Здравноосигурителни Вноски за Периодите на Неплатен Отпуск

Публикувано на: 15.12.2010

Разяснение Изх. № 220-48 от15.12.2010 г. на НАП

Относно: Здравноосигурителни Вноски за Периодите на Неплатен ОтпускСъгласно изложеното, Вие работите по трудов договор в РПК "……………" гр. ………… откъдето по Ваша молба е разрешен неплатен отпуск от 06.10.2010 г. до 06.10.2013 г. по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/. Едновременно с това на 09.09.2010 г. сте избрана и за председател на читалище "…………" с …………, за период от три години, където също сте назначена и работите по трудов договор. Информирана сте от ръководството на РПК /първия трудов договор/, че за периода на неплатения отпуск следва да си заплащате за Ваша сметка, чрез внасяне в касата на кооперацията, здравноосигурителни вноски по 16.80 лв. месечно. Във връзка с изложеното, поставяте следните въпроси:

  • следва ли да се внасят здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск и за чия сметка ?
  • необходимо ли е да се прекратят трудовите правоотношения с РПК "…………" и по чия инициатива следва да бъде извършено това ?

С оглед на изложената фактическа обстановка и определената компетентност на Националната агенция за приходите и на основание действащата нормативна база изразявам следното становище:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за здравното осигуряване, за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване/за 2010 г. – 16.80 лв./; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася;

От горното следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължението за здравно осигуряване е лицата да не подлежат на осигуряване на някое от другите основания предвидени в закона. Тъй като в конкретния случай Вие работите по трудово правоотношение и при друг работодател, подлежите на задължително здравно осигуряване по това правоотношение на основание по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, като работник или служител, а за периода на неплатения отпуск здравно осигурителни вноски не се дължат.

Въпросите свързани с необходимостта от прекратяване на трудовите правоотношения с РПК "…………" гр. …………… и по чия инициатива следва да бъде извършено това, следва да отправите към компетентния орган Дирекция "Областна инспекция по труда".Коментари

Свързани документи със ЗЗО

-->