Обезщетения за Безработица

Публикувано на: 30.12.2010

Указаниe НОИ Главна Дирекция “Осигуряване и Краткосрочни Плащания” Изх. № 91-01-321/30.12.2010 г.

Относно: Промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване /обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г./ и в Кодекса за социално осигуряване /обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г./, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ).


1. С § 7 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2011 г., са направени изменения в чл. 54б от КСО, с които се регламентира определянето на дневен размер на ПОБ за лицата с прекратено осигуряване след 31.12.2010 г. в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Максимален дневен размер на обезщетението не се определя.

От 01.01.2011 г. минималният дневен размер на ПОБ е 7.20 лв. /чл. 10 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г./. За лицата с отпуснато ПОБ преди 01.01.2009 г. се определя минимален месечен размер 151.20 лв. За тези лица обезщетението продължава да се изплаща в месечен размер до изчерпване на първоначално определения период, без оглед на предприетите действия по спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване.

Паричните обезщетения за безработица на лицата с прекратено осигуряване преди 01.01.2011 г. се отпускат и изплащат съобразно действащите разпоредби в КСО за този период.

В изпълнение на ЗБДОО за 2011 г. на лицата, на които размерът на вече отпуснатото до 01.01.2011 г. ПОБ или ПОДБ е по-малък от определените минимален дневен /месечен/ размер, ще се генерират автоматично разпореждания “Изменям” с новия актуализиран размер.


2. Съгласно измененията в чл. 54а, ал. 4 от КСО правото и размерът на ПОБ се определят спрямо последното прекратено осигуряване. Паричното обезщетение се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението за отпускането му е подадено в ТП на НОИ в 3-месечен срок от тази дата и регистрацията като безработно лице в АЗ е направена в срок 7 работни дни от същата дата. Срокът от 7 работни дни следва да се брои от деня, следващ деня, от който осигуряването е прекратено.

В случай, че регистрацията е извършена след законоустановения срок от 7 работни дни, то определеният период за изплащане на ПОБ се намалява с броя календарни дни в закъснение.

С § 15 от ЗИД на КСО в чл. 54а са създадени ал. 5 и ал. 6, при прилагането на които следва да имате предвид:


При спазен срок за регистрация в АЗ и:

 • подадено заявление в 3-месечния срок, ПОБ се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването за определения в КСО период;
 • подадено заявление в НОИ след изтичане на 3-месечния срок, ПОБ се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението след този срок;
 • подадено заявление в НОИ след 3-месечния срок по уважителни причини за целия период на закъснението, ПОБ се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването за определения в КСО период;
 • подадено заявление в НОИ след 3-месечния срок по уважителни причини за част от периода на закъснението, ПОБ се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението от деня, следващ отпадането на уважителната причина до подаване на заявлението.

При неспазен срок за регистрация в АЗ и:

 • подадено заявление в НОИ в 3-месечния срок, ПОБ се изплаща от датата на регистрацията в АЗ за определения в КСО период, намален със закъснението за регистрация;
 • подадено заявление в НОИ след 3-месечния срок, ПОБ се изплаща от датата, на която е подадено заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението. Закъснението се отчита само върху просрочения 3-месечен период, като не се отчита закъснението в АЗ;
 • подадено заявление в НОИ след 3-месечния срок по уважителни причини за целия период на закъснението, ПОБ се изплаща от датата на регистрацията в АЗ за определения в КСО период, намален със закъснението за регистрация;
 • подадено заявление в НОИ след 3-месечния срок по уважителни причини за част от периода на закъснението, ПОБ се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението от деня, следващ отпадането на уважителната причина до подаване на заявлението.

При липсваща регистрация в АЗ и:

 • когато заявлението е подадено в 3-месечния срок и лицето е без регистрация в АЗ се издава уведомително писмо за регистрация в АЗ. Ако в 15-дневния срок лицето не се регистрира в АЗ, се издава разпореждане за отказ. Ако в 15-дневния срок лицето се регистрира в АЗ и регистрацията е след срока от 7 работни дни, ПОБ се изплаща от датата на регистрацията за определения в КСО период, намален със закъснението при регистрацията в АЗ. Ако регистрацията е в срок, се прилага общият ред;
 • когато заявлението е подадено след изтичане на 3-месечния срок /независимо дали е с или без уважителна причина/ и лицето е без регистрация в АЗ, се издава уведомително писмо за регистрация в АЗ. Ако в 15-дневен срок лицето не се регистрира в АЗ се издава разпореждане за отказ. Ако в 15-дневния срок лицето се регистрира в АЗ, ПОБ се изплаща от датата на регистрацията за определения в КСО период, намален със закъснението при регистрацията в АЗ.

Срокът от 7 работни дни за регистрация на лицето в АЗ не се следи както при отпускане, така и при възстановяване изплащането на обезщетенията по чл. 230 и 231 от ЗОВСРБ.


3. Разпоредбата на чл. 54б, ал. 6, след 31.12.2010 г. се прилага за всички безработни лица, които в срока за изплащане на ПОБ започват работа на непълно работно време с възнаграждение, по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, независимо от основанието, на което е определен периодът на отпуснатото ПОБ. Разпоредбата се прилага и за лицата с отпуснато ПОБ с начална дата преди 01.01.2011 г, за които основанието за изплащане на ПОБ по чл. 54б, ал. 6 от КСО възниква след 31.12.2010 г.


4. От 01.01.2011 г. е отменена ал. 3 на чл. 54в от КСО, като основанието за спиране изплащането на ПОБ в тези случаи е включено в изменената ал. 1 на чл. 54г от КСО.

Промененият текст на чл. 54г, ал. 2 от КСО регламентира срок до 7 работни работни дни, в който лицата са длъжни да декларират настъпването и отпадането на обстоятелства по спиране и възобновяване изплащането на ПОБ.

С новата ал. 4 на чл. 54г от КСО е създадена правна възможност за спиране изплащането на ПОБ, когато са налични доказателства, водещи до издаване на разпореждане за отказ за отпускане или за прекратяване изплащането на вече отпуснатото ПОБ. Разпореждането на това основание се издава от длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 от КСО, като е предвидено генерирането му от програмен продукт “ПОБ”.


5. Новата редакция на чл. 54д, ал. 5 от КСО регламентира срок 7 работни дни от прекратяване на осигуряването за регистрация в АЗ на лицата, на които е прекратено изплащането на ПОБ поради започване на трудова дейност, основание за задължително осигуряване. Срокът от 7 работни дни се брои от деня, следващ деня, от който осигуряването е прекратено. Определеният период на ПОБ при закъснение на регистрацията се намалява с броя календарни дни закъснение.

При възстановяване изплащането на ПОБ в случаите на чл. 54д, ал 5 от КСО следва да имате предвид:

 • ако регистрацията в АЗ е направена в законоустановения срок, изплащането на ПОБ се възстановява от датата на прекратяване на осигуряването за оставащия към датата на прекратяване на ПОБ период.
 • ако регистрацията в АЗ е направена след изтичане на законоустановения срок, изплащането на ПОБ се възстановява от датата на регистрацията в АЗ за оставащия към датата на прекратяване на ПОБ период, намален със закъснението при регистрацията.

6. Създадена е възможност за прихващане от отпуснатото ПОБ на дължими суми, които подлежат на възстановяване - чл.54е, ал. 5 от КСО, а именно: лицата по чл. 54е, ал. 1 от КСО нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми, с изключение на случаите, в които тези суми могат да бъдат прихванати от отпуснатото ПОБ.


7. Съгласно изменението на чл. 54ж, ал. 1 от КСО разпорежданията за ПОБ освен от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица, могат да се издават и от друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ.


8. От 01.01.2011 г. чл. 54и се отменя. При подадено заявление за отпускане на ПОДБ на основание чл. 54и от КСО след 31.12.2010 г., следва да се произнесете с разпореждане за отказ за отпускане, поради отпаднало правно основание. Отпуснатите с начална дата до 31.12.2010 г. парични обезщетения по отменения чл. 54и продължават да се изплащат до изтичане на срока им. /§61 от ЗИДКСО/


9. Максимален размер на гарантираните вземания. С чл. 14, ал. 2 от ЗБДОО се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.Коментари

Свързани документи със ЗЗО

-->