Безспорни Доказателства че Неплатения Отпуск е Поради Престой

Публикувано на: 25.05.2005

Писмо Изх. № 26-173 от 25.05.2005 г. на МТСП


Относно: За "Безспорни Доказателства", че Причината за Поискването и Съответно Разрешаването на Неплатения Отпуск, Поради Производствена Необходимост и Престой, се Приемат Молбата на Лицето и Заповедта на Работодателя, в Които е Вписано Това ОбстоятелствоСъгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО. В този случай, когато неплатеният отпуск е поради производствена необходимост и престой, вноската е за сметка на работодателя.

Във връзка с правилното прилагане на цитираната разпоредба в случаите, когато здравноосигурителната вноска е за сметка на работодателя-осигурител в т. 1 от Указание изх. № 91-01-76/12.03.2005 г. на НОИ се уточнява, че следва да са налице безспорни доказателства, че неплатеният отпуск е разрешен поради производствена необходимост и престой.

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда неплатен отпуск се разрешава от работодателя по искане на работника или служителя. От цитираната разпоредба е видно, че единствената форма, под която може да се ползва и съответно разрешава неплатен отпуск на законно основание, е искането на работника или служителя, което в практиката се осъществява чрез подаване на молба. В разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" ЗЗО се определя за чия сметка е здравноосигурителната вноска в случай, че лицето е в неплатен отпуск и не подлежи на осигуряване на друго основание в зависимост от това каква е причината, поради която е разрешен неплатеният отпуск. Когато причината за искането на работника или служителя да ползва неплатен отпуск е свързана с обстоятелства, касаещи организацията на работния процес от страна на работодателя, то това следва да се посочи в молбата на лицето, а в последствие и в заповедта на работодателя.

Предвид гореизложеното за "безспорни доказателства", че причината за поискването и съответно разрешаването на неплатения отпуск, поради производствена необходимост и престой, се приемат молбата на лицето и заповедта на работодателя, в които е вписано това обстоятелство.Коментари

Свързани документи със ЗЗО

-->