Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.24. Платежно Нареждане

Публикувано на: 18.11.2010

До

банка

уникален регистрационен номер

Клон

дата на представяне

Адрес

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

IBAN на получателя

BIC на банката на получателя 

При банка – име на банката на получателя

ПРЕВОДНО  НАРЕЖДАНЕ

за кредитен превод

Вид валута

Сума

Основание за превод – информация за получателя

Още пояснения

Наредител – име

IBAN на наредителя

BIC на банката на наредителя

Платежна система

Такси*

Дата за изпълнение

 

                        *Такси: 1 – за сметка на наредителя; 2 – споделени (стандарт за местни преводи); 3 – за сметка на получателя

 

Попълва се при преводи към чужбина и между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или

Надвишаваща сума по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба №27 на БНБ за статистиката на платежния баланс. 

 

Данни за наредителя

‪‪‫ местно лице

‪‪‫ чуждестранно лице 

Данни за получателя

‪‪‫ местно лице

‪‪‫ чуждестранно лице 

Държава на наредителя

Държава на получателя

Адрес на наредителя

Адрес на получателя

Описание на икономическата същност на превода

При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно

лице финансови кредити

Номер на БНБ


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ 

Платежно Нареждане е документ, с който се извършва превод на пари от една банкова сметка в друга банкова сметка.

Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.Коментари

-->