Димитър Пашов Димитър Пашов Потребител

Промени в ЗДДС за 2013 г. - Правила за документиране на доставките

Публикувано на: 14.02.2013Считано от 01.01.2013 г. настъпиха промени в глава единадесета от ЗДДС, а имено при документиране на доставките регулирани от закона.

Сборна фактура

За пръв път се въвежда понятието ”сборна фактура”. Сборната фактура обединява в себе си две или повече доставки на стоки и услуги, данъкът за които става изискуем в рамките на един и същи данъчен период. В документа се идентифицира поотделно всяка доставка, като се посочват количество, единична цена, ставка на данъка, дължимия данък и общата сума за плащане по доставката. Крайният срок за издаване на сборна фактура е последният ден на месеца, в който данъка е станал изискуем. Изключение са случаите, когато се издава сборна фактура за вътреобщностна доставка – тогава срока е удължен до 15-то число на следващия месец.

(виж чл.113, ал.5 и ал.13 и чл.114 ал.1, т.9-15 от ЗДДС)

Облекчени изисквания за съдържанието на фактурите

Друга промяна настъпва при задължителните изисквания към съдържанието на фактурите и известията. Считано от 01.01.2013 г. се слага условен праг на сумата на данъчната основа и дължимия данък по дадена доставка от 100 евро. За документирането на доставки под този праг няма да има изискване за изрично упоменаване на ставката на данъка и сумата за плащане - в този случай ще може да се посочи само размера на данъчната основа и размера на данъка. За всички доставки над условния праг тази промяна не е валидна и се прилага досега съществуващите изисквания. Гореспоменатата промяна не е приложима, когато доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС, когато имаме налице дистанционна продажба и когато е налице вътреобщностна доставка.

(виж чл.114, ал.1, т.9-15, ал.7 и ал. 8 от ЗДДС)

Контрол на автентичността на документите

Последните промени в ЗДДС налагат и задължителен контрол на автентичността, съдържанието и четливостта на издаваните документи чрез контроли на дейността. Целта е да се създаде надеждна проследимост между издадения документ и извършената доставка. Тази регулация важи както за документите на хартиен носител, така и за електронните документи. Конкретно за документите на електронен носител остава изискването автентичността, съдържанието и четливостта да бъдат гарантирани и с технология от типа електронен подпис или електронен обмен на данни.

(виж чл.114, ал.10 и ал.11; чл.121, ал.2)

Осигуряваме достъп на държавните органи до електронните си документи

Не на последно място трябва да се отбележи и налагането на регулация на електронните документи. Считано от 01.01.2013 г. както издателите, така и получателите на електронни документи, трябва да осигурят онлайн достъп до последните на компетентния орган по приходите. Под тази регулация попадат както фирми регистрирани в България, така и такива, които са регистрирани в друга държава членка, но дължат данък в България. Достъп трябва да бъде осигурен и на орган на приходите на друга държава членка на ЕС, когато данъкът е дължим в съответната държава от лице регистрирано в България. Достъпът не е постоянен, а е при поискване. Срокът за неговото предоставяне е според разпоредбите на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (обикновено между 7 и 14 календарни дни).

(виж чл.122)Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->