Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.4 Номенклатура на Операциите

Публикувано на: 20.11.2010

код

наименование

1

ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С КАПИТАЛА

101

Начисляване на записан капитал


Отразяване на възникналите вземания по записани дялови вноски при записване на капитал. Кореспонденция: 426 / 101, 102 или 104

102

Внасяне на основен капитал


Отразяване на внесените дялови вноски. Кореспонденции: 50х, 20х, 30х / 426. Операцията се ползва и при емитиране на нови акции, при което могат да възникнат премии или отбиви, свързани с капитал.

103

Изменение на капитала


Увеличение на капитала за сметка на натрупани печалби и формирани резерви. Кореспонденции: 122, 11х / 101, 102 или 104. Намаление на капитала за покриване на загуби или като разпределение към собствениците. Кореспонденции: 101, 102 или 104 / 121, 425

112

Отписване на преоценъчен резерв


Отписване на преоценъчния резерв в неразпределената печалба/загуба. Кореспонденция: 112 / 122, 121

121

Покриване на загуба


Покриване на загуба от предходни години за сметка на печалби или резерви. Кореспонденции: 123, 122, 11х / 121

122

Разпределяне на печалба


Разпределяне на печалба за формиране на резерви или разпределение на дивиденти. Кореспонденции: 122 / 11х, 425

123

Пренасяне на финансов резултат от минали години


Пренасяне на началното салдо на сметка 123. Кореспонденции: 123 / 122 или 121 / 123

151

Получаване на кредит


Получаване на финансови кредити. Кореспонденции: 50х / 15х

152

Погасяване на кредит


Погасяване на главницата по ползвани кредити. Кореспонденции: 15х / 50х

159

Лизингова вноска


Начисляване и/или плащане на лизингова вноска. Кореспонденции: 159 / 401, 50х

2

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

200

Придобиване на дълготраен актив


Директно придобиване на ДМА или ДНА, без да се минава през с-ка 613 (Разходи за придобиване на ДА). Кореспонденции: 20х, 21х / 401, 50х

201

Покупка на  дълготраен актив чрез финансов лизинг


Придобиване на ДМА или ДНА под условията на финансов лизинг. Кореспонденции: 20х, 21х / 159

203

Заприхождаване на  дълготраен актив


Заприхождаване на изградения или доставения актив, разходите за придобиването на който са били натрупвани по с-ка 613. Кореспонденции: 20х, 21х / 613

204

Увеличаване стойността на  дълготраен актив


Увеличение на стойността на ДА (капитализиране) със стойността на последващи разходи, които водят до увеличаване на икономическата изгода от ползването на актива (подобрения, ъпгрейди, подмяна на части с по-високо технологични и др., различни от текущи ремонти). Кореспонденции: 20х, 21х, / 401, 50х

211

Подобрение на нает дълготраен актив


Подобрение на нает актив (различно от текущ ремонт), което води до възникването на ДНА. Кореспонденции: 219 / 401, 50х

212

Преоценка/обезценка на отчетна стойност


Преоценка (при прилагане на МСФО) на стойността на ДМА или ДНА, чрез корекция на отчетната им стойност. Кореспонденции: 20х, 21х, 22х / 112 или 112, 608 / 20х, 21х, 22х. Обезценка (при прилагане на НСФОМСП и МСФО) на отчетната стойност на дълготрайни активи. Кореспонденции: 608 / 20х, 21х, 22х.

213

Преоценка на натрупана амортизация


Преоценка (при прилагане на МСФО) на стойността на ДМА или ДНА, чрез корекция на натрупаната амортизация. Кореспонденции: 24х / 112 или 112 / 24х

214

Отписване на дълготраен актив


Отписване на балансовата стойност на дълготраен актив независимо от основанието за това. При продажба - кореспонденции: 705 / 20х, 21х. При липси и брак - кореспонденции: 609 / 20х, 21х

215

Отписване на амортизация


Отписване на амортизацията на отписан актив. Кореспонденции: 24х/20х, 21х, 22х

220

Придобиване на участие в дъщерни, асоциирани или смесени предприятия


Придобиване на участие или увеличаване на участието в дъщерни или асоциирани предприятия. Кореспонденции: 221, 222, 223 / 50х

223

Продажба на участие в дъщерни или асоциирани или смесени предприятия


Продажба на участие или намаляване на участието в дъщерни или асоциирани предприятия. Кореспонденции: 50х / 221, 222, 223, 722

224

Трансформация на земя или сграда в инвестиционен имот


Възникване на инвестиционен имот. Кореспонденции: 224 / 201, 202

231

Възникнала репутация


Възникнала положителна репутация вследствие бизнес комбинация. Кореспонденции: 231 / 50х, 101. Възникнала отрицателна репутация (само НСФОМСП) вследствие на бизнес комбинация. Кореспонденции: 20х, 30х, ххх / 232

232

Обезценка/Амортизация на репутация


Обезценка на положителна репутация (по МСФО и НСФОМСП) - кореспонденции: 608 / 231. Амортизация на репутация (само НСФОМСП) - кореспонденции: 603 / 2433 или 232 / 709

3

СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

301

Заприходени/Приети стоково-материални запаси


Заприходени материали и стоки, разходите за придобиване на които са били натрупани по с-ка 301. Кореспонденции: 302, 304 / 301. Получени материали и стоки, за които все още не са получени фактури от съответните доставчици. Кореспонденции: 302, 304 / 409 

302

Покупка на материали


Покупка на материали, включително разходите по придобиването им. Кореспонденции: 302, 301 / 401, 50х

303

Заприходена готова продукция


Заприходена готова продукция от производствената дейност на предприятието. Кореспонденции: 303 / 611

304

Покупка на стоки


Покупка на стоки, включително разходите по придобиването им. Кореспонденции: 304 , 301 / 401, 50х

305

Върнати стоково-материални запаси


Върнати материали и стоки без документи, поради дефекти и др. Кореспонденции: 409, 401, 441, ххх / 302, 304

306

Вътрешен трансфер на стоково-материални запаси


Преместване на стоково-материални запаси от един склад/обект в друг, при което се променя аналитичното отчитане по сметките. Кореспонденции: 30х / 30х

307

Влагане на стоково-материални запаси в производство


Влагане в производството. Кореспонденции: 601 / 302

308

Реализация на стоково-материални запаси


Продажба на стоково – материалните запаси и отписване на отчетната им стойност. Кореспонденции: 701 / 303, или 702 / 304 или 706 / 302

309

Обезценка / Корекция на обезценка на стоково-материални запаси


Обезценка на стоково – материални запаси - кореспонденции: 608 / 30х. Корекция на обезценка от предходна година - кореспонденции: 30х / 709 или (608) / (30х)

310

Заприходени излишъци на стоково-материални запаси


Установени излишъци от стоково-материални запаси. Кореспонденции: 30х / 709

311

Отписани липси/брак на стоково-материални запаси


Липси и брак на стоково-материални запаси. Кореспонденции: 609 / 30х

4

РАЗЧЕТИ ПО ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

401

Плащане на доставчик


Извършено плащане към доставчик, вкл. при аванс. Кореспонденции: 401 / 50х

402

Аванс по доставка към доставчик


За осчетоводяване на фактурата за авансово плащане. Кореспонденции: 402 / 401

411

Плащане от клиент


Получено плащане от клиент, вкл. при аванс. Кореспонденции: 50х / 411

412

Аванс от клиент


За осчетоводяване на фактурата за авансово плащане. Кореспонденции: 411 / 412

420

Начисления и удръжки по граждански договори


Начисляване на възнаграждението по граждански договори и съответно дължимите осигурителни вноски и ДОД. Кореспонденции: 602 / 4213 ;  605 / 46х ;  4213 / 46х ;  4213 / 454

421

Начисления и удръжки по трудови договори и договори за управление


Начисляване на възнаграждението по трудови договори и договори за управление и съответно дължимите осигурителни вноски и ДОД. Кореспонденции: 604 / 421х ;  605 / 46х ;  421х / 46х ;  421х / 454

422

Отпуснат служебен аванс


Отпускане на аванс на подотчетно лице. Кореспонденции: 422 / 501

423

Отчетен служебен аванс


Отчитане от подотчетното лице на отпуснат служебен аванс. Кореспонденции: 60х, 401 / 422

424

Изплатени възнаграждения


Плащане на възнаграждения. Кореспонденции: 421х / 503

425

Изплащане на дивиденти


Изплащане на начислени преди това дивиденти. Кореспонденции: 425 / 50х

428

Начислена авансова вноска за корпоративен данък


Начисление на месечна/тримесечна авансова вноска. Кореспонденции: 4521 / 4522

429

Платена авансова вноска за корпоративен данък


Плащане на месечна/тримесечна авансова вноска. Кореспонденции: 4522 / 503

430

Възстановен данък


Ефективно получени данъчни вземания. Кореспонденции: 503 / 45х

431

Прихващане на данък


Прихващане на данъчни задължения с данъчни вземания. Кореспонденции: 45х / 45х

432

Допълнително установени данъчни и осигурителни задължения по ревизионен акт


Установяване на допълнително дължими данъчни и осигурителни задължения вследствие на данъчна ревизия. Кореспонденции: 60х, 122 / 45х, 46х

433

Активи и пасиви по отсрочени данъци


Отчитане на възникването, промяната и обратното проявление на активи и пасиви по отсрочени данъци. Кореспонденции: 123 / 494 или 494 / 123

444

Вземане по съдебен спор


Възникване на вземане по съдебен спор, включително разноски, свързани с воденото дело. Кореспонденции: 444 / ххх

445

Присъдено / Отхвърлено вземане по съдебен спор


Съдебно решение в полза на предприятието – кореспонденции: 445 / 444. Съдебно решение във вреда на предприятието - кореспонденции: 609 / 444

451

Начислени местни данъци и такси


Начисляване на дължимите местни данъци и такси. Кореспонденции: 606 / 459х

452

Начислен корпоративен данък


Начисляване на дължимия годишен корпоративен данък. Кореспонденции: 123 / 4521

453

Платен данък


Плащане на всички видове данъци. Кореспонденции: 45х / 503 

455

Начислен патентен данък


Начисляване на патентен данък от ЕТ, подлежащи на патентно облагане. Кореспонденции: 123 / 4596

457

Начислено мито/акциз


Начисляване на дължими мита и акцизи. Кореспонденции: 606, 30х / 456, 457

458

Начислен алтернативен данък / данък при източника / данък върху разходите


Начисляване на алтернативен данък - кореспонденции: 123 / 4591. Начисляване на данък при източника – кореспонденции: 4011, 496, 425 / 4592. Начисляване на данък върху разходите – кореспонденции: 606 / 4599

459

Самоначислен ДДС


Начисляване на ДДС с протокол от получателя при ВОП и услуги. При право на данъчен кредит - кореспонденции: 4531 / 4532. Без право на данъчен кредит – кореспонденции: 609 / 4532

461

Платени осигуровки


Плащане на всички видове осигуровки. Кореспонденции: 46х / 503

487

Получено вземане от дебитор


Получаване на  дължимите суми от дебитори. Кореспонденции: 50х / 498

488

Плащане на доверители (при инвестиционни посредници)


Изплатени средства на доверители. Кореспонденции: 491 / 50х

489

Плащане от доверители


Получени средства от доверители.  Кореспонденции: 50х / 491

490

Платена гаранция/обезпечение по договор


Платени гаранции. Кореспонденции: 492 / 50х

491

Получена гаранция/обезпечение по договор


Получени гаранции. Кореспонденции: 50х / 492

492

Върната гаранция/обезпечение по договор


Върнати гаранции. Кореспонденции: 492 / 50х

493

Начислени социални осигуровки на самоосигуряващ се


Начисляване през предприятието осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице. Кореспонденции: 493 / 46х

494

Получени/Предоставени парични средства от/на собственик


Получени/Предоставени парични средства от/на собственик. Кореспонденции: 50х / 493 или 493 / 50х

495

Продажба/Покупка на вземане (цесия)


Продаване на вземане – кореспонденции: 50х / 41х. Купуване на вземане – кореспонденции: 41х / 50х

496

Смяна на кредитор (при цесия на задължение от страна на кредитор)


Промяна на аналитичното отчитане при смяна на кредитора. Кореспонденции: 40х / 40х

497

Платено задължение към кредитор


Плащане на дължимите средства на кредитори. Кореспонденции: 499 / 50х

498

Предоставени парични средства на дебитор


Предоставяне на средства на дебитори. Кореспонденции: 498 / 50х

499

Получени парични средства от дебитор/кредитор


Получени средства от кредитори. Кореспонденции: 50х / 498, 499

5

КАСОВИ И БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

501

Приход каса в лева


Получаване на средства в левовата каса - Дт 501

502

Приход каса във валута


Получаване на средства във валутната каса – Дт 502

503

Внесена сума в банкова сметка в лева


Внесени суми от каса в банка. Кореспонденции: 503 / 501

504

Внесена сума в банкова сметка във валута


Внесени суми от каса в банка. Кореспонденции: 504 / 502

505

Разход каса в лева


Разходване на средства от касата – Кт 501

506

Разход каса във валута


Разходване на средства от касата – Кт 502

507

Блокиране на парични средства


Блокиране на парични средства. Кореспонденции: 509 / 50х

508

Възстановени блокирани парични средства


Възстановяване на блокирани парични средства. Кореспонденции: 50х / 509

511

Покупка на краткотрайни финансови активи


Покупка на краткотрайни финансови активи. Кореспонденции: 51х / 50х

512

Продажба на краткотрайни финансови активи


Продажба на краткотрайни финансови активи. Кореспонденции: 50х / 51х

513

Прехвърляне на суми по собствени сметки


Вътрешен трансфер на собствени парични средства от сметка в сметка. Кореспонденции: 50х / 50х

530

Изтеглена сума от банкова сметка в лева


Изтеглени средства от банка в каса. Кореспонденции: 501 / 503

540

Изтеглена сума от банкова сметка във валута


Изтеглени средства от банка в каса. Кореспонденции: 502 / 504

542

Покупка на валута


Закупена валута. Кореспонденции: 502, 504 / 501, 503

543

Продажба на валута


Продадена валута. Кореспонденции: 501, 503 / 502, 504

6

РАЗХОДИ

601

Разход за материали


Кореспонденции: 601 / 302, 401

602

Разход за външни услуги


Кореспонденции: 602 / 401, ххх

603

Разход за амортизации


Кореспонденции: 603 / 24х

606

Разходи за данъци, такси и други подобни


Кореспонденции: 606 / 45х, ххх

607

Разход за провизия


Кореспонденции: 607 / 497

608

Разход от последваща оценка на пасиви и активи


Обезценки на стоково–материални запаси, дълготрайни активи и вземания. Преоценки на финансови активи и пасиви. Кореспонденции: 608, 625 / 20х, 30х, 411, 51х

609

Друг разход


Други разходи (включително командировки, липси и брак на активи и др.). Кореспонденции: 609 / ххх

611

Отчитане на себестойност на продукция


Отчитане на разходите по икономически елементи в себестойността на продукцията. Кореспонденции: 611 / 60х

613

Разход за придобиване на  Дълготраен актив


Натрупване на разходите по придобиване на ДА. При придобиване от трето лице и съпътстващи разходи – кореспонденции: 613 / 401. При самостоятелно изграждане на актива (по стопански начин) – кореспонденции: 613 / 60х

619

Разход за нестопанска дейност


Отчитане на разходите свързани с нестопанската дейност на предприятието. Кореспонденции: 60 / 401

621

Финансов разход


Финансови разходи. Кореспонденции: 621, 629 / 496, 15х, 50х

623

Разход по операция с инвестиции


Загуби при продажба на инвестиции. Кореспонденции: 623 / 51х, 22х

624

Разход от валутни разлики


Разходи от валутни разлики. Автоматично програмно отчитане при закриване на разчетни сметки във валута и при преоценка на валутни позиции в края на периода. Кореспонденции: 624/50х,40х,41х,15х

651

Начислен разход за бъдещ период


Възникване на разход за бъдещ период. Кореспонденции: 651 / 401 и 652 / 159

652

Признаване на разход за бъдещ период като текущ


Текущо признаване на съответната част от разхода за бъдещ период. Кореспонденции: 602 / 651 и 621 / 652

691

Извънреден разход


Отписване на балансовата стойност на принудително отчуждени активи и активи, разрушени поради природни и други бедствия.    Кореспонденции: 691 / 20х, 30х

692

Отписване на вземане


Кореспонденции: 609 / 411

7

ПРИХОДИ

701

Приход от продажба на продукция


Кореспонденции: 411 / 701

702

Приход от продажба на стоки


Кореспонденции: 411 / 702

703

Приход от продажба на услуги


Кореспонденции: 411 / 703

704

Приход от наем


Кореспонденции: 411 / 704

705

Приход от продажба на дълготрайни активи


Кореспонденции: 411 / 705

706

Приход от продажба на материали


Кореспонденции: 411 / 706

707

Приход от финансиране


Кореспонденции: 753, 754 / 707

709

Друг приход


Кореспонденции: ххх / 709

719

Приход от нестопанска дейност


Кореспонденции: 411 / 71х 

721

Финансов приход


Кореспонденции: 496, 22х, 26х / 721, 729

723

Приход от операция с инвестиции


Печалби при продажба на инвестиции. Кореспонденции: 50х / 723

724

Приход от валутни разлики


Приходи от валутни разлики. Автоматично програмно отчитане при закриване на разчетни сметки във валута и при преоценка на валутни позиции в края на периода. Кореспонденции: 50х,40х,41х,15х - валутни/724 

751

Начислен приход за бъдещ период


Възникване на приход за бъдещ период. Кореспонденции: 411 / 751 и 229 / 752

752

Признаване на приход за бъдещ период като текущ


Текущо признаване на съответната част от прихода за бъдещ период. Кореспонденции: 751 / 70х и 752 / 721

791

Извънреден приход


Застрахователни обезщетения във връзка с природни и други бедствия. Кореспонденции: 50х / 791

792

Отписване на задължение


Кореспонденции: 40х, 15х / 709

8

ПРИКЛЮЧВАТЕЛНИ, КОРИГИРАЩИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

800

Приключвателни операции по ДДС


Ежемесечни приключвателни операции за разчетите по ЗДДС. Кореспонденции: 4532 / 4531 ;  4538 / 4532 или 4532 / 4539

801

Приключвателни операции


Приключване на приходните и разходните сметки при годишно приключване. Кореспонденции: 123 / 70х, 71х, 72х, 79х ; 61х, 62х, 69х / 123

802

Прехвърляне на салда по счетоводни сметки


Прехвърляне на салда по счетоводни сметки при промяна на ползвания сметкоплан

803

Дарение


Кореспонденции: 609 / 20х, 30х, 50х

820

Сторно


Сторно на предишна счетоводна операция

821

Корекция на сделка


Корекция на предишна счетоводна операция

840

Прихващане на насрещни задължения


Прихващане на вземания със задължения. Кореспонденции: 40х / 41х

9

ДРУГИ

910

Друга счетоводна операция (в ”коментар” към операцията се описва за какво се отнася)


Ползва се за всички счетоводни операции, за които не е предвиден отделен код в настоящата номенклатура.Коментари

  • За да приключим приходите, не би ли трябвало да ги ДЕБИТИРАМЕ срещу кредитиране на 123 (70, 71, 72 / 123)???
    Както и разходите са сгрешени... За да ги приключим трябва да ги КРЕДИТИРАМЕ срещу дебитиране на 123 (123 / 61, 62, 69)???
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->