Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.26. Незабавно Инкасо

Публикувано на: 18.11.2010

До


банка

уникален регистрационен номер

Клон

дата на представяне

Адресподпис на наредителя

Платец – име на платеца
IBAN на платеца

BIC на банката на платецаПри банка – име на банката на платеца
ПРЕВОДНО  НАРЕЖДАНЕ

за директен дебит

Вид валута

Сума
Основание за превод – информация за платеца
Още пояснения
Получател – име
IBAN на получателя

BIC на банката на получателя Платежна система

Такси*

Дата за изпълнение 

                        *Такси: 1 – за сметка на наредителя; 2 – споделени (стандарт за местни преводи); 3 – за сметка на получателя

 

Попълва се при преводи към чужбина и между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или

Надвишаваща сума по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба №27 на БНБ за статистиката на платежния баланс. 

 

Данни за наредителя

‪‪‫ местно лице

‪‪‫ чуждестранно лице 

Данни за получателя

‪‪‫ местно лице

‪‪‫ чуждестранно лице 

Държава на наредителя

Държава на получателяАдрес на наредителя

Адрес на получателяОписание на икономическата същност на преводаПри превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно

лице финансови кредити

Номер на БНБ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Преводно Нареждане е документ, с който се извършва превод на пари от една банкова сметка към друга банкова сметка, но по нареждане (инициатива) на получателя на парите.

Формата и реквизитите са определени с Банков Унифициран Стандарт на БНБ.Коментари

-->