Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.1.1. Сметка-Фактура от Нотариус

Публикувано на: 17.11.2010

СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност

 

№ 0123456789 / от 01.04.2010 год.


Дебитно 


Кредитно 

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие /
вид услуга

удостоверяван
матер. интерес (лв)
или време (час)

сума (лв)
пропорц. такса
по чл.92 (93)
ЗННД

сума (лв)
обикн. такса
по чл.90
ЗННД

сума (лв)
допълн. такса
по чл.95
ЗННД

сума (лв)
разноски
по чл.89, ал.2
ЗННД

1.т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

2.т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:ДДС 20%:Всичко:


словом:


начин на плащане:

Х

в брой 

получих цялата сума(подпис и печат) 

с платежно нареждане 

Х

в брой

с платежно нареждане

Нотариус, Иван Иванов, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. Алабин 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:


адрес:


ЕИК/код по БУЛСТАТ №:


Идентиф. № по ЗДДС:


съставил:

Нотариус Иван Иванов

дата на събитие:


дата на плащане:1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

           Сметка/Фактура от нотариус е първичен счетоводен документ, с който Нотариус удостоверява извършена от него нотариална услуга. Към този документ не се издава касова бележка, когато е отбелязано, че е платен в брой – той играе роля и на касова бележка при плащане в брой.


2.  РЕКВИЗИТИ

          • Сметката/Фактурата по чл.89 от ЗННД притежава всички реквизити, като обикновената Фактура, заедно с отчетените специфики на нотариалната услуга – в т.ч. какъв е удостоверяваният материален интерес, на основание на кой член от ЗННД и на коя точка от Тарифата към него е формирана таксата и нейния размер в лева.

          • Характерното за Сметката/Фактурата от Нотариус е, че идентификационния номер по ЗДДС на съответния нотариус не е неговия БУЛСТАТ, а се формира от BG + ЕГН-то на нотариуса. По този начин ИН по ЗДДС на нотариус съдържа 10 цифри след знака за BG, а не 9 както е при другите субекти.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

           Тук са валидни всички правила, изключения, грешки и решения, които са изброени и за Фактура. И още веднъж – към този документ не се издава касова бележка, когато е отбелязано, че е платен в брой.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

           Сметка/Фактура от нотариус е препоръчително да се отчита аналитично или като ”разходи за нотариални услуги”, или в друга обобщена аналитичност, като ”други разходи за външни услуги”. В каква точно аналитичност ще бъдат отчитани получаваните нотариални услуги зависи от това колко често се ползват такива услуги, доколко разходите за тях са съществени спрямо другите разходи на предприятието и доколко ръководството желае да знае точно размера на разходите за ползвани нотариални услуги.Коментари

-->