Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.1. Фактура

Публикувано на: 25.12.2010

№ 1234567890

ФАКТУРА             ОРИГИНАЛ

дата: 01.01.2001

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

2

3

начин на плащане:

в брой

дата на доставка или плащане:

01.01.2001

сума:

срок за плащане:

10.01.2001 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

основание за 0% ДДС:

сума за плащане:


1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент).

Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.


2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Наименование на документа - ”ФАКТУРА”.

• Гриф ”ОРИГИНАЛ” на първия екземпляр, който е за получателя (купувача) по Фактурата.

• Номер на документа, който е десетразряден, с арабски цифри, без пропуски и повторения.

• Дата на издаване на документа.

• Издател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

• Получател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

• Основание за сделката – описва се вида на суровината, материала, стоката, продукта, актива или услугата, с тяхната единична цена (без данъка), мярка и количество. Предоставените търговски отстъпки и намаления, ако не са включени в единичната цена, се вписват отделно.

• Данъчната ставка в % (20%, 0% или 9%), а когато ставката е нулева или данъкът се дължи от получателя – основанието за прилагането на нулева ставка или неначисляването на данъка

• Сума на сделката, в т.ч. данъчна основа и ДДС – това е общата сума на описаните във фактурата суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги с техните мерки, количества, единични цени и обща сума.

• Датата, на която е възникнало данъчното събитие – по-ранната от двете дати – датата, на която е получено плащането или датата, на която е извършена доставката (прехвърлянето на собствеността).

• Обстоятелство, определящо превозно средство като ново, ако предмет на доставката е ново превозно средство при Вътре-Общностна Доставка (ВОД).


2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Начин на плащане – в брой, по банкова сметка, насрещно прихващане – този реквизит е много важен за начина по който ще се следи и отчете плащането по Фактурата.

• Срок на плащане – полезен реквизит, ако по принцип доставките са с договорено отложено плащане, да се укаже кога е падежа, за да може да се въведе в електронна система за отчитане и да се следи, както от доставчика, така и от получателя (купувача).

• Имената на предал и получил (стоката или услугата), заедно с подписите на лицата, което е много полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача), за което иначе би трябвало да се състави отделен протокол (приемо-предавателен).

• Мястото на предаването на стоката или услугата, което също е полезно при евентуален спор дали и къде фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача). 

• Номер и дата на стоковата разписка, товарителницата или друг съпътстващ доставката документ, което също е полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача).


3. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Предварителният преглед е разгледан от гледна точка на счетоводно предприятие, което счетоводно обслужва различни клиенти.

• Фактура се издава в срок до пет дни от настъпване на данъчно събитие (плащане за или доставка на стока/услуга), а при ВОД (включително за получено авансово плащане) – до петнадесето число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие. Това са неща, които трябва да се съблюдават и своевременно да се обръща внимание на клиента (издателя на Фактурата), ако е фактурирал след този срок, за да може да се коригират или минимизират пропуски (ако все още може), преди да са констатирани и санкционирани от данъчните органи.

• Издадените Фактури трябва да бъдат с поредни номера, без да се дублират и без да се пропускат номера при тяхното издаване. При осчетоводяване трябва да се следи за последователността на номерата на фактурите и при пропуснат номер да се търси причината за това, което може да бъде техническа грешка, пропуснат номер, загуба на документ или неговото анулиране, за което не сме уведомени.

• Фактура с по-голям номер не може да бъде с по-ранна дата от Фактура с по-малък номер. Това е възможно, само ако има разделно издаване на Фактури от различни офиси или материално отговорни лица, за които предварително са определени интервали от номера на Фактури, в които те могат да издават своите документи – така един офис може да издава Фактури от 1 до 1000, а друг офис да издава Фактури от 1001 до 2000, при което Фактура 900 може да бъде с по-късна дата от фактура 1100, но не е допустимо Фактура 1101 да бъде с по-ранна дата от Фактура 1100, защото се издават от един и същи офис. Това важи и при издаване на Фактури от различни предварително отпечатани кочани с Фактури.

• Номерът на последната издадена за месеца Фактура задължително се съгласува с клиента, за да е сигурно, че няма да останат издадени Фактури, които не са неосчетоводени.

• Трябва да се контролира, че първата издадена Фактура за месеца е с номер, следващ номера на последната издадена Фактура за предходния месец, за да не се пропусне осчетоводяването на една или повече Фактури.

• При получаване на Фактура задължително трябва да се провери дали получател по Фактурата е нашият клиент, или друго юридическо или физическо лице. Често се случва при Фактури на клиент да попаднат Фактури, издадени към друго юридическо или физическо лице – например Фактура, издадена към собственика на клиента или към друга фирма на същия собственик, което е риск от неправилно осчетоводяване на Фактура, която е предназначена за друг получател.

• При получаване на Фактура задължително трябва да се провери дали издател по Фактурата е нашият клиент или друго юридическо лице. Често се случва при Фактури на клиент, който е част от група свързани юридически лица, които използват един и същ софтуер за фактуриране, да попаднат Фактури издадени от едно юридическо лице при издадените Фактури на друго, свързано с него, юридическо лице, което е риск от неправилно осчетоводяване на Фактура, която е издадена от друг издател.

• При нов доставчик, е препоръчително да се провери неговия ИН по ЗДДС или VAT № в сайта на НАП, дали е регистриран за целите на ЗДДС и дали по издадените от него Фактури ще имаме право на данъчен кредит. При ВОД е препоръчително да се провери VAT № в сайта на НАП на чуждестранния клиент, за да не се окаже, че неправомерно няма да начислим ДДС във Фактурата за този клиент.

• Получените от клиента Фактури (от негови доставчици) задължително се подреждат вхронологичен ред съобразно тяхното издаване по дати – от първо към последно число на месеца. Така се избягва осчетоводяването на някои Фактури повече от един път, тъй като често клиентите изпращат една и съща Фактура по няколко пъти – чрез информация по телефон, чрез e-mail, чрез факс, чрез куриер – като веднъж изпращат копие и втори път оригинал.

• Ако се получи Фактура за доставка с дата от предходен месец, задължително трябва да се провери дали тази Фактура вече не е осчетоводена в някой предходен месец.

• При плащане в брой задължително към Фактурата трябва да има прикрепенa касова бележка (фискален бон). Ако е платено с фирмена банкова карта, към Фактурата също трябва да има касова бележка.

• В практиката се срещат Фактури, които се печатат директно от фискални устройства (касови апарати), които са платени в брой и към тях не трябва да се очаква да се види отделно прикрепена касова бележка. Тези фактури са едновременно и фискални бонове (касови бележки), което е записано в края на документа. Такива са например фактурите на METRO, Технополис, OMV, Shell, Лукойл и други. Същото важи и за Фактурите, издадени от куриерските оператори, като Български Пощи, DHL, Спиди, Еконт и други подобни. 

• Сметките, платени в брой на нотариуси, адвокати и други свободни професии, също не се придружават от касови бележки.


4. ПРИНЦИП НА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ И ПРЕПОРЪКИ

• Клиентите и доставчиците се отчитат аналитично, а всяка отделно издадена към или от тях Фактура се отчита в отделна партида към аналитичността на клиента или доставчика, за да може да се следи вземането или задължението по всяка Фактура и съответно то да бъде закрито при окончателно плащане.

• Стоките, вписани във Фактурата (и при доставчика, и при получателя/клиента), се отчитат аналитично и количествено, за да може освен сумите, платени или получени за тях, да се следи движението на количествата и тяхната средно-претеглена стойност.

• Услугите, вписани във Фактурата (и при доставчика, и при получателя/клиента), се отчитат аналитично, за да може да се следят приходите и разходите по отделните предоставени или получени услуги.

• Издадените Фактури се отразяват в Дневника за Продажби на издателя в данъчния период, през който са издадени.

• Получените Фактури се отразяват в Дневника за Покупки на получателя в данъчния период, през който са издадени или в следващите 12 данъчни (месечни) периода.

• След изготвяне на Дневниците за Продажби и Покупки се препоръчва проверка/съпоставка на отразеното в дневниците и физическите документи с цел да се провери: дали всички документи са отразени в правилните дневници (покупките – в дневника за покупките и обратното); дали вярно са отразени всички реквизити – идентификационни номера по ЗДДС, номерата на документите, данъчните основи и начисления данък; дали вярно е отразено правото на данъчен кредит по Фактурите за покупките.

• Ако с цел данъчно планиране на разчетите по ДДС, отразяването на документи за покупки в Дневника за Покупки за същия данъчен период е отложено, трябва да се провери кои са те и да се прецени дали да не бъдат включени в текущия Дневник за Покупките. Също така трябва да се държи сметка колко данъчни периода са изминали от невключването на документ в Дневника за Покупките от същия данъчен период, защото, ако са изтекли повече от 12 данъчни (месечни) периода, правото на данъчен кредит ще бъде изгубено.

• Ако при осчетоводяване на получена Фактура има разлика в изчисленото от счетоводния софтуер ДДС и това написано във Фактурата, се постъпва така:

- ако разликата е в стотинките на документа, тя идва от разликата в алгоритмите, по които различните счетоводни или фактуриращи софтуери закръгляват и тогава се правят корекции в стотинките на данъчната основа, за да се получи общата сума във Фактурата, която е и водещата сума;

- ако разликата очевидно не е от разликата в алгоритмите на закръгляване, тогава се комуникира с издателя и/или получателя на Фактурата, за да се изчисли и впише или коректната данъчна основа, или коректният ДДС.

• При плащане с фирмена банкова карта, към Фактурата има касова бележка, но в банковото извлечение по банковата карта ще се види това плащане наредено и от банковата сметка. В този случай, въпреки наличието на касова бележка, плащането се осчетоводява като платено по банков път.

• При Фактури за доставени услуги трябва да се внимава дали те не са свързани с доставката на стока, суровина или дълготраен актив, когато трябва да бъдат осчетоводени в стойността на стоката, суровината или дълготрайният актив.Коментари

 • Мога ли попитам и ако е възможно да ми отговорите в крайно сметка печата на фактурите задължителен реквизит към фактурата ли е ?
  Благодаря предварително!
 • Да!
 • Не!Не е задължителен
 • Бих искала да попитам има ли право да издава фактури,фирма която не е регистрирана по ДДС и с каква данъчна ставка?Съответно на клиента дали ще може да му се начисли ДДС при покупката?
  • 09 Jul 2013 13:10
  • Iliansen Bacho (Потребител)
  • Компания: Нова звезда
  • 2
  Разбира се че можете да издадете фактура,просто няма да издадете данъчна фактура. ДДС нямате право да начислявате,освен ако не си направите доброволна регистрация по ЗДДС,което не Ви съветвам.
 • Благодаря Ви!
 • КАК СЕ ОСЧЕТОВОДЯВА БОНУСА ВКЛЮЧЕН ВЪВ ФАКТУРАТА ПРИ ПОКУПКА НА МАТЕРИАЛИ /СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/
 • Здравейте!
  Не съм ваш колега. Влезнах да си изясня личен проблем. Хванах си белята с един майстор Трябваше да ми поправи две маси. Като му дадох капарото 150лв, служителят /който не знаел как се пише фактура / ме помоли да напиша фактурата по банка за цялата сума 350лв. Подписах я, даже се учудихме и двамата защо е тази фактура. Нямам касов бон за тези 150лв. При доставката на масите не беше направил това което предварително бяхме говорили, не харесах работата му и той предложи да не му давам останалите 200лв. Да, но аз загрях за тази фактура и съм притеснена да не ме търси да му превеждам тези 350лв по фактурата по банка. Видно е, че е недоволен, че не си взе цялата сума. Фактурата е на кочан, фигурира цялата сума и аз нямам екземпляр от нея. На кочана останаха и трите екземпляра. Какво да правя? Да отида и да настоявам да анулира фактурата, да ми даде касов бон ????!! Моля, дайте ми съвет.
 • Здравейте,
  Възможно ли е в една фактура да има различни ставки ДДС. Например един ред с 20% и един ред с 9%? Много ше съм благодарен ако дадете отговор на този въпрос понеже от доста време попадам само на противоречива и неточна информация.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->