Ред за Възстановяване на Здравни Права

Публикувано на: 23.07.2012

Разяснение Изх. № 312-08 от 11.04.2012 г. на НАП

Относно: Условия И Ред За Възстановяване На Здравноосигурителни Права

 

Според изложеното в запитването през месец април 2011 г. лице се е регистрирало като земеделски производител за отглеждане на орехови насаждения. За първите три месеца на същата година се е осигурявало като трудово незаето лице, като във връзка с това осигуряване не е подавало декларации. От м. 04.2011 г. до м. 02.2012 г. редовно е внасяло дължимите от него социални и здравни вноски като земеделски производител. Посочва, че от м. 04.2011 г. до м. 08.2011 г. не е подавало декларации. При направена допълнителна справка в информационната система на НАП се установява, че на 27.02.2012 г. е подало декларация образец № 1 за тези периоди. В запитването твърди, че при направена справка в интернет страницата на НАП е констатирало, че е с прекъснати здравноосигурителни права. Във връзка с това поставя въпроса защо е с прекъснати здравноосигурителни права след като е заплащало редовно своите здравноосигурителни вноски?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2011 г.) и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г., ДВ бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 17/2012 г.) изразяваме следното становище:

Нормативният акт, който урежда обществените отношения, свързани със задължителното здравно осигуряване в Република България, е Законът за здравното осигуряване в сила от 01.07.1999 г. На основание на този закон, задължението за здравно осигуряване възниква за всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на страната.

Здравното осигуряване в Република България, гарантирано от държавата, се основава на принципите на задължително участие при набиране на вноските и солидарност на осигурените при ползване на набраните средства.

На задължително здравно осигуряване подлежат и регистрираните земеделски производители. Регистрирани земеделски производители по смисъла на КСО (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР) са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по предвидения в закона ред. Земеделският производител придобива качеството на "регистриран земеделски производител" от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ бр. 10 от 1999 г.) и притежава това качество до деня на отписването му, при условие, че ежегодно до 25 март заверява регистрационната си карта в областна дирекция "Земеделие". Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок, губи качеството си на регистриран земеделски производител от 26 март, независимо, че към този момент то все още не е отписано от регистъра на земеделските производители.

Размерът на здравноосигурителните вноски, както и сроковете, в които следва да се внесат същите, са подробно регламентирани в чл. 40 от ЗЗО. На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, регистрираните земеделски производители се осигуряват върху месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2011 г. и 2012 г. минималният осигурителен доход за земеделските производители е 240 лв. Ежемесечните здравноосигурителни вноски са в размер на 8 на сто и се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Подобно на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, регистрираните земеделски производители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на здравноосигурителния доход за тази дейност.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗЗО за задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в т.ч. земеделските производители, с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5 от същия закон (неосигурените на друго основание лица), от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в Националната агенция за приходите (НАП) по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8/2005 г. самоосигуряващите се лица, в т.ч. и земеделските производители, подават месечни данни за здравното си осигуряване с Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице". Те декларират с една декларация внесените вноски за социално и здравно осигуряване за съответния месец, когато вноските са внесени върху един и същ доход. Когато доходът за здравно осигуряване се различава от дохода за социално осигуряване, внесените здравноосигурителни вноски се декларират с отделна декларация. Срокът за подаване на декларацията е до десет дни след внасянето на дължимите здравноосигурителни вноски за съответния месец. Лицата, избрали да внасят авансово здравноосигурителните си вноски, подават данни с Декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски". Декларацията се подава не по-късно от десет дни след внасяне на вноските.

Следва да се има предвид, че посочените декларации се подават в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето.

Предвид цитираната по-горе нормативна уредба лицето следва да подава посочените декларации в офис - ………… в 10-дневен срок от внасяне на вноските.

НАП предоставя възможност за проверяване на здравноосигурителния статус на лицата по електронен път на интернет адрес: ww.nap.bg. В основата на правилата, по които се формира здравноосигурителния статус в софтуерния продукт на НАП е чл. 109 от ЗЗО, който регламентира прекъсването и възстановяването на здравноосигурителните права на лицата.

Разпоредбата гласи, че здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай, че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната медицинска помощ. Здравноосигурителните права се възстановяват, при условие, че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца – от датата на заплащане на дължимите вноски. Тук следва да се напомни, че за тези вноски следва да са подадени персонални данни с декларациите, посочени по-горе.

Следва да се отбележи, че когато в информационния масив на НАП за определено лице липсват данни за внесени здравни вноски на някои от основанията по чл. 40 от ЗЗО и липсват подадени данни за осигуреното лице, системата на НАП генерира справка за месеците без здравни вноски. Ето защо, с оглед ползване на здравноосигурителни права от особено голямо значение е внасянето на здравноосигурителните вноски и подаването на персонални данни за здравно осигуряване да се извършва в определените в закона срокове, които са пояснени по-горе.

Необходимо е да се знае, че на основание чл. 104, ал. 3 от ЗЗО самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв. А така също, на основание чл. 103, ал. 3 от ЗЗО, ако осигурено лице не предостави информация, дължима по този закон, или дава невярна информация за осигурителните си отношения с НЗОК, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а за повторно и всяко следващо нарушение – 150 лв.

В обобщение на горното следва да се посочи, че при спазване на законоустановените срокове за внасяне на дължимите вноски и за подаване на съответните декларации, необходимите данни за здравното осигуряване на лицето ще бъдат коректно отразени в информационната система, която формира здравноосигурителния му статус.Коментари

Свързани документи с КСО

-->