Даниела Неделчева Даниела Неделчева Гл.счетоводител

Дата на изискуемост на задължениеАД  е получило заеми за нуждите на дейността си през 2007г. от ФЛ и от ЮЛ. Според сключените договори, начислените лихви и главницата трябва да се изплатят края на 2014г. През 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г е увеличаван счет. резултат с начисл. лихви към ФЛ.

Как да се третира чл.46 ал.1 т.1 от ЗКПО, погасяване по давност не повече от 5 год от момента на изискуемост на задължението? Водеща ли е датата на падежа -2014г.или ще се увеличи фин. резултат с лихвите към ЮЛ? Има ли разлика в третиране давността на задължението към физ. лица по ЗДДФЛ и ЮЛ?Отговори

  • Здравейте,

    Прилагането на режима по ЗКПО за облагане на неплатени задължения касае изтичането на давностния срок на това задължение (но не повече от 5 години от датата на изискуемост). Във Вашия случай не само че давностният срок не е изтекъл, ами той дори още не е започнал да тече, тъй като още не е настъпила датата на изискуемост на задължението. В ГДД за 2012 г. няма да имате никакво увеличение на облагаемия резултат на основание неплатени задължения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->