Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.25. Бюджетно Нареждане

Публикувано на: 18.11.2010

До
 

банка

уникален регистрационен номер

Клон 

дата на представяне

Адрес 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния ЗаконIBAN на получателя

 

BIC на банката на получателяПри банка – име на банката на получателя
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума
Сума с думи
Основание за плащане
Още пояснения
Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документаПериод за който се плаща

     

От дата (дд.мм.гггг)

До дата (дд.мм.гггг) 

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния ЗаконЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице


Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителяПлатежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***Банков служител

Касиер*Вид документ:                                                                                                                                                                                                           **Такси:                                                                                                   ***Вид плащане – попълва се

1 – декларация                                                                 5 – парт. номер на имот                                               1 – за сметка на наредителя                                               за сметки на администратори

2 – ревизионен акт                                                         6 – постановление за                             2 – споделени (стандарт за                                          на приходи и на Централния

3 – наказ. Постановление                           принуд. събиране                                   местни преводи)                                                        Бюджет

4 – авансова вноска                                 9 – други                                                                                                   3 – за сметка на получателя


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Бюджетно Платежно Нареждане / Вносна Бележка е документ, с който се извършва плащане на задължения към бюджета – чрез внасяне на пари в банка или чрез превод от обикновена банкова сметка към бюджетна банкова сметка.

Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.Коментари

-->