Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.61. Отчет за Приходите и Разходите (двустранен) по НСС

Публикувано на: 19.11.2010

тчет за Приходите и Разходите 

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


наименование на разходите

сума (хил. лева)

наименование на приходите

сума (хил. лева)

2010

2009

2010

2009

А. РАЗХОДИБ. ПРИХОДИ1. Намаление на запасите от продукция и незав. произв.1. Нетни приходи от продажби2. Разходи за суровини, материали и външни услуги  а) в т.ч. на продукция  а) в т.ч. за суровини и материали  б) в т.ч. на стоки  б) в т.ч. за външни услуги  в) в т.ч. на услуги3. Разходи за персонала2. Увелич. на запасите от продукция и незав. произв.  а) в т.ч. разходи за възнаграждения3. Разходи за придобиване на а-ви по стопански начин  б) в т.ч. разходи за осигуровки4. Други приходи    - в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии    - в т.ч. приходи от финансирания4. Разходи за амортизация и обезценкаОбщо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)  а) в т.ч. разходи за амортизация и обезценка на активи5. Приходи от участия в предприятия    - в т.ч. разходи за амортизация    - в т.ч. от предприятия в група    - в т.ч. разходи за обезценка6. Приходи от други инвестиции и заеми  б) в т.ч. разходи от обезценка на текущи активи    - в т.ч. приходи от предприятия в група5. Други разходи7. Други лихви и финансови приходи  а) в т.ч. балансова стойност на продадените активи  а) в т.ч. приходи от предприятия в група  б) в т.ч. провизии  б) в т.ч. положителни разлики от опер. с фин. активиОбщо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)  в) в т.ч. от валутни разлики6. Разходи от обезценка на финансови активиОбщо финансови приходи (5+6+7)    - в т.ч. от валутни разлики


7. Разходи за лихви и други финансови разходи  а) в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група  б) в т.ч. отрицателни разлики от опер. с фин. активиОбщо финансови разходи (6+7)8. Печалба от обичайна дейност8. Загуба от обичайна дейност9. Извънредни разходи9. Извънредни приходиОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)11. Разходи за данъци от печалбата


12. Други данъци, алтернативни на корпоративния13. Печалба (10-11-12)11. Загуба (10+(редове 11 и 12 от Раздел А)ВСИЧКО (общо разходи +11+12+13)ВСИЧКО (общо приходи +11)
Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->