Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.1. Оборотна Ведомост – Преди Приключване

Публикувано на: 21.11.2010

БЕТА ЕООД

ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ – Преди Приключване

за периода от: 01.01.2010 до: 31.12.2010


сметка

наименование

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал

0.00

800 000.00

0.00

20 000.00

0.00

820 000.00

111

Общи резерви

0.00

0.00

0.00

28 000.00

0.00

28 000.00

122

Неразпределена печалба

0.00

130 489.75

88 000.00

0.00

0.00

42 489.75

1591

Други задължения – лизинг. догов.

0.00

0.00

7 084.00

30 000.00

0.00

22 916.00

201

Земи, Гори и Трайни насаждения

0.00

0.00

28 000.00

10 000.00

18 000.00

0.00

204

Машини, съоръж. и оборудване

268 000.00

0.00

38 000.00

42 000.00

264 000.00

0.00

206

Транспортни средства

0.00

0.00

25 000.00

0.00

25 000.00

0.00

221

Дългосрочни инв. в дъщ. предпр.

350 000.00

0.00

0.00

0.00

350 000.00

0.00

2414

Амортизации МСО

0.00

20 100.00

6 300.00

21 050.00

0.00

34 850.00

2416

Амортизация на Трансп. средства

0.00

0.00

0.00

1 041.66

0.00

1 041.66

3021

Материал - Кожа

25 000.00

0.00

9 000.00

31 550.00

2 450.00

0.00

3022

Материал - Подметки

5 000.00

0.00

2 000.00

5 950.00

1 050.00

0.00

3023

Материал - Стелки

4 000.00

0.00

2 000.00

5 760.00

240.00

0.00

3024

Материал - Връзки

500.00

0.00

1 020.00

1 370.00

150.00

0.00

3025

Материал - Лепила

300.00

0.00

610.00

830.00

80.00

0.00

3026

Материал - Кутии

100.00

0.00

250.00

336.00

14.00

0.00

3031

Продукция – Обувки Кларк

1 000.00

0.00

48 000.00

48 000.00

1 000.00

0.00

3032

Продукция – Обувки Спарк

1 000.00

0.00

48 000.00

43 980.00

5 020.00

0.00

3041

Стока – Обувки Торк

5 000.00

0.00

32 000.00

36 100.00

900.00

0.00

3042

Стока – Обувки Борг

7 000.00

0.00

23 000.00

30 000.00

0.00

0.00

4011

Доставчици в лева

0.00

261 272.80

184 308.40

130 018.80

0.00

206 983.20

4012

Доставчици във валута

0.00

9 000.00

63 424.53

59 355.57

0.00

4 931.04

4111

Клиенти в лева

3 600.00

0.00

493 400.00

346 400.00

150 600.00

0.00

4112

Клиенти във валута

12 000.00

0.00

42 000.00

37 000.00

17 000.00

0.00

4121

Клиенти по аванси в лева

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

4211

Задължения към персонал по ТД

0.00

3 243.50

13 846.23

14 400.00

0.00

3 797.27

4212

Задължения към персонал по ДУК

0.00

1 582.20

6 000.00

6 000.00

0.00

1 582.20

4213

Задължения към персонал по ГД

0.00

855.47

3 000.00

3 000.00

0.00

855.47

422

Подотчетни лица

100.00

0.00

285.35

285.35

100.00

0.00

425

Задължения за съучастия

0.00

0.00

1 000.00

40 000.00

0.00

39 000.00

426

Вземания по записани дялове

0.00

0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

0.00

4531

Начислен данък за покупките

0.00

0.00

83 034.80

83 034.80

0.00

0.00

4532

Начислен данък за продажбите

0.00

0.00

83 640.00

83 640.00

0.00

0.00

4538

Данък за възстановяване

0.00

0.00

56 640.00

56 640.00

0.00

0.00

4539

Данък за внасяне

0.00

0.00

56 640.00

57 247.60

0.00

607.60

454

Разчети за данък върху ДФЛ

0.00

603.48

603.48

1 819.23

0.00

1819.23

457

Разчети с митници

0.00

0.00

38 400.00

38 400.00

0.00

0.00

459

Други разчети с бюджета

0.00

0.00

1 415.00

1 821.00

0.00

406.00

4611

Разчети за ЗСО по ТД

0.00

881.50

2 945.50

3 096.00

0.00

1 032.00

4612

Разчети за ЗСО по ДУК

0.00

428.00

1 284.00

1 284.00

0.00

428.00

4613

Разчети за ЗСО по ГД

0.00

120.00

360.00

360.00

0.00

120.00

4614

Разчети за ЗСО на собственици

0.00

81.90

245.70

245.70

0.00

81.90

4631

Разчети за ЗО по ТД

0.00

328.00

1 096.00

1 152.00

0.00

384.00

4632

Разчети за ЗО по ДУК

0.00

160.00

480.00

480.00

0.00

160.00

4633

Разчети за ЗО по ГД

0.00

60.00

180.00

180.00

0.00

60.00

4634

Разчети за ЗО на собственици

0.00

33.60

100.80

100.80

0.00

33.60

493

Разчети със собственици

0.00

0.00

346.50

347.30

0.00

0.80

499

Други кредитори

53 600.00

0.00

-53 600.00

0.00

0.00

0.00

5011

Каса лева

25 000.00

0.00

155 147.30

19 328.00

160 819.30

0.00

5021

Каса EURO

5 000.00

0.00

0.00

205.35

4 794.65

0.00

5022

Каса USD

6 000.00

0.00

0.00

0.00

6 000.00

0.00

5031

Разплащателна сметка в лева

250 000.00

0.00

271 557.00

254 876.73

266 680.27

0.00

5041

Разплащателна сметка в EURO

100 000.00

0.00

53 015.00

39 107.00

113 908.00

0.00

5042

Разплащателна сметка в USD

74 200.00

0.00

37 005.00

54 959.89

56 245.11

0.00

601

Разходи за материали

0.00

0.00

45 880.00

44 720.00

1 160.00

0.00

602

Разходи за външни услуги

0.00

0.00

23 590.00

7 540.00

16 050.00

0.00

603

Разходи за амортизации

0.00

0.00

22 091.66

22 091.66

0.00

0.00

604

Разходи за заплати

0.00

0.00

20 400.00

14 400.00

6 000.00

0.00

605

Разходи за осигуровки и надбавки

0.00

0.00

3 851.85

2 505.60

1 346.25

0.00

606

Разходи за данъци

0.00

0.00

1 671.00

0.00

1 671.00

0.00

609

Други разходи

0.00

0.00

4 203.75

0.00

4 203.75

0.00

611

Разходи за основна дейност - НП

32 840.20

0.00

91 257.26

96 000.00

28 097.46

0.00

621

Разходи за лихви

0.00

0.00

208.40

0.00

208.40

0.00

624

Разходи по валутни операции

0.00

0.00

5 028.90

0.00

5 028.90

0.00

629

Други финансови разходи

0.00

0.00

267.00

0.00

267.00

0.00

651

Нефин. разходи за бъдещи периоди

0.00

0.00

1 800.00

0.00

1 800.00

0.00

652

Финансови разх. за бъдещи периоди

0.00

0.00

5 000.00

208.40

4 791.60

0.00

7011

Приходи от продажби на Кларк

0.00

0.00

48 000.00

94 500.00

0.00

46 500.00

7012

Приходи от продажби на Спарк

0.00

0.00

43 880.00

83 500.00

0.00

39 620.00

7021

Приходи от продажби на Торк

0.00

0.00

36 000.00

113 000.00

0.00

77 000.00

7022

Приходи от продажби на Борг

0.00

0.00

30 000.00

88 500.00

0.00

58 500.00

703

Приходи от продажби на услуги

0.00

0.00

0.00

15 500.00

0.00

15 500.00

704

Приходи от наем

0.00

0.00

0.00

1 500.00

0.00

1 500.00

705

Приходи от финансирания

0.00

0.00

45 700.00

60 000.00

0.00

14 300.00

709

Приходи от други продажби

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

721

Приходи от лихви

0.00

0.00

0.00

27.00

0.00

27.00

722

Приходи от дялово участие

0.00

0.00

0.00

50 000.00

0.00

50 000.00

724

Приходи от валутни операции

0.00

0.00

0.00

118.97

0.00

118.97

991

Чужди активи

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

0.00

999

Други задължения

0.00

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

СУМИ

1 229 240.20

1 229 240.20

2 474 894.41

2 474 894.41

1 534 675.69

1 534 675.69Коментари

-->