Емилия Митева Емилия Митева Потребител

Чиста стойност на имуществотоЧистата стойност на имуществото на едно дружество е разликата между правата и задълженията му. Това собствения капитал ли е?Отговори

  • По принцип да. Но с уточнението, че собственият капитал е разликата между стойностите на активите и пасивите, така както са оценени за счетоводни цели (историческа стойност, амортизирана стойност, преоценена стойност и пр.). Не знам в какъв контекст се интересувате от чистата стойност на имуществото, но ако тя е оценена по справедлива стойност, то тогава няма да отговаря на собствения капитал.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • Благодаря, г-н Донев. Интересувам се във връзка с вливане на търговско дружество по реда глава 16 от ТЗ. В закона има изискване: "Чл. 262с, ал. 3:
    Размерът на капитала на новоучредено дружество не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към дружеството при преобразуването. " В такъв случай по кой от посочениет от вас два критерия се оценява чистата стойност?
  • В случая се има предвид по справедлива цена - чл. 262ф от ТЗ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->