Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.57. Решение за Увеличаване на Капитал

Публикувано на: 19.11.2010

ПРОТОКОЛ от Общо Събрание

 

                Днес, __ ________ 2010 год. в град София, се проведе заседание на Общото Събрание на АЛФА ООД, на което бяха представени всички Съдружници или 100% (сто процента) от Капитала на Дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Приемане на нов Съдружник;

                2. Увеличаване Капитала на Дружеството.

 

                По точка 1-ва, Общото Събрание, след като разгледа молбата и предложението на г-н Петър Петров, единодушно РЕШИ: Приема г-н Петър Петров за нов Съдружник, чрез участието му в увеличаване Капитала на Дружеството.

 

                По точка 2-ра, Общото Събрание единодушно РЕШИ: Увеличава капитала на Дружествот по следния начин:

                               • Съдружникът г-н Иван Иванов, който до момента притежава 2 500 дяло по 100 лева, на стойност 250 000 лева, което представлява 50% от Капитала на Дружеството, прави парична вноска за увеличаване Капитала на Дружеството в размер на 50 000 лева, с което придобива нови 500 дяла;

                               • Съдружникът г-н Георги Георгиев, който до момента притежава 2 500 дяло по 100 лева, на стойност 250 000 лева, което представлява 50% от Капитала на Дружеството, прави парична вноска за увеличаване Капитала на Дружеството в размер на 50 000 лева, с което придобива нови 500 дяла;

                               • Новият Съдружник, г-н Петър Петров, прави апортна вноска на ____________, на стойност 300 000 лева, според оценка на независими оценители, назаначени от Агенцията по Вписванията, с което придобива 3 000 дяла от Капитала на Дружеството.

 

                След така направените парични вноски и апорт, разпределението на дяловете в Капитала на Дружеството е както следва:

                               • г-н Иван Ианов                  - 300 дяла по 100 лева, на стойност 300 000 лева, което представлява 33,33% от Капитала на Дружеството;

                               • г-н Георги Георгиев           - 300 дяла по 100 лева, на стойност 300 000 лева, което представлява 33,33% от Капитала на Дружеството;

                               • г-н Петър Петров               - 300 дяла по 100 лева, на стойност 300 000 лева, което представлява 33,33% от Капитала на Дружествот.Коментари

-->