Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.45. Протокол за Резултата от Ликвидация на Активи

Публикувано на: 18.11.2010

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ПРОТОКОЛ  ЗА  РЕЗУЛТАТА  ОТ  ЛИКВИДАЦИЯ  НА  АКТИВИ

бракувани по заповед (№/дата):

№1234 от 01.01.2010

с протокол от:

01.01.2010

               


наименование на ликвидирания актив

начало на ликвидацията

край на ликвидацията

в резултат на ликвидацията са отчетени

получ. пиходи

в пари, матер. и др.

извършени разходи

резултат

(+/-)

12345ОБЩО


име

длъжност

дата

подпис

член на комисията:

Петър Петров

директор производство

01.03.2010


член на комисията:

Георги Георгиев

главен счетоводител

01.03.2010


член на комисията:

Иван Иванов

управител

01.03.2010ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Протокол за Резултата от Ликвидация на Активи е документ, с който обичайно се отчита резултата от ликвидацията на бракувани дълготрайни активи – какви са получените приходи, направените разходи и какъв е ефекта от ликвидацията.

Ако ликвидираният актив е голям, сложен или съставен, формулярът може да бъде трансформиран и в такъв за отчитане на ликвидацията на един актив, в който аналитично да се опишат всички отделни приходи и всички отделни разходи, свързани с ликвидацията на актива.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.Коментари

-->