Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.60. Баланс (съкратен) по НСС

Публикувано на: 19.11.2010

БАЛАНС (съкратен)

на АЛФА ЕООД към 31 Декември 2010 год.


АКТИВ                                                                                                ПАСИВ

раздели, групи, статии
сума (хил. лева)
раздели, групи, статии
сума (хил. лева)
2010
2009
2010
2009

А. Записан, но невнесен капитал (общо)А. Собствен капитал (общо)Б. Нетекущи (дълготрайни ) активи (общо)I. Записан капитал (общо)I. Нематериални активи (общо)II. Премии от емисии (общо)II. Дълготрайни материални активи (общо)III. Резерв от последващи оценки (общо)III. Дългосрочни финансови активи (общо)IV. Резерви (общо)IV. Отсрочени данъци (общо)V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)В. Текущи активи (общо)VI. Текуща печалба (загуба)      I. Материални запаси (общо)Б. Провизии и сходни задължения (общо)II. Вземания (общо)В. Задължения (общо)  - в т.ч. над една година  - в т.ч. до една годинаIII. Инвестиции (общо)  - в т.ч. над една годинаIV. Парични средства (общо)


Г. Разходи за бъдещи периоди (общо)Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)


СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис):> / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->