Указание на НОИ относно промените в ЗБДОО и КСО за 2011 год.

Публикувано на: 06.01.2011





Указание НОИГлавна Дирекция "Пенсии" Изх.№ 91-01- 8 / 6.01.2011 г.

Относно: Разпоредбите на Закона за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване /Обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г./ и на Закона за Изменение и Допълнение на Кодекса за Социално Осигуряване /Обн. ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г, в сила от 1.01.2011 г./ и Направените с Него Изменения и Допълнения в Кодекса за Социално Осигуряване, Отнасящи се за Задължителното Пенсионно Осигуряване



1. С Чл. 8, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2011 г. се определят следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6501 до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

Съгласно ал. 2 на чл. 8 от ЗБДОО/2011 г., минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г., е 420 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а"( чл. 8, ал. 3 ЗБДОО/2011 г.).

С чл. 9 ЗБДОО/2011 г. се определя за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв.

Съгласно § 5 от ПЗР на ЗБДОО/2011 г., за 2011 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

2. С § 5 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) се създава чл. 9а в КСО със следното съдържание:

“Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

Чл. 9а. (1) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.

(2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.

(3) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път.

(4) За придобит осигурителен стаж по реда на ал. 2 правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски.

(5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.

(6) Осигурителните вноски по ал. 1 и 2 са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасяне на вноските.”

Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2011 г., като от тази дата в § 9 от ПЗР на КСО се отменят ал. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9, а ал. 6 се изменя така:

“(6) При смърт на лицето преди изтичане на срока на плана за разсрочено плащане по отменената ал. 4, т. 2 остатъкът от дължимите вноски не се събира от наследниците му. Ако се отпусне наследствена пенсия, се зачита за осигурителен стаж само времето, за което са внесени осигурителни вноски по плана за разсрочено плащане.”

При закупуване на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО осигурителните вноски се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасяне на вноските. Осигурителните вноски са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасяне на вноските.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2011 г., при внасяне на осигурителни вноски по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО, минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв., а осигурителната вноска за фонд “Пенсии” е 17,8 на сто, поради което месечният размер на осигурителната вноска по ал. 1 и 2 на чл. 9а от КСО от 01.01.2011 г. е 74,76 лв.

На основание чл. 9а, ал. 3 от КСО внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път.

Следователно, от 01.01.2011 г. отпада възможността внасянето на осигурителни вноски да се извършва чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане.

Съгласно алинея 4 на чл. 9а от КСО за придобит осигурителен стаж по реда на ал. 2, правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски.

Процедурите и сроковете относно изготвянето на уведомителното писмо и представянето на удостоверение УП-16 за недостигащия осигурителен стаж за право на пенсия са посочени в чл. 45а, ал. 4 и 6 НПОС.

В случаите, когато лицето е внесло осигурителните вноски за недостигащ осигурителен стаж по негова преценка, преди подаването на заявлението за пенсия по чл. 68, във връзка с чл. 9а, ал. 2 от КСО са възможни следните хипотези:

- лицето е внесло осигурителни вноски за период, по-голям от недостигащия за правото на пенсия. В тези случаи се прилага процедурата на чл. 45а, ал. 2 НПОС. Пенсията се отпуска от датата на внасяне на вноските, при спазване на чл. 94, ал. 1 от КСО;

- лицето е внесло осигурителни вноски за период, по-малък от недостигащия за правото на пенсия. Прилагат се чл. 45а, ал. 4 и 6 НПОС. Пенсията се отпуска от датата на допълнителното внасяне на осигурителните вноски, тъй като с този период лицето придобива право на пенсия. Разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от КСО в тези случаи се прилага единствено по отношение на изискването за прекратяване на осигуряването.

В чл. 9а от КСО има изричен текст, че правото на пенсия по реда на алинея 2 възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски. Такъв текст липсва при определяне на правото на пенсия в случаите, когато лицата закупуват осигурителен стаж по чл. 9а, ал. 1 от КСО. Независимо от това, когато с внасянето на осигурителните вноски на цитираното основание се придобиват права, датата на внасяне се явява правопораждащ момент и спрямо нея се съблюдават сроковете по чл. 94, ал. 1 от КСО. В този смисъл следва аналогично да се спазват дадените до сега указания по прилагането на § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО.

С отмяната на § 9, ал. 7 от ПЗР на КСО отпада срокът 31.12.2015 г., до който лицата можеха да упражнят правата по § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. Разпоредбата на чл. 9а от КСО не е обвързана със срок за закупуване на осигурителен стаж по ал. 1 и 2, поради което същият може да се закупи и след 31.12.2015 г.

3. С § 6 от ЗИДКСО е създадена нова алинея 2 в чл. 10 от КСО, съгласно която осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена. Тази разпоредба е неотносима към чл. 94 от КСО, тъй като не засяга въпроса с прекратяването на осигуряването. Следователно, по отношение приложението на чл. 94 КСО продължават да се спазват дадените досега указания.

4. С § 22 се отменя чл. 54и от КСО. Това означава, че след 31.12.2010 г. не съществува правно основание за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица, съответно и за издаване на удостоверения за недостигащ осигурителен стаж.

5. С § 23 от ЗИДКСО е изменена разпоредбата на чл. 68 от КСО, както следва:

„Придобиване право на пенсия

Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

(2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(3) В случай, че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2020 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 67 години.”

Разпоредбата е изменена от 01.01.2011 г., поради което, когато пенсията по чл. 68, ал. 1 от КСО е с начална дата от 01.01.2011 до 31.12.2011 г. условията за отпускане на същата за жените са навършена 60-годишна възраст и 34 години осигурителен стаж, а за мъжете навършена 63-годишна възраст и 37 години осигурителен стаж.

Следва да се има предвид, че за да се отпусне пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 3 от КСО, с начална дата след 31.12.2010 г., е необходимо лицата да имат 15 години действителен осигурителен стаж.

Относно променящите се условия за отпускане на пенсия за ОСВ по чл. 68, чл. 69 и § 5 от ПЗР на КСО ще бъдат създадени текстове в НПОС.

6. С § 24 от ЗИДКСО в чл. 69 от КСО са направени следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:

“(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи;

2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.

(3) Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, на военна служба или законите по ал. 2;

2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или законите по ал. 2.”

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия независимо от възрастта при осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита;

2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.”

3. Създава се ал. 6:

„(6) Служителите на длъжност “водолаз” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при прекратяване на провоотношението, независимо от възрастта.”

Предвид изложеното, условията за отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 5 от КСО през 2011 г. са 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени на посочените длъжности в посочените ведомства.

Няма промяна в разпоредбата на чл. 69, ал. 4 от КСО.

Съгласно създадената ал. 6 на чл. 69 от КСО, водолазите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия при прекратяване на провоотношението, независимо от възрастта, ако са прослужили на длъжност “водолаз” 15 години. Този кръг лица до създаването на разпоредбата попадаха в алинея 5 на чл. 69. На практика за тях няма промяна в условията за пенсиониране.

7. С § 25 от закона се създава чл. 69а от КСО както следва:

“Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации

Чл. 69а. Балерини, балетисти и танцьори придобиват право на пенсия при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации.”

Със създадената разпоредбата балерините, балетистите и танцьорите в културните организации придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2011 г., независимо от възрастта, ако имат 25 години стаж на тези длъжности в културни организации.

Съгласно § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) "Културна организация" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.

С чл. 3 от ЗЗРК е регламентирано, че културните организации осъществяват дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности. Културните организации по форма на собственост са държавни, общински, частни и със смесено участие. Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗЗРК културните институти са държавни или общински културни организации, които се създават със специален закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт.

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗРК дейност като частна културна организация могат да осъществяват лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, учредени в съответствие със законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Културните организации със смесено участие се създават между държавата, общините, юридически и физически лица или между някои от тях (чл. 11 ЗЗРК).

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра преди започване на дейността си.

Въпросът за категоризирането на труда на лицата по чл. 69а от КСО се обсъжда и ще бъде предмет на законодателна промяна. До осъществяването на такава, този труд следва да се зачита от трета категория.

8. С § 26 от закона в чл. 70 са направени следните изменения и допълнения:

1. В чл. 70, ал. 1:

а) в изречение първо след думите “1,1 на сто” се поставя запетая и се добавя “а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто”;

б) в изречение второ думите „37 години за мъжете и 34 години за жените” се заменят с „повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година, а думите “чл. 68, ал. 1–3” се заменят с “чл. 68, ал. 1”.

в) в изречение трето думите “чл. 68, ал. 1-3” се заменят с “чл. 68, ал. 1”.

Съгласно изменената разпоредба на чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО при отпускане на пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 1 и 2 от кодекса с начална дата след 31.12.2010 г., ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31.12.2006 г.

Съгласно § 58 от ПЗР на ЗИДКСО, стажът, положен при условията на чл. 70, ал. 1, изречения второ и трето от Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2010 г., се взема предвид при определяне размера на пенсията и след тази дата. Това означава, че при веднъж придобито право на пенсия по правилата, действащи до 31.12.2010 г., периодът на отложено пенсиониране се отчита от момента на придобиване на правото до момента на пенсионирането, независимо че пенсията се отпуска след тази дата при новия режим на чл. 68 КСО.

2. В чл. 70, ал. 7 от КСО думите “чл. 68, ал. 1–3” се заменят с “чл. 68, ал. 1”.

3. в чл. 70, ал. 8 от КСО думите “чл. 68, ал. 4” се заменят с “чл. 68, ал. 3”.

Промените са във връзка с новата редакция на чл. 68 от КСО.

9. С § 27 от ЗИДКСО в чл. 70а от КСО са направени следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 на чл. 70а от кодекса:

а) точка 4 се изменя така:

“4. на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование или на недостигащи периоди за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, за които лицата са внесли осигурителни вноски изцяло за своя сметка;”;

Съгласно чл. 70а, ал. 2, т. 4 от КСО при определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид доходът за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование или на недостигащи периоди за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, за които лицата са внесли осигурителни вноски изцяло за своя сметка.

б) В чл. 70а, ал. 2 от кодекса се създават т. 8 и т. 9:

„8. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка;

9. през което лицата са се осигурявали на основание чл. 4, ал. 5, 7 и 8.”

В случаите, когато за време след 31.12.2010 г. има периоди на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка, следва това време да се зачете за осигурителен стаж, без да се взема предвид при определяне на средномесечния осигурителен доход. При отпускане на пенсии с такива периоди, до 01.01.2011 г. за някои от тях при определяне на размера на пенсията се вземаше предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период (чл. 46, ал. 3, т. 3 НПОС). С извършената промяна се въвежда единен принцип за изключване от осигурителния доход на всички видове неплатени отпуски, които се зачитат за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 3 КСО.

Съгласно чл. 70а, ал. 2, т. 9 от КСО се зачитат за осигурителен стаж, но не се вземат предвид при определяне на осигурителния доход следните периоди, когато са след 31.12.2010 г.:

- времето, през което лицата са работили в чужбина и са били изпратени от български посредник (чл. 4, ал. 5 от КСО). Прилага се само в случаите, в които са се осигурявали върху минималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО/2011 г.;

- времето, през което съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат (чл. 4, ал. 7 от КСО);

- времето, за което докторантите са се осигурявали по свое желание и за своя сметка (чл. 4, ал. 8 от КСО).

2. В чл. 70а, ал. 3 се отменя т. 3. Отмяната е във връзка със създаването на нова т. 8 в чл. 70а, ал. 2 от КСО.

10. С § 28 от ЗИДКСО в чл. 71 думите „Осигурените лица” се заменят с „Лицата”. По този начин се прецизира текстът на разпоредбата, която е обща за всички видове пенсии за инвалидност, а не само за тези, свързани с трудова дейност, съответно – с участие в осигуряване.

11. С § 29 от ЗИДКСО е допълнена разпоредбата на чл. 75, ал. 2, изречение първо от КСО, като след думите „разликата между възрастта му” е поставена запетая и е добавено „но не по-рано от навършване на 16 години”.

След допълнението редакцията на изречение първо на чл. 75, ал. 2 от КСО е следната:

“Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж.”

Направеното допълнение се отнася за пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, отпуснати след 31.12.2010 г. Отпуснатите до тази дата пенсии няма да се преработват.

12. С § 30 от ЗИДКСО в чл. 77 думите „инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа – до датата на заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.

След изменението, от 01.01.2011 г. разпоредбата добива следната редакция:

“Чл. 77. Индивидуалният коефициент за определяне на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 70, ал. 3–6 до датата на пенсионирането.”

С направеното изменение се дава възможност на лицата, които продължават да работят след инвалидизирането си поради общо заболяване и подадат заявление за пенсия извън шестмесечния срок по чл. 94, ал. 1 от КСО и извън едномесечния срок по чл. 94, ал. 2 от КСО, размерът на пенсията да се определи, като се вземе предвид и полученият осигурителен доход до датата на заявлението, която се явява дата на пенсионирането. В тези случаи, когато началната дата на пенсията за инвалидност поради общо заболяване е след 31.12.2010 г., индивидуалният коефициент се определя от осигурителния доход на лицето до датата на заявлението по реда на чл. 70, ал. 3–6 от КСО.

Обръщаме внимание, че промяна в този смисъл по отношение на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест няма – индивидуалният коефициент се определя от осигурителния доход на лицето до датата на инвалидизирането. Когато обаче същите се изчисляват по реда на чл. 79, ал. 3 от КСО, се спазват правилата, валидни за пенсиите за инвалидност поради общо заболяване.

13. С § 31 от ЗИДКСО е отменен чл. 84а от КСО. Отменената разпоредба на чл. 84а от КСО предвиждаше към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст, да се изплаща добавка при условия и в размер, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

14. С § 32 от ЗИДКСО е отменен чл. 89 от КСО, касаещ отпускането на социалните пенсии за старост.

15. С § 33 от ЗИДКСО е отменен чл. 90 от КСО, касаещ отпускането на социалните пенсии за инвалидност.

16. С § 36 от ЗИДКСО в чл. 101 от КСО са направени следните изменения:

1. В чл. 101, ал. 1, т. 4 от КСО думите „социална пенсия за старост” и запетаята след тях се заличават.

Заличаването на думите “социална пенсия за старост” е във връзка с отмяната на чл. 89 от КСО. Съгласно изменената разпоредба персонална пенсия и пенсия за особени заслуги не могат да се получават едновременно с друг вид пенсия.

2. В чл. 101, ал. 3 от КСО изречение второ се заличава. Отмененото изречение даваше възможност, когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя да се изплаща в размер 25 на сто.

Отмяната на изречение второ на чл. 101, ал. 3 от КСО е свързано с отмяната на чл. 90 от КСО.

Съгласно § 65 от ПЗР на ЗИДКСО § 32, § 33 и § 36 влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Тъй като социалните пенсии не са обвързани с участие в осигуряването на лицата, а имат характер на социални плащания, съгласно § 63 от ПЗР на ЗИДКСО от 1 януари 2012 г. средствата по отменения чл. 89 се изплащат по реда, определен със Закона за социално подпомагане, а по отменените чл. 90 и чл. 101, ал. 3, изречение второ - по ред, определен със Закона за интеграция на хората с увреждания.

Предвид отмяната на чл. 89 и чл. 90 от КСО длъжностните лица по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ няма да отпускат социални пенсии за старост и социални пенсии за инвалидност с начална дата след 31.12.2011 г.

Отпуснатите социални пенсии за инвалидност и социални пенсии за старост, с начална дата до 31.12.2011 г. включително, се прекратяват от 1.01.2012 г. на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от КСО.

17. С § 35 от ЗИДКСО в чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 99, ал. 1:

а) В текса преди т. 1 думите “Разпореждането по чл. 98” се заменят с „Влязлото в сила разпореждане по чл. 98”;

Съгласно направеното изменение, влязлото в сила разпореждане по чл. 98 от КСО може да се измени или отмени от органа, който го е издал, в случаите по чл. 99, ал. 1, т. 1–6 от КСО.

б) в чл. 99, ал. 1, т. 1 думата “трудов” се заменя с “осигурителен”.

2.В чл. 99 се създава нова ал. 3 както следва:

„(3) В случай, че в срока за обжалване на разпореждането са представени нови доказателства за осигурителен стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и други, разпореждането се отменя или изменя от датата на отпускането, промяната или отказа за отпускане на пенсията.”

Разпоредбата е създадена във връзка с трайната съдебна практика в този смисъл.

18. С § 37 от ЗИДКСО в чл. 102 от кодекса се създава нова алинея 5 със следната редакция:

„(5) При преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104.”

Съгласно новосъздадената ал. 5, при преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 102 от КСО за придобит осигурителен стаж след пенсионирането, следва да се има предвид, че осигурителният стаж, придобит след пенсионирането, но положен до 31.12.2010 г. включително, се превръща по реда на чл. 104 от КСО, а осигурителният стаж, придобит след пенсионирането, но положен след 31.12.2010 г., не се превръща по реда на чл. 104 от КСО.

19. С § 39 от Закона за изменение и допълнение на КСО са направени изменения и допълнения в разпоредбата на чл. 114.

С т. 1 в ал. 4, изречение първо думите “влезлите в сила” се заличават. Новата редакция на разпоредбата придобива следния вид:

“Чл. 114, ал. 4 Дължимите суми по разпореждания, които не са погасени доброволно в срока по ал. 3, подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати от изискуеми вземания на осигурителя от държавното обществено осигуряване. Прихващането се извършва с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на друго лице, определено от ръководителя на поделението.”

С тази разпоредба отпада задължителното условие на влизането в сила на разпореждането, с което е постановено задължението. Следва да се следи само срокът по реда на ал. 3.

С точка 2 от същия параграф е създадена нова алинея 6:

“(6) Споровете за добросъвестност се решават по реда на глава осма с решение на ръководителя на териториалното поделение на НОИ.”

Промяната в тази разпоредба е наложена от направените промени в разпоредбите на чл. 117 и чл. 117а от КСО.

20. С § 40 е създаден чл. 114а, който има следното съдържание:

“Удръжки от паричните обезщетения, помощите и пенсиите

Чл. 114а. (1) Върху паричните обезщетения и помощи, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка.

(2) При определяне на дохода от пенсии, върху които се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или се извършват удръжки за вземания на държавното осигуряване, се включват и добавките към нея с изключение на добавката за чужда помощ.”

С новата разпоредба на ал. 1 е наложена изрична забрана за удържане на суми, различни от тези, постановени като задължения към държавното обществено осигуряване или за издръжка на дете.

С ал. 2 се определя доходът от пенсии при налагане на запор по реда на ГПК, ДОПК или за удръжки, касаещи вземания на държавното обществено осигуряване. В случая като доход се вземат всички суми от пенсии и добавки, които лицето получава, с изключение на добавката за чужда помощ. По този начин се въвежда единен принцип при налагането на удръжка по надвзета пенсия и цитираните по-горе удръжки по запор.

Удръжките от пенсиите, наложени до влизането в сила на настоящите промени, не следва да се преработват.

21. С § 47 от ЗИДКСО е изменен чл. 168 от КСО така:

“Чл. 168. (1) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:

1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1;

2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1.

(2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1.

(3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.”

Разпоредбата урежда условията за придобиване право на пенсия за ранно пенсиониране, за пенсиите, които от 01.01.2015 г. ще се отпускат от професионалните пенсионни фондове. С ал. 3 на чл. 168 от КСО е вменено задължение на НОИ да издава на осигурените в професионален пенсионен фонд лица удостоверение за осигурителния стаж, положен при условията на І и ІІ категория труд. Тъй като действието на разпоредбата е предвидено да започне през 2015 г., конкретни указания за удостоверението ще бъдат дадени допълнително.

22. С т. 1 от § 48 от ЗИДКСО се правят следните изменения и допълнения в § 4 от ПЗР на КСО:

а) алинея 1 се изменя така:

“(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”;

б) в ал. 2 думите „До 31 декември 2010 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”;

в) в ал. 3 думите „ако отговарят на условията по ал. 2” се заменят с „ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3”;

г) алинея 4 се отменя.

С така направените изменения и допълнения в разпоредбите на § 4, ал. 1–3 от ПЗР на КСО не се променят условията за придобиване право на пенсия за лицата, работили при неблагоприятни условия на труд, а само се удължава срокът на действие до края на 2014 г. и в ал. 1 се фиксира необходимият сбор от осигурителния стаж и възрастта.

От 01.01.2015 г. ранното пенсиониране на осигурените в професионален пенсионен фонд лица ще се извършва от съответните фондове по реда и условията на чл. 168 от КСО.

23. С т. 2 от § 48 на ЗИДКСО се създава § 4а в ПЗР на КСО, което е свързано с отмяната от 01.01.2011 г. на ал. 4 в § 4 от ПЗР на КСО, уреждаща прехвърлянето на набраните средства от професионалния пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО на лицата, упражнили правата си по ал. 1, 2 и 3. Новата разпоредба гласи:
“§ 4а. (1) Средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(2) До 31 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор представя на министъра на финансите, на управителя на Националния осигурителен институт и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за наличните средства по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 към 31 декември 2010 г.

(3) Преди изготвянето на информацията по ал. 2 управителят на Националния осигурителен институт предоставя на Комисията за финансов надзор и на пенсионноосигурителните дружества данни за лицата по ал. 1:

1. работещи при условията на първа или втора категория труд към 31 декември 2010 г.;

2. починали до 31 декември 2010 г.

(4) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1, с изключение на починалите, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване до 31 март 2011 г.

(5) Внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1 се превеждат от Националната агенция за приходите във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

(6) В случай че лицата по ал. 1 се пенсионират при условията на чл. 68, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 в 6-месечен срок след подаване на заявлението.

(7) При смърт на лица по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, техните наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за него във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 в 6-месечен срок след подаване на заявлението.

(8) Към 31 март 2011 г. и към началото на всяка следваща календарна година Националният осигурителен институт заделя прогнозния размер на необходимите средства за изплащане на сумите по ал. 6 и 7.

(9) От датата на прехвърлянето на средствата на лицата по ал. 1 във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване по силата на закона се прекратяват правоотношенията им с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени, и от същата дата се закриват техните индивидуални партиди.

(10) Към 31 декември 2010 г. се прекратяват започналите процедури по избор или промяна на участието и прехвърлянето на средства от един в друг професионален пенсионен фонд на лицата по ал. 1.

(11) Жените, родени преди 1 януари 1955 г., и мъжете, родени преди 1 януари 1952 г., и лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в професионални пенсионни фондове, могат да се пенсионират при условията на § 4 до 31 декември 2014 г. включително, като средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.”.

24. С т. 3 от § 48 от закона са направени следните изменения в § 5 от ПЗР на КСО:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;

2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.”;

Съгласно новата редакция на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО за учителите е предвидено до края на 2020 г. да придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст 57 години за жените и 60 години за мъжете, като се въвежда постепенно увеличаване продължителността на учителския стаж.

б) в ал. 4, изречение първо думите „учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените” се заменят с „изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж”.

След изменението в § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО на учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 или навършване на 65-годишна възраст пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.

25. С т. 4 от § 48 от ЗИДКСО се изменя § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2013 г., без добавките към тях, се определя смятано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за съответната календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. От 1 юли 2011 г. няма промяна в максималния размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях.

26. С § 51 се отменя ал. 3 в чл. 105 от Закона за здравето. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2012 г. (§ 65 от ПЗР на настоящия закон), от която дата в съставите на ТЕЛК няма да се включва лекар – представител на съответното ТП на НОИ.

27. С т. 2 от § 52 от ПЗР на ЗИДКСО е прецизиран текстът на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда. С изменението се конкретизира, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При изискана информация от осигурителя дали дадено лице е пенсионер за осигурителен стаж и възраст, същата да се предоставя от ТП на НОИ.

28. С § 57 от ПЗР на ЗИДКСО се урежда, че изменените със Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.) текстове на чл. 98, ал. 5 и 6 от КСО влизат в сила от 01.01.2012 г. По този начин измененията по отношение произнасянето на медицинските комисии и отмяната на ал. 3 в чл. 105 от Закона за здравето са в сила от една и съща дата.

29. Изричната разпоредба на § 62 от ПЗР на ЗИДКСО, уреждаща положението на лицата, участвали в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12.05.2009 г., гласи:

“§ 62. (1) Осигурителният стаж на правоимащите лица по чл. 104, ал. 7 и 8 се определя въз основа на издадени по реда на Наредбата за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната (ДВ, бр. 80 от 2010 г.) по § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12 май 2009 г.

(2) Отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната, се преизчисляват от 12 май 2009 г., ако в срок една година от влизането в сила на този закон подадат заявление и удостоверение за осигурителен стаж в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.”

С ал. 7 и ал. 8 в чл. 104 от КСО (Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, в сила от 12.05.2009 г.) е уредено зачитането на стажа при участие в операция или мисия извън територията на страната от датата на влизане в сила на закона. Това наложи с преходна разпоредба в КСО да се уреди по същия начин зачитането на стажа, както и преизчисляването на отпуснатите пенсии на лицата, участвали във вече осъществени или започнали до 12.05.2009 г. мисии и операции извън територията на страната.

С § 62, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО се регламентира, че осигурителният стаж на правоимащите лица по чл. 104, ал. 7 и 8 от кодекса се определя въз основа на издадени по реда на наредба на Министерския съвет по § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗОВСРБ удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12.05.2009 г.

Степента на риск при участие в операции и мисии, осъществени или започнали до влизането в сила на наредбата, се определя със заповед на министъра на отбраната, съответно на министъра на вътрешните работи и на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” (§ 4 от ПЗР на Наредбата за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната, обн., ДВ, бр. 80 от 12.10.2010 г.).

С § 62, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО нормативно е решен въпросът за преизчисляване на отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната до 12.05.2009 г. От 01.01.2011 до 31.12.2011 г. (една година от влизането в сила на този закон) те следва да подадат заявление и удостоверение, издадено по реда на § 62, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО, за да се преизчислят пенсиите им от 12.05.2009 г. или от датата на отпускането им, ако е след тази дата.

30. Съгласно § 50 от ЗИДКСО в останалите текстове на КСО думите „чл. 68, ал. 1–3” и „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.

31. Съгласно § 64 от ПЗР на КСО пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2016 г., се преизчисляват от 1 януари 2017 г. по реда на КСО с процент 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.



Коментари

Свързани документи със ЗЗО

-->