Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.16. Разписка за Получена Сума

Публикувано на: 18.11.2010

РАЗПИСКА  ЗА  ПОЛУЧЕНА  СУМА

Днес,

01 Септември 2001 год.

в град

Горна Оряховица

долуподписаният:

Иван Иванов Иванов

ЕГН

1234567890

в качеството си на:

Изпълнителен Директор

в организация:

Търговско Дружество АД

ЕИК

123456789

получих сумата:

123 456,50

валута:

български лева

словом:

сто двадесет и три хиляди, четиристотин петдесет и шест лева

и 50 стотинки

платена от:

Външнотърговска Централа ЕООД

ЕИК

123456789

чрез лицето:

Петър Петров Петров

ЕГН

1234567890

в качеството му на:

Главен Счетоводител

на основание на:

неустойка по договор за доставка от 01.02.2001 год.


получил сумата:

подпис

Иван Иванов Иванов


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Разписка за Получена Сума е документ, който служи за размяна на пари между две лица – по-скоро, когато тази размяна не се извършва на каса в предприятие.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->