Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.1.2. Осчетоводявания при Счетоводно Приключване

Публикувано на: 21.11.2010

Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на Приходите и Разходите се използват следните сметки:

След като са осчетоводени всички сметки, се преминава към изготвяне на приключвателните операции. Всички разходи, които не могат еднозначно да се определят към коя дейност се отнасят се разпределят пропорционално на приходите от дейностите, по които ще се разпределят.


Вид приход от дейността


Вид разход за разпределение

ОБЩО

7011

Приходи от продажба на продукт Кларк

7012

Приходи от продажба на продукт Спарк

7021

Приходи от продажба на стока Торк

7022

Приходи от продажба на стока Борг

703

Приходи от продажба на услуги

Сума на приходите

395 000,00

94 500,00

83 500,00

113 000,00

88 500,00

15 500,00

% от обща сума на Пр-дите

100%

24%

21%

29%

22%

4%

Разход за канцеларски материали

450,00

108,00

94,50

130,50

99,00

18,00

Факс апарат

500,00

120,00

105,00

145,00

110,00

20,00

Гориво за автомобил – НЕПРИЗНАТ РАЗХОД

210,00

50,40

44,10

60,90

46,20

8,40

Граждански договор

3 000,00

720,00

630,00

870,00

660,00

120,00

Телефон

2 950,00

708,00

619,50

855,50

649,00

118,00

Наем (на магазин)

3 000,00

720,00

630,00

870,00

660,00

120,00

Застраховка на колата

600,00

144,00

126,00

174,00

132,00

24,00

Наем на колата

6 000,00

1 440,00

1 260,00

1 740,00

1 320,00

240,00

Нотариални услуги

500,00

120,00

105,00

145,00

110,00

20,00

Разходи за заплати ДУК

6 000,00

1 440,00

1 260,00

1 740,00

1 320,00

240,00

Разходи за социални осигуровки и надбавки

1 346,25

323,10

282,71

390,41

296,18

53,85

Данъци за МПС – МПС и пътен данък

850,00

204,00

178,50

246,50

187,00

34,00

Данък върху представителни разходи

821,00

197,04

172,41

238,09

180,62

32,84

Брак

1 676,00

402,24

351,96

486,04

368,72

67,04

Коледно парти

2 000,00

480,00

420,00

580,00

440,00

80,00

Командировки в страната

80,00

19,20

16,80

23,20

17,60

3,20

Командировки в чужбина

205,35

49,28

43,12

59,55

45,18

8,22

Липса на стоки и продукти

240,00

57,60

50,40

69,60

52,80

9,60

ДДС

2,40

0,57

0,50

0,70

0,52

0,10

ВСИЧКО

30 431,00 

7 303,43

6 390,50 

8 824,99 

6 694,82 

1 217,25 
1. Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Продукт „Кларк”

• Необходими документи:

Разпределение на разходите 

Счетоводна политика – в нея се определя метода, по който трябва да се разпределят разходите

• Начин на осчетоводяване:

Всички разходи по икономически елементи, които не са отнесени като част от себестойността на продукцията се разпределят пропорционално на приходите от дейностите. Приходите от продажба на продукт Кларк представляват 24% от общите приходи от продажби, следователно 24% от всички неразпределени разходи ще се отнесат по дебита на сметка 7011 отчитаща Продажбата на продукт Кларк.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

7011

Приходи от продажба на продукт „Кларк”

7 303,46

601

Разход за материали

278,40
аналит.

Разход за канцеларски материали

108,00
аналит.

Факс апарат

120,00
аналит.

Гориво за автомобил

50,40
602

Разход за Външни услуги

3 852,00
аналит.

Граждански договор

720,00
аналит.

Телефон

708,00
аналит.

Наем

720,00
аналит.

Застраховка на колата

144,00
аналит.

Наем на колата

1 440,00
аналит.

Нотариални услуги

120,00
604

Разходи за заплати

1 440,00
аналит.

ДУК

1 440,00
605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

323,10
606

Разходи за данъци

401,04
аналит.

МПС и пътен данък

204,00
аналит.

Данък върху представителните разходи

197,04
609

Други разходи

1 088,92
аналит.

Брак

402,24
аналит.

Коледно парти

480,00
аналит.

Командировки в страната

19,20
аналит.

Командировки в чужбина

49,28
аналит.

Липса на стоки и продукти

57,60
аналит.

ДДС

0,60

ОБЩО

7 303,46

ОБЩО

7 303,46
2. Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Продукт „Спарк”

• Необходими документи:

Разпределение на разходите 

Счетоводна политика – в нея се определя метода, по който трябва да се разпределят разходите

• Начин на осчетоводяване:

Всички разходи по икономически елементи, които не са отнесени като част от себестойността на продукцията се разпределят пропорционално на приходите от дейностите. Приходите от продажба на продукт Спарк представляват 21% от общите приходи от продажби, следователно 21% от всички неразпределени разходи ще се отнесат по дебита на сметка 7012 отчитаща Продажбата на продукт Спарк.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

7012

Приходи от продажба на продукт „Спарк”

6 390,50

601

Разход за материали

243,60
аналит.

Разход за канцеларски материали

94,50
аналит.

Факс апарат

105,00
аналит.

Гориво за автомобил

44,10
602

Разход за Външни услуги

3 370,50
аналит.

Граждански договор

630,00
аналит.

Телефон

619,50
аналит.

Наем

630,00
аналит.

Застраховка на колата

126,00
аналит.

Наем на колата

1 260,00
аналит.

Нотариални услуги

105,00
604

Разходи за заплати

1 260,00
аналит.

ДУК

1 260,00
605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

282,71
606

Разходи за данъци

350,91
аналит.

МПС и пътен данък

178,50
аналит.

Данък върху представителните разходи

172,41
609

Други разходи

882,78
аналит.

Брак

351,96
аналит.

Коледно парти

420,00
аналит.

Командировки в страната

16,80
аналит.

Командировки в чужбина

43,12
аналит.

Липса на стоки и продукти

50,40
аналит.

ДДС

0,50

ОБЩО

6 390,50

ОБЩО

6 390,50
3. Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Стоки „Торк”

• Необходими документи:

Разпределение на разходите 

Счетоводна политика – в нея се определя метода, по който трябва да се разпределят разходите

• Начин на осчетоводяване:

Всички разходи по икономически елементи, които не са отнесени като част от себестойността на продукцията се разпределят пропорционално на приходите от дейностите. Приходите от продажба на стоки  Торк представляват 29% от общите приходи от продажби, следователно 29% от всички неразпределени разходи ще се отнесат по дебита на сметка 7021 отчитаща Продажбата на стоки Торк.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

7021

Приходи от продажба на стоки „Торк”

8 824,90

601

Разход за материали

336,40
аналит.

Разход за канцеларски материали

130,50
аналит.

Факс апарат

145,00
аналит.

Гориво за автомобил

60,90
602

Разход за Външни услуги

4 654,50
аналит.

Граждански договор

870,00
аналит.

Телефон

855,50
аналит.

Наем

870,00
аналит.

Застраховка на колата

174,00
аналит.

Наем на колата

1 740,00
аналит.

Нотариални услуги

145,00
604

Разходи за заплати

1 740,00
аналит.

ДУК

1 740,00
605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

390,41
606

Разходи за данъци

484,59
аналит.

МПС и пътен данък

246,50
аналит.

Данък върху представителните разходи

238,09
609

Други разходи

1 219,09
аналит.

Брак

486,04
аналит.

Коледно парти

580,00
аналит.

Командировки в страната

23,20
аналит.

Командировки в чужбина

59,55
аналит.

Липса на стоки и продукти

69,60
аналит.

ДДС

0,70

ОБЩО

8 824,99

ОБЩО

8 824,99
4. Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Стоки „Борк”

• Необходими документи:

Разпределение на разходите 

Счетоводна политика – в нея се определя метода, по който трябва да се разпределят разходите

• Начин на осчетоводяване:

Всички разходи по икономически елементи, които не са отнесени като част от себестойността на продукцията се разпределят пропорционално на приходите от дейностите. Приходите от продажба на стоки  Борк представляват 22% от общите приходи от продажби, следователно 22% от всички неразпределени разходи ще се отнесат по дебита на сметка 7022 отчитаща Продажбата на стоки Борк.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

7022

Приходи от продажба на стоки „Борк”

6 694,80

601

Разход за материали

255,20
аналит.

Разход за канцеларски материали

99,00
аналит.

Факс апарат

110,00
аналит.

Гориво за автомобил

46,20
602

Разход за Външни услуги

3 531,00
аналит.

Граждански договор

660,00
аналит.

Телефон

649,00
аналит.

Наем

660,00
аналит.

Застраховка на колата

132,00
аналит.

Наем на колата

1 320,00
аналит.

Нотариални услуги

110,00
604

Разходи за заплати

1 320,00
аналит.

ДУК

1 320,00
605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

296,18
606

Разходи за данъци

367,62
аналит.

МПС и пътен данък

187,00
аналит.

Данък върху представителните разходи

180,62
609

Други разходи

924,80
аналит.

Брак

368,72
аналит.

Коледно парти

440,00
аналит.

Командировки в страната

17,60
аналит.

Командировки в чужбина

45,18
аналит.

Липса на стоки и продукти

52,80
аналит.

ДДС

0,50

ОБЩО

6 694,80

ОБЩО

6 694,80
5. Приключване на Разходи, Свързани с Продажба на Услуги

• Необходими документи:

Разпределение на разходите 

Счетоводна политика – в нея се определя метода, по който трябва да се разпределят разходите

• Начин на осчетоводяване:

Всички разходи по икономически елементи, които не са отнесени като част от себестойността на продукцията се разпределят пропорционално на приходите от дейностите. Приходите от продажба на Услуги представляват 4% от общите приходи от продажби, следователно 4% от всички неразпределени разходи ще се отнесат по дебита на сметка 703 отчитаща Продажбата на Услуги.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

703

Приходи от продажба на Услуги

1 217,25

601

Разход за материали

46,40
аналит.

Разход за канцеларски материали

18,00
аналит.

Факс апарат

20,00
аналит.

Гориво за автомобил

8,40
602

Разход за Външни услуги

642,00
аналит.

Граждански договор

120,00
аналит.

Телефон

118,00
аналит.

Наем

120,00
аналит.

Застраховка на колата

24,00
аналит.

Наем на колата

240,00
аналит.

Нотариални услуги

20,00
604

Разходи за заплати

240,00
аналит.

ДУК

240,00
605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

53,85
606

Разходи за данъци

66,84
аналит.

МПС и пътен данък

34,00
аналит.

Данък върху представителните разходи

32,84
609

Други разходи

168,16
аналит.

Брак

67,04
аналит.

Коледно парти

80,00
аналит.

Командировки в страната

3,20
аналит.

Командировки в чужбина

8,22
аналит.

Липса на стоки и продукти

9,60
аналит.

ДДС

0,10

ОБЩО

1 217,25

ОБЩО

1 217,25
6. Приключване на Приходи от Продажби

• Необходими документи:

Състояния на сметките от гр.70 или Оборотна ведомост – за да се видят резултатите от продажбите.

Счетоводна политика – в нея се определя метода, по който трябва да се разпределят разходите

• Начин на осчетоводяване:

Сметките от гр.70, с изключение на сметка 705 Приходи от финансирания, отчитат продажбите на стоки, услуги и други, по кредита на тези сметки се отчитат получените приходи, а по дебита – направените разходи и себестойността на продадените материални запаси или активи. В зависимост от резултата от продажбата, преди да се приключат сметките могат да имат дебитно или кредитно салдо. Дебитното салдо означава, че във връзка с тази продажба разходите са повече от получените приходи и разликата трябва да се отнесе като загуба. Кредитното салдо означава, че приходите от продажбата превишават направените разходи и резултатът от продажбата трябва да се отнесе като печалба. В разглежданият пример всички сметки от гр. 70 са с кредитни салда, които ще се приключат като се дебитират сметките от гр.70 и се кредитира сметка Печалби и Загуби от текущата година.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

7011

Приходи от продажба на продукт „Кларк”

39 196,54

123

Печалби и Загуби то текущата година

222 519,00

7012

Приходи от продажба на продукт „Спарк”

33 229,50
7021

Приходи от продажба на стоки „Торк”

68 175,01
7022

Приходи от продажба на стоки „Борг”

51 805,02
703

Приходи от продажба на услуги

14 282,75
704

Приходи от наем

1 500,00
705

Приходи от финансирания

14 300,00
709

Приходи от други продажби

30,00
ОБЩО

222 519,00

ОБЩО

222 519,00
7. Приключване на Финансовите Разходи

• Необходими документи:

Състояния на сметките от гр.62 или Оборотна ведомост – за да се видят салдата по сметките.

• Начин на осчетоводяване:

Сметките от гр.62 се приключват като се кредитират, срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и Загуби от текущата година и отнасяне на натрупаните финансови разходи като загуба.


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и Загуби от текущата година

5 504,30

621

Разходи за лихви

208,40
624

Разходи по валутни операции

5 028,90
629

Други финансови разходи

267,00

ОБЩО

5 504,30

ОБЩО

5 504,30
8. Приключване на Финансовите Приходи

• Необходими документи:

Състояния на сметките от гр.72 или Оборотна ведомост – за да се видят салдата по сметките.

• Начин на осчетоводяване:

Сметките от гр.72 се приключват като се дебитират, срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и Загуби от текущата година и отнасяне на натрупаните финансови приходи като печалба


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

721

Приходи от лихви

27,00

123

Печалби и Загуби от текущата година

50 145,97

722

Приходи от дялово участие

50 000,00
724

Приходи от валутни операции

118,97
ОБЩО

50 145,97

ОБЩО

50 145,97
9. Начисляване на Корпоративен Данък

• Необходими документи:

Попълнена Годишна Данъчна Декларация – в нея се формира данъчния финансов резултат и се определя дължимия Корпоративен данък.

• Начин на осчетоводяване:

Изчисленият дължим Корпоративен данък се начислява, като се увеличават задълженията към бюджета, отчитани по сметка 452 Разчети за данък върху печалбата и се намалява Печалбата и Загубата от текущата година, като се дебитира сметка 123 Печалби и Загуби от текущата година.

Формиране на Данъчния Финансов Резултат:

Общо Приходи

602 675,97

Общо Разходи

335 515,30

Счетоводна Печалба

267 160,67

Разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

                Непризнат разход за гориво

                Коледно парти 

2 210,00

210,00
2 000,00

Счетоводен Финансов Резултат за Данъчни Преобразуване – Печалба

269 370,67

Увеличения на финансовия резултат

                Счетоводни амортизации

                Брак на материални запаси – непризнат

                Липса на стоки и продукция - непризнати

24 007,66
22 091,66
1 676,00
240,00
 

Намаления на финансовия резултат

                Данъчни амортизации

22 091,66
22 091,66 

Данъчна Печалба

271 286,67

Полагащ се Корпоративен Данък 10%

27 128,67


• Счетоводна статия:


стопанска

операция:

801

Приключвателни операции

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и Загуби от текущата година

27 128,67

452

Разчети за данък върху печалбата

27 128,67

ОБЩО

27 128,67

ОБЩО

27 128,67Коментари

-->