Николай Иванов Николай Иванов Kreston BulMar съдружник счетоводно обслужване

Единна сметка

Публикувано на: 08.02.2013От началото на 2013 г. са в сила новите промени в начина за плащане на данъчни и осигурителни задължения. От 2013 г. плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО) ще става по една банкова сметка. Съществено се променя редът и начинът за разпределяне на постъпилите средства от данъци и осигурителни вноски по съответните бюджети и фондове. Постъпилите средства ще се прихващат автоматично с вписаните в сметката задължения по реда на възникването им. А при наличието на повече задължения с един и същ срок за плащане – ще се погасяват съразмерно на главниците им. Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски, като с приоритет са тези, на които срокът за плащане изтича най-рано.

Начин на плащане и ред на погасяване

От 1 януари 2013 г. всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат от лицата по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, по адресната регистрация на лицата, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11. Закриват се всички сметки за ДОО и НЗОК на НАП в банките, както и всички свързани с тях кодове за вид плащане 55 хх уу и 56 хх уу. Закриват се всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП. От 01 януари 2013 г. всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11. При наличие на няколко задължения за ДЗПО, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Първо се подава заявление в ТД на НАП, след което се извършва плащането. Освен това задължените лица могат да внасят по сметка на централния бюджет, ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания, включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци, ДОО и НЗОК (но не и за вноските за ДЗПО). От 01.01.2013 г., с използването на единната сметка от лицата при преводи към сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО отпада необходимостта от задължително попълване на следните реквизити на платежното нареждане:

  • Вид и номер на документа, по който се плаща;
  • Дата (дд.мм.гггг) на документа;
  • Период, за който се плаща.

Лихва за просрочие

От 01 януари 2013 г. се уеднаквява лихвата за просрочие за невнесени задължения по данъци и осигуровки – основен лихвен процент на БНБ плюс 10%. Вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. Освен това се уеднаквяват сроковете за плащане на осигурителни вноски, както и сроковете при подаване на осигурителните декларации до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.

Справка за текущи задължения онлайн

Всички данъчно задължени лица потребители на единната сметка, ще могат да проверят платените и дължими от тях суми за данъци и осигурителни вноски с помощта на електронната услуга ”Справка за задължения”. Тя  изисква електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НАП. Колко са задълженията към хазната, клиентите на администрацията могат да проверят и в офиса на агенцията по постоянен адрес или по регистрация на дружеството, което представляват.

Задължения с изтекъл срок на давност

За неплатени задължения, срокът за плащане, на които е изтекъл преди 01 януари 2008 г., новият принцип се прилага след 2014 г. Погасяването по давност на публични задължения, възникнали до 01.01.2008 г. няма да става автоматично. За закриването им, задължените лица ще трябва да подадат заявление по образец в компетентната приходна агенция, за да могат да се възползват от това си право.Коментари

Свързани документи с КСО

-->