Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.31. Искане за Отпускане на Суровини

Публикувано на: 18.11.2010

организация: 

АЛФА ООД 

ЕИК

123456789

ИСКАНЕ  ЗА  ОТПУСКАНЕ  НА  СУРОВИНИ/МАТЕРИАЛИ

цел/причина

за искането:

(Поръчка №, количество и вид на изделие; суровини и материали за определени нужди; друго – изчерпателно описано)

код

наименование/описание

мярка

количество

ед. цена

сума

поискано

отпуснато

ОБЩО:

име

длъжност

дата

подпис

поискал:

Петър Петров

началник цех

01.01.2001

разрешил:

Георги Георгиев

директор производство

02.01.2001

отпуснал:

Иван Иванов

началник склад

03.01.2001

краен получател:

Петър Петров

началник цех

04.01.2001


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Искане за Отпускане на Суровини/Материали е документ, с който се документира основанието вида, количеството и стойността на отпуснати суровини или материали за производство, например.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->