Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.28. Приемо-Предавателен Протокол

Публикувано на: 18.11.2010

Приемо-Предавателен Протокол

 

                Днес, 01.02.2010 год. в гр. София, между страните:


фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемо-Предавателен Протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.       Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:


подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1


2


3


ОБЩО:


чл.2.       Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.       Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Приемо-Предавателен Протокол е документ, с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->