Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.12. Сторно Касова Бележка

Публикувано на: 17.11.2010

доставчик:

АЛФА ООД

адрес:


ЕИК:


ИН по ЗДДС:


обект:


касиер:


№/код


КАСОВА БЕЛЕЖКА


дата:


час:


причина за издаване:


СТОРНО


ремонт на ФУ


няма ток


проверка на ФУ от БИМ

сторнирана касова бележка:


дата:


час:


наименование

мярка

колич.

ед. цена

общо

1


2


3


словом:

сума:


ДДС 20%:


всичко:


причина за СТОРНО-то:

получател:

ДЕЛТА ООД

адрес:


ЕИК:


ИН по ЗДДС:1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Сторно Касова Бележка от кочан е първичен счетоводен документ, който се издава при връщане на стока, при рекламация на стока, при грешно натрупване след приключена клиентска сметка или други подобни. Ако Касовата Бележка е издадена от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), тогава сторно Касовата Бележка не е от кочан, а се издава от системата с надпис ”СТОРНО”.

Касовата Бележка от кочан се използва и за продажби в брой, когато Касовият Апарат (Фискалното Устройство) не работи, поради липса на електроенергия, извършване на експертиза на Касовия Апарат от Българския Институт по Метрология или по време на ремонт, за времето, вписано в паспорта на Касовия Апарат.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

          • наименование и адрес за кореспонденция на лицето;

          • наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект с текст ”БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;

          • пореден номер на касовата бележка;

          • единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;

          • идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;

          • име или номер на касиера;

          • наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;

          • обща сума за плащане;

          • дата и час на издаване;

          • текст ”ФИСКАЛЕН БОН”;

          • индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;

          • номер касово място за лицата, работещи с контролна лента на електронен носител;

          • надпис ”СТОРНО”;

          • номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът;

          • причината за сторно операцията;

          • данни за клиента (БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес), когато последния е търговец.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Тъй като отпечатването на кочаните с Касови Бележки не се извършва от лицензирани печатници и не е задължително тяхното регистриране в НАП, затова е необходимо да се провери дали всички задължителни реквизити и записи в Касовата Бележка от кочан са налични, за да няма проблем с бъдещото признаване на плащането или СТОРНО-то, което тя документира.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

          • Сторно Касовата Бележка от кочан, от гледна точка на нейния издател, трябва да се осчетоводи в намаление на дневния касов приход от продажби.

          • Сторно Касовата Бележка от кочан, от гледна точка на нейния получател, трябва да се осчетоводи като касов приход, в резултат на намалена стойност на вече получена доставка, когато става дума за платена в брой доставка, за която по-късно е направено касово сторно и сумата по сторното е върната на получателя.

          • Касовата Бележка от кочан, от гледна точка на нейния издател, се осчетоводява самостоятелно, като приход от продажби, защото тя излиза извън обхвата на дневния или месечния Касов Финансов Отчет само от лице, което не е регистрирано по ЗДДС и няма издадени Фактури за продажбите по тези Касови Бележки от кочан.

          • Касовата Бележка от кочан, от гледна точка на нейния получател, не се осчетоводява самостоятелно, освен ако не представлява по-късно плащане в брой по по-рано извършена доставка, за която е издадена Фактура, с което осчетоводяване се намалява задължението по доставката/Фактурата.

          • В случаите, когато Касовата Бележка от кочан е достатъчно документално основание за допустимост на разход за определен тип доставки на услуги или стоки, Касовата Бележка може да бъде осчетоводена по правилата за осчетоводяване на Фактура.Коментари

  • Това значили, че :
    Има пусната фактури в брой с касов бон. Клиента връща стоката, издавам му сторно бележка, прикачвам к.бон от продажбата на сторно кочана.
    Осчетоводяване:
    Минавам фактурата през дневник продажби и след това к.бон /сторно/ с номера го минавам с - ?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->