Дидка Тодорова Дидка Тодорова Потребител

Издаване на фактура в момент на дерегистрация по ДДСЗдравейте, казусът ми е следния:

На 31.10 подписвам акт за дерегистрация по ДДС и на същата дата получавам превод от клиент, на когото следва да издам фактура.

- Трябва ли да начислявам ДДС във фактурата?
- Ако пусна фактурата с дата до 05.11 също ли трябва да има начислен ДДС?

Благодаря!Отговори

 • В закона пише, че фирмата е зерегистрирана считано от деня на подписване на акта, а от данъчното казаха от следващия. На кой да вярвам и на кой да се доверя? Какво да правя?!????
 • Процедура за дерегистрация по инициатива на лицето

  Чл. 109. (1) В случаите по чл. 107, т. 3 и 4 лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл. 107.
  (2) В случаите по чл. 108, ал. 1 регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
  (3) Заявлението по ал. 1 и 2 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
  (4) В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.
  (5) В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по ал. 1 за дата на дерегистрацията се смята датата на възникване на съответното обстоятелство по чл. 107.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по ал. 2 за дата на дерегистрацията се смята датата на връчването на акта по ал. 5 за дерегистрация.

  Т.е. от 31.10 включително вече нямате регистрация по ДДС и във фактурите няма да има такова начислено.
 • Съгласен съм с мнението на колежката
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->