Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.56. Решение за Разпределение на Печалба

Публикувано на: 19.11.2010

ПРОТОКОЛ от Общо Събрание

 

                Днес, __ ________ 2010 год. в град София, се проведе заседание на Общото Събрание на АЛФА ООД, на което бяха представени всички Съдружници или 100% (сто процента) от Капитала на Дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Приемане на Годишния Финансов Отчет на АЛФА ООД за 2009 год.;

                2. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на АЛФА ООД за изминали години.

 

                По точка 1-ва, Общото Събрание единодушно РЕШИ: Приема Годишния Финансов Отчет на АЛФА ООД за 2009 год.

 

                По точка 2-ра, Общото Събрание като взе предвид, че са налице:

 

години

непокрита

загуба (в лева)

неразпределена

печалба (в лева)

2005

1 234 567,89

1 234 567,89

2006200720082009ОБЩО

1 234 567,89

1 234 567,89

 

                единодушно РЕШИ: С натрупаната печалба:

                               • да се покрие натрупаната загуба в размер на ______,__ лева;

                               • ______,__ лева да бъдат заделени за фонд ”Общи Резерви”;

                               • ______,__ лева да бъдат разпределени за дивидент на Съдружниците, пропорционално на притежаваните от тях дялове, който да бъде изплатен до 30 юни 2010 год.;

                               • ______,__ лева да бъдат използвани за увеличаване Капитала на Дружеството, като всеки от Съдружниците получи такава част от увеличението, каквато пропорционално притежава преди това.

                (Вариант 1 при натрупана по-голяма загуба, отколкото печалба:

                единодушно РЕШИ: Натрупаната загуба да се покрие, чрез:

                               • ______,__ лева от неразпределената печалба, с което не остават повече средства под формата на неразпределена печалба;

                               • ______,__ лева от фонд ”Общи Резерви”, с което парите от фонда се изчерпват;

                               • ______,__ лева от Капитала на Дружеството, чрез неговото намаляване, с което той няма да спадне под законоустановения минимален капитал за дружество с ограничена отговорност.)

                (Вариант 2 при натрупана по-голяма загуба, отколкото печалба:

                Общото Събрание като взе предвид, че Дружеството не разполага с неразпределена печалба, резерви и Капитал, с който да може да бъде покрита загубата,

                единодушно РЕШИ: Да извърши едновременно увеличение и намаление на Капитала на Дружеството с размера на загубата. Увеличението на Капитала ще се извърши с парични вноски от Съдружниците, пропорционално на притежаваните от тях дялове, а намаляването на Капитала ще се извърши за сметка покриването на загубата и ще бъде пропорционално на притежаваните от Съдружниците дялове.)
Коментари

-->