Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.3 Номенклатура на Документите

Публикувано на: 20.11.2010

код

наименование

1

НОМЕНКЛАТУРА  НА  ДАНЪЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ (задължителна за дневниците по ДДС)

1

Фактура

2

Дебитно Известие

3

Кредитно Известие

7

Митнически Документ

9

Протокол или Друг Документ за ДДС разчет

81

Отчет за Извършени Продажби

82

Отчет за Продажби при Специален Ред на Облагане

100

Резерв

2-3

БАНКОВИ  И  КАСОВИ  ДОКУМЕНТИ

200

Банково Извлечение в лева

210

Банково Извлечение във валута

220

Приходен Касов Ордер в лева

230

Приходен Касов Ордер във валута

240

Разходен Касов Ордер в лева

250

Разходен Касов Ордер във валута

260

Авансов Отчет в лева

270

Авансов Отчет във валута

280

Заповед за Командировка в страната

290

Заповед за Командировка в чужбина

300

Разписка / Квитанция / Сметка / Касова Бележка

310

Вносна Бележка (към контрагенти и бюджет)

320

Бордеро за Обмяна на Валута

4

ДОГОВОРИ,  ЦЕННИ  КНИЖА,  ЗАПЛАТИ  И  АКТИВИ

400

Договор/Споразумение/Нотариален Акт

410

Застрахователна Полица

420

Запис на Заповед

430

Ведомост за Заплати и Рекапитулация

440

Амортизационен План

450

Протокол за Натрупана Амортизация от Производствени Цикли

460

Протокол/Акт за Заприхождаване на Активи

470

Сметка за Резултатите от Ликвидация на Активи

5-6

МАТЕРИАЛНИ  ЗАПАСИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

500

Приемо-Предавателен Протокол

510

Складова/Стокова Разписка

520

Искане за Отпускане на Суровини

530

Протокол за Произведена Продукция / Вложени Суровини

540

Протокол за Незавършено Производство

550

Протокол за Брак/Фира

560

Протокол за Оценка/Преоценка (на запаси/активи)

570

Инвентаризационен Опис (със Сравнителна Ведомост)

580

Протокол за Липси и Излишъци (и/или компенсирането им)

590

Протокол за Изразходвани Суровини/Материали за Собствени Нужди

600

Справка за Продадени Стоки на Дребно

610

Пътен Лист

620

Протокол/Акт за Извършени СМР (Строително Монтажни Работи)

630

Протокол за Безвъзмездна Сделка

7

АКТОВЕ  НА  ОРГАНИ

700

Данъчен Акт

710

Протокол за Решение на Общо Събрание

8

ВТОРИЧНИ  ДОКУМЕНТИ

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер (приключвателни и коригиращи операции, начисляване на данъци, преоценка на валута, решения на управителни органи, отписване на амортизация, приходи и разходи за бъдещи периоди)

9

ДРУГИ

900

Друг Документ (в ”коментар” към операцията се описва какъв е документа)Коментари

-->