Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.5. Сметки за Финансови Средства

Публикувано на: 20.11.2010

            група 50: Парични Средства

                Забележка: Настоящето описание е разработено като се прилага принципът, че сметките за парични средства не кореспондират директно със сметки за активи (група 20. 21, 27 и 30), разходи (група 60) и приходи (група 70), а задължително се използват разчетни сметки – например 401 Доставчици и 411 Клиенти.

501

Каса

Активна


отчита:

Наличните парични средства в каса в лева и тяхното получаване/изразходване

структура:

Аналитична – по каси

кореспондира:

Със сметки от групи 10 (Капитал). 11 (Капиталови резерви), 15 (Получени заеми), 22 (Дългосрочни финансови активи), 4 раздел (Разчети), 5 раздел (парични средства), 65 група (Разходи за бъдещи периоди и 75 група (Приходи за бъдещи периоди)

нач. с-до Дт

Размер на наличните пари в каса в началото на периода. Следва да съвпада с касовата книга

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че от каса са изразходвани повече парични средства от наличните

оборот Дт

Получени парични средства

оборот Кт

Платени суми

кр. с-до Дт

Размер на наличните пари в каса в края на периода. Следва да съвпада с касовата книга

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че от каса са изразходвани повече парични средства от наличните

502

Каса във валута

Активна


отчита:

Наличните парични средства в каса във валута и тяхното получаване/изразходване

структура:

Аналитична и количествена – по валути и/или по каси

кореспондира:

Със сметки от групи 10 (Капитал). 11 (Капиталови резерви), 15 (Получени заеми), 22 (Дългосрочни финансови активи), 4 раздел (Разчети), 5 раздел (парични средства), 65 група (Разходи за бъдещи периоди и 75 група (Приходи за бъдещи периоди)

нач. с-до Дт

Размер на наличните пари в каса в началото на периода. Следва да съвпада с касовата книга

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че от каса са изразходвани повече парични средства от наличните

оборот Дт

Получени парични средства

оборот Кт

Платени суми

кр. с-до Дт

Размер на наличните пари в каса в края на периода. Следва да съвпада с касовата книга

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава, че от каса са изразходвани повече парични средства от наличните

503

Разплащателна сметки в левове

Активна


отчита:

Наличните парични средства по банкова сметка в лева и тяхното получаване/изразходване

структура:

Аналитична – по банкови сметки

кореспондира:

Със сметки от групи 10 (Капитал). 11 (Капиталови резерви), 15 (Получени заеми), 22 (Дългосрочни финансови активи), 4 раздел (Разчети), 5 раздел (парични средства), 65 група (Разходи за бъдещи периоди и 75 група (Приходи за бъдещи периоди)

нач. с-до Дт

Размер на наличните пари по банкова сметка в началото на периода. Следва да съвпада с банковото извлечение

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо по банкова сметка означава усвоен овърдрафт или кредит и следва да се отчете като получен кредит (сметки от група 15)

оборот Дт

Получени парични средства

оборот Кт

Платени суми

кр. с-до Дт

Размер на наличните пари в банкова сметка в края на периода. Следва да съвпада с банковото извлечение

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо по банкова сметка означава усвоен овърдрафт или кредит и следва да се отчете като получен кредит (сметки от група 15) 

504

Разплащателна сметка във валута

Активна


отчита:

Наличните парични средства по банкова сметка във валута и тяхното получаване/изразходване

структура:

Аналитична и количествена – по банкови сметки

кореспондира:

Със сметки от групи 10 (Капитал). 11 (Капиталови резерви), 15 (Получени заеми), 22 (Дългосрочни финансови активи), 4 раздел (Разчети), 5 раздел (парични средства), 65 група (Разходи за бъдещи периоди и 75 група (Приходи за бъдещи периоди)

нач. с-до Дт

Размер на наличните пари по банкова сметка в началото на периода. Следва да съвпада с банковото извлечение

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо по банкова сметка означава усвоен овърдрафт или кредит и следва да се отчете като получен кредит (сметки от група 15) 

оборот Дт

Получени парични средства

оборот Кт

Платени суми

кр. с-до Дт

Размер на наличните пари в банкова сметка в края на периода. Следва да съвпада с банковото извлечение

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо по банкова сметка означава усвоен овърдрафт или кредит и следва да се отчете като получен кредит (сметки от група 15) 

505

Акредитиви

Активна


отчита:

Откритите акредитиви в полза на трети лица

структура:

Аналитична – по акредитиви и валути и/или в полза на лицата, на които са открити

кореспондира:

Кт сметки от група 50 (парични средства) при откриване на акредитива

Дт сметки от група 20 и 30 (активи) и 401 Доставчици – при изплащане на задължения за сметка на акредитива

Дт сметка 503/504 Разплащателни сметки – при възстановени суми по неизползван акредитив

Дт/Кт 624/724 Разходи/приходи по валутни операции – при преоценка на валутно деноминирани средства

нач. с-до Дт

Откритите акредитиви в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Открити акредитиви през периода

оборот Кт

Платени суми/закрити акредитиви през периода

кр. с-до Дт

Откритите акредитиви в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

506

Предоставени депозити

Активна


отчита:

Направените депозити

структура:

Аналитична – по депозити и/или по банки или по валута

кореспондира:

Кт сметки от група 50 (парични средства) - при откриване на депозита

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при закриване на депозита

Кт сметка 721 Приходи от лихви – за начисляване на лихви по депозита

Дт/Кт 624/724 Разходи/приходи по валутни операции – при преоценка на валутно деноминирани депозити

нач. с-до Дт

Депозити в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Открити депозити през периода

оборот Кт

Закрити депозити през периода

кр. с-до Дт

Депозити в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

507

Парични средства, заложени като обезпечение

Активна


отчита:

Блокирани парични средства, заложени като обезпечение (в това число гаранции за участие в конкурси)

структура:

Аналитична – по обезпечения

кореспондира:

Кт сметки от група 50 (парични средства) - при блокиране на сумата при предоставяне на обезпечението

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при отпадане на обезпечението при освобождаване на паричните средства от обезпечението

Дт сметки от група 62 – Финансови разходи – за отчитане на такси и комисиони 

/Кт 624/724 Разходи/приходи по валутни операции – при преоценка на валутно деноминирани средства

нач. с-до Дт

Блокирани парични средства в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Увеличение на блокираните парични средства

оборот Кт

Намаление (освобождаване) на парични средства

кр. с-до Дт

Блокирани парични средства в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

509

Други парични средства (в т.ч. ваучери и чекове)

Активна


отчита:

Други парични средства (например ваучери и набирателни сметки при набиране на средства за регистриран капитал

структура:

Аналитична – по видове

кореспондира:

Кт сметки от група 50 (парични средства) - при входящ трансфер на средства по сметката

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при изходящ трансфер от сметката и при закриване на тези сметки

Кт сметка 721 Приходи от лихви – за начисляване на лихви

Кт сметка от група 40 Доставчици – при покупка на ваучери от доставчик

Кт сметка 426 Вземания по записани дялови вноски - при внасяне на капитал в набирателна сметка

нач. с-до Дт

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Увеличение на парични средства и парични еквиваленти

оборот Кт

Намаление на парични средства и парични еквиваленти

кр. с-до Дт

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

            група 51: Краткосрочни Финансови Активи

511

Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Активна


отчита:

Краткосрочни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - включват финансовите активи придобити с намерение да бъдат продадени в близко бъдеще (т.е държани за търгуване). Тази категория включва деривативни финансови инструменти, които не са определени като хеджиращи инструменти в хеджингово взаимоотношение.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 159 Други заеми и дългове, 401 Доставчици, 499 Други дебитори – при придобиването на тези активи

Дт група 62 или Кт 72 Финансови Разходи/Приходи – при последяваща оценка по справедлива стойност, обезценка, отписване или признаване на печалба/загуба от продажба

Дт сметки от група 50 (парични средства) или раздел 4 Разчети - при продажба

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани за търгуване в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на приход при отчитане по справедлива стойност

оборот Кт

Изписани или обезценени финансови активи; признаване на разход при отчитане по справедлива стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани за търгуване в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

512

Финансови активи, държани до настъпване на падеж

Активна


отчита:

Тук се включват краткосрочни финансови активи, които не са деривативи и имат фиксирани или определяеми плащания, и фиксиран падеж, и които Дружеството има положително намерение и възможност да задържи до падежа. След първоначалното им признаване, дружеството оценява тези финансови активи по амортизирана стойност като използва метода на ефективния лихвен процент, с намаление за обезценка.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 159 Други заеми и дългове, 401 Доставчици, 499 Други дебитори - при придобиването на тези активи

Дт група 62 или Кт 72 Финансови Разходи/Приходи – при последяваща оценка по амортизируема стойност, обезценка, отписване или признаване на печалба/загуба от продажба

Дт сметки от група 50 (парични средства) или раздел 4 Разчети - при продажба

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на приход при отчитане по амортизируема стойност

оборот Кт

Изписани или обезценени финансови активи; признаване на разход при отчитане по амортизируема стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

513

Краткосрочни заеми и вземания

Активна


отчита:

Недеривативни краткосрочни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалната оценка, тези финансови активи се оценяват по амортизирана цена на придобиване, като се използва метода на ефективния лихвен процент, намалена с провизия за обезценка. Амортизацията се признава като финансов приход в отчета за доходите. Загубите, възникващи от обезценка, се признават в отчета за доходите като финансови разходи.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 159 Други заеми и дългове, 401 Доставчици, 499 Други дебитори – при предоставяне

Дт група 62 или Кт 72 Финансови Разходи/Приходи – при последяваща оценка по амортизируема стойност, обезценка, отписване или признаване на печалба/загуба от продажба

Дт сметки от група 50 (парични средства) или раздел 4 Разчети - при продажба

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на приход при отчитане по амортизируема стойност

оборот Кт

Изписани или обезценени финансови активи; признаване на разход при отчитане по амортизируема стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

514

Финансови активи на разположение за продажба

Активна


отчита:

Тук се включват краткосрочни финансови активи, обявени за продажба, т.е. онези, които не са класифицирани нито като държани за търговия, нито по справедлива стойност в печалбата или загубата. След първоначално им признаване, финансовите активи на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, като нереализираните печалби или загуби от тях се признават в друг всеобхватен доход в резерва за инвестиции, класифицирани като на разположение за продажба, докато инвестицията бъде отписана. При отписване кумулативната печалба или загуба се признава в приходи от дейността, или се определя като обезценена, в който момент кумулативната загуба се признава в отчета за доходите като финансов разход и се изважда от резерва за инвестиции на разположение за продажба.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 159 Други заеми и дългове, 401 Доставчици, 499 Други дебитори- при придобиване на тези активи

Дт/Кт сметка 113 Резерви от последяващи оценки на финансови инструменти – при последяваща оценка по справедлива стойност

Дт/Кт сметка 625/725 Разходи/приходи от последяващи оценки на финансови активи - при обезценка или отписване на финансовия актив

Дт/Кт сметка 623/723 Разходи/приходи по операции с финансови активи – за признаване на загуба/печалба при продажба

Дт сметки от група 22 Дългосрочни финасови активи – при трансформиране от краткосрочни във дългосрочни в дългосрочни финансови активи

Дт сметки от група 50 (парични средства) или раздел 4 Разчети - при продажба

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи обявени за продажба в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на „нереализирана печалба при преоценка по справедлива стойност

оборот Кт

Изписване на финансови активи; признаване на разход от обезценка или „нереализирана” загуба при оценка по справедлива стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

519

Други краткосрочни финансови активи (в т.ч. благородни метали)

Активна


отчита:

Използва се за отчитане на малък на брой финансови активи, където водещо е не тяхното счетоводно отчитане, а друга особеност на финансовия инструмент (например финансови активи заложени като обезпечение или държавни цени книжа).

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на гореизброените финансови активи в зависимост от класификацията им (финансови активи, държани до настъпване на падеж, Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата)Коментари

-->