Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.8. Сметки за Условни Активи и Пасиви

Публикувано на: 20.11.2010

                група 91: Чужди Материални, Нематериални и Финансови Активи на Съхранение

                Забележка: Задбалансовите сметки не се отразяват в баланса на дружеството. Те имат за цел дружеството да разполага с информация за чужди активи, които се използват от дружеството или са предоставени като обезпечение, собствени активи предоставени за ползване на трети лица или като обезпечение или потенциални задължения, които нямат балансово изражение не този етап.

911

Наети чужди активи

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на чужди активи (незаприходени в баланса на дружеството) с цел информация. 

структура:

Аналитична – по активи и/или собственици

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични чужди активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени чужди активи през периода

оборот Кт

Върнати чужди активи през периода

кр. с-до Дт

Налични чужди активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

912

Чужди материални активи, получени по консигнационен договор

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на чужди активи получени на консигнация. Активите се заприхождават и едновременно с това се изписват при тяхната продажба. Сметката се използва и за отчитане на чужди активи, когато дружеството действа като комисионер. В този случай те нямат балансово отражение, а предприятието отчита приход от комисионна  

структура:

Аналитична – по активи и/или доставчици

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични чужди активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени чужди активи през периода

оборот Кт

Върнати чужди активи през периода

кр. с-до Дт

Налични чужди активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

913

Други материални и нематериални активи, приети на съхранение

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на чужди активи, приети като обезпечение, (които не се заприхождават в баланса на дружеството) с цел информация 

структура:

Аналитична – по активи и/или собственици

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични чужди активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени чужди активи през периода

оборот Кт

Върнати чужди активи през периода

кр. с-до Дт

Налични чужди активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

914

Финансови активи или парични средства, приети на за съхранение

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на чужди парични средства приети на съхранение с цел информация 

структура:

Аналитична – по активи и/или собственици

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични чужди активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени чужди активи през периода

оборот Кт

Върнати чужди активи през периода

кр. с-до Дт

Налични чужди активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

            група 98: Други Условни Активи

981

Чужди материални и нематериални активи, получени като обезпечение

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на други условни активи с цел информация 

структура:

Аналитична – по активи и/или собственици

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични чужди активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени чужди активи през периода

оборот Кт

Върнати чужди активи през периода

кр. с-до Дт

Налични чужди активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

982

Чужди финансови активи, получени като обезпечение

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на чужди активи получени като обезпечение с цел информация

структура:

Аналитична – по активи и/или собственици

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични чужди активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени чужди активи през периода

оборот Кт

Върнати чужди активи през периода

кр. с-до Дт

Налични чужди активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

983

Полици или записи на заповед, получени като обезпечение

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на полици и запис на заповед издадени от трети лица получени като обезпечение с цел информация 

структура:

Аналитична – по активи и/или издатели

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични полици и запис на заповед началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени полици и запис на заповед през периода

оборот Кт

Върнати/обезсилени полици и запис на заповед през периода

кр. с-до Дт

Налични полици и запис на заповед в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

984

Други условни активи

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на други условни активи (включително отсрочени данъчни активи, които не отговарят на критериите за признаване на отсрочен данъчен актив в баланса) 

структура:

Аналитична – по активи

кореспондира:

Кт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при получаване на актива

Дт сметка 999 Кореспондираща сметка за условни пасиви – при връщане на актива

нач. с-до Дт

Налични условни активи в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Получени/възникнали условни активи през периода

оборот Кт

Върнати/закрити условни активи през периода

кр. с-до Дт

Налични условни активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

989

Кореспондираща сметка за условни активи

Активна


отчита:

Кореспондираща сметка за всички условни пасиви

структура:

Синтетична

кореспондира:

Кт сметки от група 99 Условни пасиви – при възникване на условен пасив

Дт сметки от група 99 Условни пасиви – при закриване на условен пасив

нач. с-до Дт

Налични условни пасиви в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Нововъзникнали условни пасиви

оборот Кт

Закрити условни пасиви

кр. с-до Дт

Налични условни пасиви в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

            група 99: Условни Пасиви

991

Собствени материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение

Пасивна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на собствени материални и нематериални активи предоставени като обезпечение. Тези собствени активи фигурират и в баланса, но целта на задбалансовото отчитане е да се следи на кого са предоставени и дали е реализирано обезпечението

структура:

Аналитична – по активи, лица получили активите, сума, срок и условия на обезпечението

кореспондира:

Дт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при предоставяне на актива на трети лица

Кт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при връщането на актива

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Собствени активи, предоставени като обезпечение в началото на периода

оборот Дт

Върнати собствени активи през периода

оборот Кт

Предоставени собствени материални и нематериални активи през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Собствени материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение в началото на периода

992

Собствени финансови активи, предоставени като обезпечение

Пасивна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на собствени финансови активи предоставени като обезпечение. Тези собствени активи фигурират и в баланса, но целта на задбалансовото отчитане е да се следи на кого са предоставени и дали е реализирано обезпечението  

структура:

Аналитична – по активи, лица получили активите, сума, срок и условия на обезпечението

кореспондира:

Дт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при предоставяне на актива на трети лица

Кт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при връщането на актива

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Собствени активи, предоставени като обезпечение в началото на периода

оборот Дт

Върнати собствени материални и нематериални активи през периода

оборот Кт

Предоставени собствени материални и нематериални активи през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Собствени материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение в началото на периода

993

Полици или записи на заповед, предоставени като обезпечение

Пасивна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на полици или записи на заповед издадени от дружеството и предоставени като обезпечение.

структура:

Аналитична – по полици или записи на заповед, предоставени като обезпечение, лица получили обезпечението, сума, срок и условия на обезпечението

кореспондира:

Дт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при предоставяне на полиците или записи на заповед

Кт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при връщането на полиците или записи на заповед

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Издадени полиците или записи на заповед предоставени като обезпечение в началото на периода

оборот Дт

Върнати полиците или записи на заповед през периода

оборот Кт

Предоставени полиците или записи на заповед през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Издадени полиците или записи на заповед предоставени като обезпечение в края на периода

994

Други условни пасиви

Пасивна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на други условни пасиви и потенциални задължения (доколкото не са провизирани в баланса)

структура:

Аналитична – по пасиви, сума на потенциалното задължение

кореспондира:

Дт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при възникване на условния пасив

Кт сметка 989 Кореспондираща сметка за условни активи – при погасяване на условния пасив

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Сума на условните пасиви в началото на периода

оборот Дт

Погасени условни пасиви през периода

оборот Кт

Нововъзникнали условни пасиви през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Сума на условните пасиви в края на периода

999

Кореспондираща сметка за условни пасиви

Пасивна


отчита:

Кореспондираща сметка за всички условни активи

структура:

Синтетична

кореспондира:

Дт сметки от групи 91 и 98 Условни активи – при възникване на условен актив

Кт сметки от група 91 и 98 Условни активи – при закриване на условен актив

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Налични условни активи в началото на периода

оборот Дт

Закрити условни активи

оборот Кт

Нововъзникнали условни активи

кр. с-до Дт

Налични условни активи в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да имаКоментари

-->