Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Облагане на Доходите на Съдружници, за Положения от Тях Личен Труд в Дружеството

Публикувано на: 03.09.2012Обикновено собствениците или съдружниците в търговските дружества полагат труд в дружествата, в които са съдружници и/или собственици. Често срещана практика е същите да получават и възнаграждение за положения от тях труд в дружеството. С направените промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2010 год. тези възнаграждения вече се считат за доход от трудови правоотношения. Забележете, че те се считат за такива само за целите на ЗДДФЛ. Какво означава това? На практика това означава, че върху тези плащания се изчислява и внася данък като за трудово правоотношение. Този данък следва да бъде и деклариран като такъв. За целите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) обаче, тези лица обикновено се считат за самоосигуряващи се лица. Това означава, че те са длъжни да внасят осигурителните си вноски за своя сметка. От тук идват много въпроси, по които ще се опитаме да внесем яснота.

Съдружници в търговски дружества.

Търговско дружество съгласно Търговския закон - може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Според същия закон – когато капиталът на дружеството принадлежи на едно лице фирмата съдържа означението «Еднолично ООД» или ЕООД. В този случай се счита, че едноличния собственик на капитала следва да се третира като съдружник за целите на ЗДДФЛ при изплащане на доходи за положения от него личен труд в дружеството.

Сключен Договор

Според становище на НАП, за целите на данъчното облагане доходът, за полагания личен труд, се третира като доход от трудово правоотношение, независимо от вида на сключения договор – трудов по Кодекса на труда или облигационен/граждански/ по Закона за задълженията и договорите. Това е така, тъй като съдружниците - физически лица, работят в полза на дружеството и разходите за полагания от тях личен труд се поемат от предприятието.

Облагаем доход и Изчисляване на данъка

Облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ е трудовото възнаграждение и всички други плащания, в пари и/или в натура, от работодателя и за сметка на работодателя. Данъка върху тези доходи следва да се изчисли като от облагаемият доход за определен месец, се приспаднат осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка чрез дружеството. От тук можем да направим извода, че избрания от самоосигуряващото се лице осигурителен доход и полученото възнаграждение за положения от него личен труд в дружеството, могат да бъдат различни стойности. Например – Лицето се осигурява за своя сметка върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, който за 2012 година е 420 лв, а получава брутно възнаграждение за положен личен труд в размер на 1000 лв месечно. В този случай от тези 1000 лв ще бъдат приспаднати осигурителните вноски изчислени върху 420 лв, а върху остатъка ще се изчисли данък по реда на ЗДДФЛ. Няма ли да се получат разлики в осигурителния доход при така изчислените възнаграждение и осигуровки в края на годината?

Както вече казахме, тези доходи не се считат от трудово правоотношение за целите на КСО. В този случай разликите ще бъдат отчетени при подаването на годишна данъчна декларация. При попълването на декларацията, и в частност справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, тази разлика ще се яви като получен доход, върху който лицето ще трябва да се доосигури. Тоест върху разликата ще се дължат осигурителни вноски, отново за сметка на лицето, но вече при изтичане на годината с подаването на годишната данъчна декларация и приложенията към нея. В тази връзка трябва да кажем също, че при довнасянето на осигурителни вноски се изчисляват само осигурителните вноски за фонд пенсии от държавното обществено осигуряване(ДОО), за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и здравно осигуряване(ЗО). Тоест тук няма значение какъв е избрания вид на осигуряване от самоосигуряващото се лице, дали е избрало да внася осигуровки за фонд общо заболяване и майчинство(ОЗМ) или не.

Внасяне и деклариране на данъка

За внасянето на данъка отново важат правилата като за трудови правоотношения. Същия следва да се удържи при изплащането на възнаграждението и да бъде внесен до 10-то число на месеца, следващ месеца на удържането му. Тъй като данъка се удържа от платеца на дохода, в платежните документи, за задължено лице, трябва да бъдат посочени неговите ЕИК по булстат и наименование. Декларирането на данъка отново е задължение на платеца на дохода (дружеството) и той трябва да бъде включен в декларация образец 6 заедно с данъка от други трудови правоотношения. Изплатения доход следва да бъде включен и в декларация образец едно, която дружеството платец на дохода, е длъжно да подава за осигурените в него лица.

Може ли в практиката да се случи възнаграждението, за положения от съдружника личен труд в дружеството, да бъде начислено но неизплатено?

Тази хипотеза е напълно възможна. В този случай, както при останалите трудови правоотношения данъка ще бъде удържан при изплащането на дохода. Разбира се неизплатеното възнаграждение няма да бъде посочвано в декларация образец 1 при начисляването му. Същото ще трябва да се отрази в декларация образец 1 за месеца, за който се отнася, след неговото изплащане.

В заключение ще обърна внимание, че доходи за положен личен труд от съдружник, които не са изплатени към 31.12 на съответната година не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Това е така, тъй като в ЗКПО липсва специална препратка към ЗДДФЛ, с която тези възнаграждения да се включат към изключенията посочени в чл. 42 ал. 2 т. 1 от ЗКПО а именно – основно или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт.Коментари

Свързани документи с КСО

-->