Здравно Осигуряване на Пенсионер по Трудов Договор

Публикувано на: 02.02.2009

Разяснение Изх. № 2-128 от 02.02.2009 г. на НАП

Относно: Здравноосигурителни Вноски за Периодите на Неплатен Отпуск на Работещ по Трудово Правоотношение, Пенсионер


Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка в дружеството Ви работи по трудово правоотношение пенсионер, който се намира в продължителен неплатен отпуск по негово желание. В тази връзка поставяте въпроса: как следва да се определят здравнооосигурителните вноски през този период ?

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, б "б" от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.

На основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО , здравноосигурителните вноски за пенсионерите са за сметка на републиканския бюджет и се определят върху доход - размерът на пенсията или сборът от пенсиите, без добавките към тях и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

От горното следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължението за здравно осигуряване е лицата да не подлежат на осигуряване на някое от другите основания предвидени в закона. Поради това, че за пенсионерите е предвидено в чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО, задължително и независещо от други обстоятелства здравно осигуряване на сметка на републиканския бюджет за периодите на неплатен отпуск здравноосигурителни вноски не се дължат.Коментари

Свързани документи със ЗЗО

-->