Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.58. Решение за Допълнителни Парични Вноски

Публикувано на: 19.11.2010

ПРОТОКОЛ от Общо Събрание


                Днес, __ ________ 2010 год. в град София, се проведе заседание на Общото Събрание на АЛФА ООД, на което бяха представени всички Съдружници или 100% (сто процента) от Капитала на Дружеството.

                Заседанието протече при следния дневен ред:

                1. Внасяне на допълнителни парични вноски в Дружеството.


                По точка 1-ва, Общото Събрание, след като анализира финансовото състояние на Дружеството и необходимостта от бързо осигуряване на свежи финансови средстава, единодушно РЕШИ:

• Съдружниците да направят допълнителни парични вноски в Дружеството в общ размер на 100 000 лева, пропорционално на притежаваните от тях дялове;

• Допълнителните парични вноски от съдружниците да бъдат направени в срок до 10 календарни дни от приемането на това решение.Коментари

-->