Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.19. Заповед за Командировка в Чужбина

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ЗАПОВЕД за командировка в чужбина

№ 1234 от 01.04.2010

                Съгласно Кодекса на Труда и Наредбата за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина, КОМАНДИРОВАМ:

трите имена на служителя

длъжност

Иван Иванов Иванов

Директор Маркетинг

до държава:

Германия

град:

Берлин

и обратно

в организация:

Дрезднер Банк ГМБХ

със следната задача/цел:

Провеждане на преговори за отпускане на дългосрочен инвестиционен кредит и отпускане на краткосрочен оборотен овърдрафт.


за срок от:

5

дни, от дата:

02.04.2010

до дата:

07.04.2010

КОМАНДИРОВКАТА е с право на:

описание на разхода

мярка

колич.

стойност

валута

сума

1

дневни пари

дни

5

50

EURO

250

2

квартирни пари

дни

5

100

EURO 

500

3

пътни (билети или гориво)

брой

1

300

EURO 

300

всичко:

1 050

пътуването да се извърши със: (описва се подробно вида и номера на превозното средство, в т.ч. разхода за билет или гориво)

Самолет на Луфтханза – полет №1234 и полет №2345


                Разходите за командировката са за сметка на АЛФА ООД.

                В тридневен срок от приключването на командировката, командированият служител се задължава да представи доклад за извършената работа и да представи билетите (горивото) за пътуването и фактурата за нощувките.

издал заповедта

длъжност

подпис

Петър Петров

УправителПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Заповед за Командировка в Чужбина е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друга държава. Със същия документ се определят и сумите за различните разходи по време на задграничната командировка.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->