Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.53. Счетоводен Амортизационен План – за производствени цикли

Публикувано на: 18.11.2010

АЛФА ООД 

ЕИК

123456789

АМОРТИЗАЦИЯ  ФОРМИРАНА  ОТ  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ЦИКЛИ за април 2010 год. 

описание

нактива

дата на въвежд.

в експл.

отчетна ст-ст

предпол. остатъч.

ст-ст

амортиз.

ст-ст

полезен брой цикли

баланс.

ст-ст

01.01

брой цикли за

натруп. аморт. за

общо аморт. от нач.

баланс.

ст-ст

31.12

вид

мярка

колич.

месеца

годината

месеца

годината

група активи 11
2
група активи 21
2
група активи 31
2
ОБЩО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РЕКВИЗИТИ

Счетоводен Амортизационен План за производствени цикли е документ, в който систематизирано и нагледно се представя финансова информация за всички дълготрайни активи в едно предприятие, чиято амортизация се формира на база производствени цикли. Това може да бъдат брой цикли за някакъв производствен автомат, щанца, пресформа или друго подобно съоръжение, чиито полезни производствени цикли са конструктивно (технологично) изчислени или предвидени.

За този начин на отчитане на амортизациите, реквизитите на амортизационния план не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които амортизациите могат да се начислят коректно и в съответствие с Национален Счетоводен Стандарт 4 – Отчитане на Амортизациите.Коментари

-->