Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.3. Сметки за Стоково Материални Запаси

Публикувано на: 20.11.2010

            група 30: Суровини/Материали, Продукция и Стоки

301

Доставки

Активна


отчита:

Суровини, материали и стоки, за които са придобити значими рискове и изгоди, но не са получени физически от лицето (например стоки на път, продължаващ дълго време) или не са получени документално разходите свързани с тяхното придобиване. Също така може да се каже, че отчита доставка на суровини, материали или стоки, когато придобиването им е по-продължителен процес.

структура:

Аналитична – по видове суровини/материали/стоки

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици

Кт сметки от група 50 Парични средства

Дт сметки 302 Материали и сметка 304 Стоки при фактическото получаване на актива

нач. с-до Дт

Стоки които все още не са получени в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че са заприходени в 304 сметка стоки, които все още не са получени

оборот Дт

Стоки на път придобити през периода

оборот Кт

Физически получени стоки през периода

кр. с-до Дт

Стоки, които все още не са получени към края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава че са заприходени в 304 сметка стоки, които все още не са получени

302

Суровини/Материали

Активна


отчита:

Придобити суровини и материали

структура:

Аналитична – по видове суровини/материали  

кореспондира:

Дт 601 Разходи за материали – при влагане в производството

Дт 608 Разходи от последяващи оценки на активи – при обезценка на суровини/материали

Дт 609 Други разходи – при липси и брак

Дт 442 Вземания по лиспи и начети - когато липсите за са сметка на МОЛ

Кт сметка 401 Доставчици – при доставени материали по цена на придобиване

Кт сметки от група 50 Парични средства

Кт сметки 301Доставки - при фактическото получаване на актива 

Кт сметка 709 Други приходи– при установени излишъци след инвентаризация

Кт Сметка 101 Регистриран капитал - при апорт на активите

Кт 709 Други приходи - приходи при безвъзмездно получени материали

нач. с-до Дт

Суровини/материали в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че са изписани в повече суровини/материали отколкото са налични. Причина за това може да бъде суровини/материали, които са получени но не са заприходени счетоводно

оборот Дт

Придобити суровини/материали през периода

оборот Кт

Изписани/обезценени или бракувани/липсващи суровини/материали през периода

кр. с-до Дт

Суровини/материали в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че са изписани в повече суровини/материали, отколкото са налични. Причина за това може да бъде суровини/материали, които са получени но не са заприходени счетоводно

303

Продукция

Активна


отчита:

Произведената продукция при производство

структура:

Аналитична – по видове продукти

кореспондира:

Дт сметка 701 Приходи от продажба на продукт – при продажба

Дт 608 Разходи от последяващи оценки на активи – при обезценка на продукция

Дт 609 Други разходи – при липси и брак;

Дт 442 Вземания по лиспи и начети - когато липсите за са сметка на МОЛ

Кт 611 Разходи за основна дейност – след завършване на производствения цикъл

Кт сметка 709 Други приходи– при установени излишъци след инвентаризация

нач. с-до Дт

Продукти в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че е изписани в повече продукция от произведената такава

оборот Дт

Произведени продукти през периода

оборот Кт

Изписани/обезценени или бракувани/липсващи продукти през периода

кр. с-до Дт

Продукти в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че е изписани в повече продукция от произведената такава

304

Стоки

Активна


отчита:

Закупените или придобити по друг начин стоки от предприятието

структура:

Аналитична – по видове стоки

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици  - при доставка на стоки

Кт сметки от група 50 Парични средства

Кт сметки 301 Доставки – при фактическото получаване на актива

Дт 442 Вземания по лиспи и начети - когато липсите за са сметка на МОЛ

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи (при обезценка на стоки)

Дт 609 Други разходи – при липси и брак;

Дт сметка 702 Приходи от продажба на стоки за изписване на себестойност на продадени стоки

Кт сметка 709 Други приходи– при установени излишъци след инвентаризация

Кт Сметка 101 Регистриран капитал - при апорт на активите

Кт 709 Други приходи - приходи при безвъзмездно получени материали

нач. с-до Дт

Налични стоки в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че е изписани в повече стоки от придобитите такива

оборот Дт

Придобити стоки през периода

оборот Кт

Изписани/обезценени или бракувани/липсващи стоки през периода

кр. с-до Дт

Налични стоки в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че е изписани в повече стоки от придобитите такива

            група 31: Краткотрайни Биологични Активи

311

Дребни продуктивни животни

Активна


отчита:

Дребни продуктивни животни като стада от зайци, охлюви и змии други подобни

структура:

Аналитична – по видове животни или стада

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, сметки от група 50 – при закупуване

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при загуба от обезценка

Кт сметка 710 Приходи от последващи оценки на активи – при печалба от преоценка

Дт 609 Други разходи при изписване на актива  – при липси и брак и при умрели животни;

Дт 442 Вземания по лиспи и начети - когато липсите за са сметка на МОЛ

Кт 709 Други приходи при продажба на активи

Кт сметка 314 при преместване от млади животни в дребни продуктивни

Дт сметка 315 при преместване от дребни продуктивни в група за угояване

Кт сметка 709 Други приходи – при безвъзмездно придобиване/дарение

Кт сметка 611 Разходи за основна дейност при получаване на приплод или приръст

нач. с-до Дт

Балансова стойност на активите в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити активи през периода; увеличение в справедливата стойност

оборот Кт

Изписване при продажба или загуба от преоценка

кр. с-до Дт

Балансова стойност на активите в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

312

Птици – основни стада

Активна


отчита:

Основни стада птици – птици носачки, кокошки, патици и други подобни

структура:

Аналитична – по видове птици

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 311 Дребни продуктивни животни

313

Пчелни семейства

Активна


отчита:

Пчелните семейства

структура:

Аналитична – по пчелни семейства, брой кошери, местонахождение

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 311 Дребни продуктивни животни

314

Млади животни

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на млади (новородени) животни, предназнаени за угояване и/или продуктивност (мляко, вълна, кожа и т.н.)

структура:

Аналитична – по видове и групи млади животни

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 311 Дребни продуктивни животни

315

Животни за угояване

Активна


отчита:

Животни в процес на угояване

структура:

Аналитична – по видове и групи животни за угояване

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 311 Дребни продуктивни животни

316

Животни за експериментални цели

Активна


отчита:

Животни за експериментални цели, които са обект на изследователска и селекционна дейност

структура:

Аналитична – по видове животни

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 311 Дребни продуктивни животни

319

Други краткотрайни биологични активи

Активна


отчита:

Биологични активи, които не попадат в горните групи

структура:

Аналитична по видове биологични активи и селскостопанска проекция

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 311 Дребни продуктивни животниКоментари

-->