Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.18. Заповед за Командировка в Страната

Публикувано на: 18.11.2010

АЛФА ООД

ЕИК

123456789


ДОКЛАД

за извършената работа от командированият служител

ЗАПОВЕД 

за командировка в страната

№ 0234 от 01.04.2010


                Съгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя

длъжност

Иван Иванов Иванов

Директор Маркетинг

до гр./с.:

Горна Оряховица

и обратно

в организация:

 Захарни Заводи АД

със следната задача/цел:

дата:

подпис на служителя:


05.04.2010


ОЦЕНКА

за извършената от командированият служител работа

                Командировката е с право на пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредбата за Служебните Командировки и е за сметка на АЛФА.


командировката е за срок

дата:

подпис на ръководителя:

от:

01.04.2010

до:

02.04.2010

05.04.2010


пътуването да се извърши със:

СМЕТКА

за полагащите се на служителя пътни, дневни и квартирни пари


                В тридневен срок от завръщането си, служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни.

опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

1


 

2трите имена на ръководителя

длъжност

3Петър Петров Петров

Управител

4подпис на

ръководителя:


5всичко:


пристигнал в:

Захарни Заводи АД

получен аванс за командировката:


пристигнал на дата

отпътувал на дата

остатък за плащане/възстановяване:


01.04.2010

02.04.2010

словом:


подпис на длъжностно лице и печат

подпис на длъжностно лице и печат:

имена на лицето, изплатило сумата

подпис на лицето, изплатило суматаИванка ИвановаПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Страната е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друго населено място. Със същия документ се отчита изпълнението на поставените задачи, направените разходи за командировката и тяхното изплащане от каса на предприятието.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->