Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.9. Отчет за Продажби/Покупки при Специален Ред на Облагане по ЗДДС

Публикувано на: 17.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ОТЧЕТ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИТЕ  ПРОДАЖБИ/ПОКУПКИ  ПРИ  СПЕЦИАЛЕН  РЕД  НА  ОБЛАГАНЕ (туристически услуги, облагане маржа на цената и доставка на инвестиционно злато)

вид на доставената стока/услуга

мяр.

колич.

дата на

дан. съб.

ф-ра №

ако е прил.

елем. за опред. на дан. основа

данъч. основа

%

ДДС

ДДС

1


2


3


ОБЩО


име

длъжност

дата

подпис

Съставил:

Петър Петров

Главен Счетоводител

31.01.20011.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Отчетът за Извършените Продажби/Покупки при Специален Ред на Облагане е вторичен счетоводен документ, в който се описват извършените продажби/покупки при специален ред на облагане – в т.ч. общи туристически услуги, облагане маржа на цената, доставка на инвестиционно злато и други специфични доставки съгласно ЗДДС.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

           • Име и идентификационен номер по ЗДДС на организацията съставител.

           • Количество и вид на стоката за всяка конкретна доставка или вида на услугата.

           • Датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.

           • Описание на издадените Фактури за доставката, когато издаването им е задължително.

           • Елементите, необходими за определянето на данъчната основа.

           • Данъчната основа.

           • Ставката на данъка.

           • Размера на данъка.

           • Име, длъжност и подпис на съставителя.

           • Дата на съставяне.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

           • Отчетът за Извършените Продажби/Покупки при Специален Ред на Облагане се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

Не се осчетоводява, ползва се само за контрол от страна на НАП.Коментари

-->