Единна сметка за внасяне на осигурителни вноски от 01.01.2013 година

Публикувано на: 20.12.2012

От началото на 2013 г. в сила влизат важни промени в начина за плащане на данъчни и осигурителни задължения. От 2013 г. плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО) ще става по една банкова сметка. От 1 януари на 2013 г.:

 • Съществено се променят редът и начинът за разпределяне на постъпилите средства от данъци и осигурителни вноски по съответните бюджети и фондове.
 • Автоматично ще се обвързват постъпилите плащания с вписаните в сметката задължения по реда на възникването им.
 • Променят се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който са начислени заплатите.
 • Банкови сметки за плащане на данъци и осигуровки: o Запазва се съществуващата банкова сметка за републиканските данъци по териториални дирекции на НАП, по която ще се плащат данъци и осигурителни вноски, ревизионни актове, лихви.
 • Запазват се съществуващите банкови сметки в териториалните дирекции на НАП за ДЗПО, а по тях ще се превеждат само и единствено сумите за ДЗПО.
 • По различна сметка ще се превеждат средствата, които постъпват от принудително събиране, тоест когато има образувано изпълнително дело за събиране на публични вземания.
 • Открива се нова сметка за превеждане на дивиденти, която ще се администрира от ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители”.
 • Остават и сметките за Търговска несъстоятелност и Частни държавни вземания.
 • Невлезлите в сила ревизионни актове няма да са част от механизма на единната сметка
 • Самоосигуряващите се лица получават възможност да изберат да платят здравни вноски, независимо от други по-стари задължения, като подадат заявление в НАП преди плащане на здравноосигурителни вноски
 • Задълженията, които не са за данъци и осигурителни вноски, и са установени от органи, различни от НАП (глоби към КАТ, Регионални здравни инспекции и др.), се превеждат по сметката за принудително събиране.
 • За неплатените публични задължения, срокът за плащане, на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., новият принцип се прилага след 1 януари 2014 г.


Още по темата: Коментарна статия на експерта по осигуряване Николай Иванов - Единна сметка.Коментари

Свързани документи с КСО

-->