Евдокия Тодорова Евдокия Тодорова Главен счетоводител

Местни данъци и такси при преобразуване на търговски дружества чрез вливанеЗдравейте,

При вливане на търговско дружество в друго как следва да се заведат материалните активи сгради - по балансова стойност или следва да се преме стойността на придобиване минус начислената амортизация? Получава се пак същото, но базата за местните данъци и такси е различна. Кое е правилно ако приемащото дружество работи по Международни стандарти.Отговори

  • Здравейте,

    Придобитите при вливането активи следва да признаете по справедлива стойност. Такива са изискванията и по МСС, и по НСС. Често обаче се ползва балансовата стойност като някакво що-годе приближение на справедливата. Ако във вливането са участвали свързани лица, е ОК да се ползват балансовите стойности.

    При всяко положение придобиващият не признава отделно натрупаните амортизации при вливащия се. Все пак това са счетоводни ефекти, които са касаели вливащото се дружество и които нямат абсолютно никакво отношение към новопридобиващото. На практика действително ще постигнете ефекта на намаляване на отчетните стойности за целите на ЗМДТ.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->