Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.8. Отчет за Извършени Продажби по ЗДДС

Публикувано на: 17.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ОТЧЕТ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИ  ПРОДАЖБИ (обобщена информация)

търговски обект:


за ден / за период от-до:общата сума на данъчните основи на

сума

ДДС

1

облагаемите доставки с данъчна ставка 20%2

облагаемите доставки с данъчна ставка 9%3

облагаемите доставки с данъчна ставка 0%4

освободените доставки5

доставките различни от т.4, за които не се начислява данък с право на дан. кредит6

доставките различни от т.4, за които не се начислява данък без право на дан. кредитОБЩО

123 456,78

123 456,78име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Петър Петров

директор на търговски обект

01.01.20011.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Отчетът за Извършени Продажби е вторичен счетоводен документ, в който се описва обобщена информация за тези доставки, за които издаването на Фактура или Протокол не е задължително – например продажби на дребно в търговски обект за физически лица, които не са изисквали Фактура и са получили само касова бележка (фискален бон), какъвто най-често е случая при покупка на хранителни стоки от супермаркет.

Важно е да се прави разлика между Отчета за Извършени Продажби и Месечния Фискален Отчет от касов (фискален) апарат. В Месечния Фискален Отчет влизат всички суми, платени в брой, в т.ч. и тези, за които има издадени Фактури или Протоколи, а в Отчета за Извършени Продажби влизат само тези суми, платени в брой, за които няма издадени Фактури или Протоколи.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

           • Име и идентификационен номер по ЗДДС на организацията съставител.

           • Обект, за който се съставя.

           • Дата/Период, за който се съставя.

           • Общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20%, съответно 9% и 0%).

           • Общата сума на данъчните основи на освободените доставки.

           • Общата сума на данъчните основи на доставките, които не са освободени, но за които не се начислява данък.

           • Име, длъжност и подпис на съставителя.

           • Дата на съставяне.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

           • За доставките, за които издаването на Фактура или протокол не е задължително, доставчикът (регистриран по ЗДДС) съставя Отчет за Извършените Продажби за съответния данъчен период.

           • Отчетът за Извършените Продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

           • По избор и/или за удобство при отчитането, доставчикът (продавачът) може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой търговски обект.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

           • Отчетът за Извършените Продажби се осчетоводява и отразява в Дневника за Продажбите, по начина по който се осчетоводява и отразява Фактура.Коментари

  • Предварително се извинявам за въпросите.
    Търговци, които не са регистрирани по ЗДДС изготвят ли Отчет за извършени продажби в този му вид? И в коя точка се нанася сумата на приходите, при положение, че продажбите не са освободени и основанието за неначисляване на ДДС е чл.113, ал.9 от ЗДДС?
    За какъв период е по-правилно да се прави - за всеки ден, в който има дневен отчет от ФУ или заедно с месечния отчет на касовия апарат?
    Благодаря
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->