Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.6. Протокол по ЗДДС – в т.ч. за ВОП - Изменение

Публикувано на: 17.11.2010

№ 1234567899

ПРОТОКОЛза изменение на Протокол №1234567890 от 01.01.2001

дата: 01.02.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС (най-често получател по ВОП)

(най-често доставчик по ВОП) НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1


2


3


Дата на възникване на данъчното събитие по изменението:

01.02.2010

нова дан. основа:


Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

нов ДДС 20%:


Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Протоколът за Изменение е първичен счетоводен документ за целите на ЗДДС, който се съставя в случаите, когато има изменение на данъчната основа на доставка или развалянето на доставка, за която е издаден Протокол.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

           • Номер и дата на Протокола.

           • Името и идентификационния номер на задълженото лице.

           • Името и идентификационния номер на доставчика (в случаите на ВОП).

           • Номер и дата на Фактурата, когато такава е издадена до датата на издаване на Протокола (в случаите на ВОП).

           • Номерът и датата на първоначалния Протокол, издаден за доставката.

           • Основанието за издаването на новия Протокол.

           • Увеличението/намалението на данъчната основа.

           • Ставката на данъка.

           • Основанието за начисляване или неначисляване на данъка.

           • Увеличението/намалението на данъка.


2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Името и идентификационния номер на ”насрещната страна”, освен в случаите на ВОП, което е удобство при проследяване на контрагента, във връзка с който е възникнало това задължение за начисляване на ДДС и последващата промяна. Независимо от това, че в много случаи идентификационния номер на ”насрещната страна” не е задължителен реквизит е силно препоръчително да се посочи.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

           • Протоколът за Изменение се издава в срок до петнадесет дни от датата, на която е възникнало обстоятелството, което е довело до промяна.

           • Протоколите за Изменение трябва да бъдат с поредни номера, без да се дублират и без да се пропускат номера при тяхното издаване, независимо дали са съставяни в една и съща форма (бланка). Номерацията не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. За клонове/обекти могат да се определят диапазони от номера, които се издават при правилата за издаване на Фактури при диапазони от номера за клонове/обекти.

           • Грешно съставен или поправен Протокол за Изменение се анулира и се издава нов. Анулираните Протоколи се съхраняват при техния издател, съгласно Закона за Счетоводството.

           • Протокол за Изменение се издава и в случаите, когато доставката е облагаема с нулева ставка, както и когато данък не следва да се начислява.

           • Ако Протоколът за Изменение съдържа всички предвидени реквизити, в т.ч. името и идентификационния номер на ”насрещната страна” (където е приложимо), няма какво повече да се случи като проблем с него.

           • Ако липсват данни за ”насрещната страна” е препоръчително да се установи и да се допише допълнително в Протокола за Изменение, защото практиката показва, че за нуждите и на ръководството, и на данъчните органи, много често тази информация се изисква.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ 

           • Протоколът за Изменение на ВОП се осчетоводява по правилата за Фактура и се отразява и в двата дневника – и в Дневника за Покупките и в Дневника за Продажбите.

           • Ако Протоколът за Изменение не е свързан с ВОП, тогава се осчетоводява по правилата за Фактура и се отразява в съответния Дневник – за Покупките или Продажбите.Коментари

-->