Здравноосигурителни Вноски по Втори Трудов Договор

Публикувано на: 15.09.2010

Разяснение Изх. № 2-15-43 ОТ 15.09.2010 г. на НАП

Относно: Здравноосигурителни Вноски По Втори Трудов ДоговорОт изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че имате служителка назначена при Вас на втори трудов договор, която през м. август навлиза в периода на отглеждане на малко дете до 2 г.


Въпросите Ви са:

  1. Дължите ли като работодател по втори трудов договор някакви здравни осигуровки за този период?
  2. В декларация обр. № 1 в коя точка да посочите дните в отглеждане по втория трудов договор?
  3. Трябва ли да представяте нещо пред НОИ?
  4. Ако прекратите временно дейността си и при условие, че същата служителка отново е бременна, губи ли тя правото си на обезщетение от втория работодател?

С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:


По първи въпрос:

Здравноосигурителната вноска на работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец се определя върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване /чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО/.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ за лицата в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда здравноосигурителната вноска се определя и внася върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.

За лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в чл. 40, ал. 1 т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по реда за съответния вид доход и в поредността, определена в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от КСО, но върху не повече от максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /чл. 40, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от ЗЗО/.

Когато едно лице работи по две трудови правоотношения при различни работодатели здравноосигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, всеки от които се формира по посочената поредност, като общият сбор не бива да надвишава максималния осигурителен доход. Пред втория си работодател лицето следва да декларира сумата, върху която са внесени осигурителни вноски по основния трудов договор (чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

Ако по основния трудов договор лицето е осигурено върху максимален осигурителен доход, то по втория трудов договор не се дължат здравноосигурителни вноски. В случай обаче, че при първия работодател не е достигнат максималният размер на дохода, вторият работодател дължи осигурителни вноски, върху пълния размер на осигурителния доход или само върху част от него като следва упоменатата по-горе последователност при образуване на осигурителния доход.

В хипотезата, когато лицето е в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 от КТ през целия календарен месец и за този месец лицето няма отработени или други дни, за които да е начислено възнаграждение, и двамата работодатели следва да внесат здравноосигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО на основание чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО.


По втори въпрос:

В поле 16.3 "Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане" на декларация обр. № 1 е предвидено в две позиции да се посочат дните за отглеждане на малко дете по чл. 164 от КТ.

Трети и четвърти въпрос за извън компетентността на Националната агенция за приходите

и следва да бъдат отправени към Националния осигурителен институт.Коментари

Свързани документи със ЗЗО

-->