Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.11. Касова Бележка (Фискален Бон)

Публикувано на: 17.11.2010ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов


Стока 1

10.00

Стока 2

15.00


ОБЩА СУМА

41.00

В БРОЙ

41.00

Покупки 2


012345    30-04-2010                             10:22

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Касовата Бележка (Фискалният Бон) е първичен счетоводен документ, който се издава задължително за всяко отделно плащане в брой по доставка на стока или услуга, независимо дали за тази доставка е издадена Фактура. Изключенията от това правило са плащания в брой на нотариус, адвокат или други свободни професии.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

          • наименование и адрес за кореспонденция на лицето;

          • наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект с текст ”БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;

          • пореден номер на касовата бележка;

          • единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;

          • идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;

          • име или номер на касиера;

          • наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;

          • обща сума за плащане;

          • дата и час на издаване;

          • текст "ФИСКАЛЕН БОН";

          • индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;

          • номер касово място за лицата, работещи с контролна лента на електронен носител.


2.2.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

          • Лицата са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС:

               - група ”А” - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;

               - група ”Б” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;

               - група ”В” - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;

               - група ”Г” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.

          • Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:

               - отнасящи се към данъчна група А;

               - с фиксирани цени в нормативен акт;

               - представляващи горива, продавани чрез одобрени средства за измерване на разход.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Настройката, пускането (фискализацията) и регистрацията на всеки електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) се извършват от лицензирани сервизни фирми, които съблюдават всички изисквания на наредбата (НРОПТОЧФУ – №Н-18) за регистриране и отчитане на продажбите в брой, така че не трябва да се очаква да липсват задължителни реквизити в която и да е касова бележка (фискален бон).


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

          • Касовата Бележка (Фискалният Бон), от гледна точка на нейния издател, не се осчетоводява самостоятелно. Самостоятелно може да бъде осчетоводен дневния или месечния Касов Финансов Отчет само от лице, което не е регистрирано по ЗДДС и няма издадени фактури за продажбите, които е извършило в брой – типичен пример може да бъде малка баничарница.

          • Касовата Бележка (Фискалният Бон), от гледна точка на нейния получател, не се осчетоводява самостоятелно, освен ако не представлява по-късно плащане в брой по по-рано извършена доставка, за която е издадена Фактура, с което осчетоводяване се намалява задължението по доставката/Фактурата.

          • В случаите, когато Касовата Бележка притежава всички реквизити и на Фактура, същата може да се осчетоводява по правилата за осчетоводяване на Фактура.

          • В случаите, когато Касовата Бележка е достатъчно документално основание за допустимост на разход за определен тип доставки на услуги или стоки, Касовата Бележка може да бъде осчетоводена по правилата за осчетоводяване на Фактура.Коментари

  • Когато получаваме гаранция за участие в търг от физическо лице в брой, длъжни ли сме да му издадем касова бележка от КА или може само с приходен ордер срещу квитанция. След провеждането на търга гаранцията се възстановява.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->