Donka Valeva Donka Valeva Продавач консултант

Отчитане на съдебни такси в ЮЛНЦЮЛНЦ в обществена форма има много заложени цели в устава си, една от които е правна защита. По принцип с цел набавяне на необходимите средства за осъществяване на целите по устав и за да може да съществува, юлнц извършва и стопанска дейност - консултантски услуги по управление. Учредило е Арбитражен съд към ЮЛНЦ със самостоятелен устав и тарифа. Как следва да се третират приходите от съдебни такси - като стопанска или като нестопанска дейност? По принцип не е предвидено да се издават фактури за внесена съдебна такса. Тарифата е съставена така, че сумата по таксата да покрие възнаграждението на арбитрите и административното обслужване. Моля дайте примерен модел на отчитане на приходите или насоки в нормативната база за третирането на такива приходи - от съдебни такси, в небюджетни предприятия, в случая ЮЛНЦ.Отговори

  • Здравейте,

    Материята е специфична. Препоръчвам да се свържете директно с нас за подробно разглеждане на казуса.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->