Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.7. Протокол по ЗДДС за Анулиране на Фактура

Публикувано на: 17.11.2010

№ 0000000125

ПРОТОКОЛ за Анулиране на Фактура или Известие

дата: 05.07.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основанието за анулиране на документ

анулиран документ

нов документ

дата

дата

1


2


3


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИКА:

имена:

Иван Иванов

подпис

имена:

Петър Петров

подпис

длъжност:

Управител

длъжност:

Управител


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Протоколът за Анулиране на Фактура или Известие е Първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) анулира погрешно съставена Фактура, която вече е била отразена в ДДС дневниците на доставчика (продавача) или получателя (купувача/клиента).

           • Поправки и добавки във Фактури и Известия към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени Фактури или Известия към тях се анулират и се издават нови.

           • За погрешно съставени документи се смятат и:

                - издадени Фактури и Известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен;

                - издадени Фактури и Известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.

           • Всички екземпляри на анулираните Фактури и Известия към тях, както и Протокола за Анулиране, се съхраняват и от доставчика и от получателя.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

           • номер и дата на Протокола за Анулиране на Фактура или Известие;

           • данните за доставчика и получателя от анулирания документ;

           • основанието за анулиране;

           • номера и датата на документа, който се анулира;

           • номера и датата на издадения нов документ (ако има издаден нов документ);

           • подпис на лицата, съставили Протокола за Анулиране на Фактура или Известие за всяка от страните.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

           • Протоколите за Анулиране на Фактура или Известие трябва да бъдат с поредни номера, без да се дублират и без да се пропускат номера при тяхното издаване, независимо дали са съставяни в една и съща форма (бланка). Номерацията не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. За клонове/обекти могат да се определят диапазони от номера, които се издават при правилата за издаване на Фактури при диапазони от номера за клонове/обекти.

           • Грешно съставен или поправен Протокол за Анулиране на Фактура или Известие се анулира и се издава нов. Анулираните Протоколи се съхраняват при техния издател, съгласно Закона за Счетоводството.

           • Ако Протоколът за Анулиране на Фактура или Известие съдържа всички предвидени реквизити, няма какво повече да се случи като проблем с него.

           • Протокол за Анулиране на Фактура или Известие може да не се издаде, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ или анулираният документ няма да бъде заместен от нов документ и не е отразен в счетоводството и ДДС дневниците на доставчика и получателя.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ 

Протоколът за Анулиране на Фактура (или Известие), която вече е отразена в отчетните регистри (счетоводни и ДДС дневници) на доставчика или получателя, се осчетоводява със същата счетоводна статия, с каквато е осчетоводена анулираната Фактура (или Известие), но с обратен знак.Коментари

  • Написаното в разработката е свободни съчинения по темата, поради следните съображения:
    1.Съгласно чл.116, ал.4 от ЗДДС номер и дата не са реквизити на Протокола за анулиране. Това е така, поради простата причина, че Протокола за анулиране не намира отражение в Дневниците за покупки, респ. продажби. В Дневниците се посочва вида, номера и датата на оригиналния документ (запис), който ще се анулира, но с противоположен знак.
    2.Съгласно чл.116, ал.5 - всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
    3. А сега да видим какво казва по въпроса Правилника:Изисквания към записите при анулиране на документи:........При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->