Aleksandra Ivanova Aleksandra Ivanova Потребител

Отдаване под наем на машиниЗдравейте,

Фирма, с основна дейност продажба на аварийно електрозхранване, започва да отдава под наем част от генераторите си, които вече са заприходени като стоки в 304. След връщането им, не могат да бъдат продадени на покупната им стойност, защото вече са употребявани. Управителката желае да намали печелбата от наема, като изпиша част от стойността на генераторите, за времето, което са под наем. Имам на идея два начина - обезценка и амортизация. Обаче:

1/Обезценка - да се правят протоколи на базата на експертна оценка за степента на изхабяване /в този случай не мога да ползвам разхода за обезценка за данъчни цели, което спред мен губи смисъла на това действие/

2/Амортизация - да се заприходят като ДМА и амортизацията за периода под наем да мине като разход за конкретния обект. Обаче СС4 казва: 1. Този стандарт се прилага при отчитането на всички дълготрайни материални активи, с изключение на закупените и държаните в предприятието с цел продажба. А нашата дългосрочна цел е да ги продадем. Имам ли право по средата на годината да им променя предназначението от стоки на ДМА-та?

Какво мога да направя в случая, за да не излизат едни обекти на много голяма печалба/от наем/, а други - на загуба?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Смятам, че имате всички основания да приложите предложения от Вас Вариант 2 - а именно да прекласифицирате активите като ДМА и да отчитате амортизации за тях. Цитираният текст от СС 4 не Ви възпрепятства за този Ваш подход, стига обаче наемните приходи да съставляват някаква съществена част от общата стойност, която ще получите за актива. Например в МСС има изрични текстове, които позволяват прекласификацията на стоки в ДМА (с оглед отдаване под наем) и след това нова рекласификация от ДМА в стоки (при приключването на отдаването под наем и организирането на продажба).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->