Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.6. Аналитична Оборотна Ведомост – След Приключване и След Данък

Публикувано на: 21.11.2010

БЕТА ЕООД

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ – След Приключване и След Данък

за периода от: 01.01.2010 до: 31.12.2010


сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал

0.00

800 000.00

0.00

20 000.00

0.00

820 000.00

   Иван Иванов

0.00

400 000.00

0.00

10 000.00

0.00

410 000.00

   Интеракт

0.00

400 000.00

0.00

10 000.00

0.00

410 000.00

111

Общи резерви

0.00

0.00

0.00

28 000.00

0.00

28 000.00

122

Неразпределена Печалба от мин. год.

0.00

130 489.75

88 000.00

0.00

0.00

42 489.75

   печалба от 2009

0.00

130 489.75

88 000.00

0.00

0.00

42 489.75

123

Печа. и загуби от текуща год.

0.00

0.00

32 632.97

272 664.97

0.00

240 032.00

1591

Други задължения – лизинг. договори

0.00

0.00

7 084.00

30 000.00

0.00

22 916.00

   Хипо Лизинг

0.00

0.00

7 084.00

30 000.00

0.00

22 916.00

201

Земи, гори и трайни насаждения

0.00

0.00

28 000.00

10 000.00

18 000.00

0.00

   УПИ

0.00

0.00

18 000.00

0.00

18 000.00

0.00

   Нерегулиран имот

0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00

204

Машини, съоръжения и оборудване

268 000.00

0.00

38 000.00

42 000.00

264 000.00

0.00

   Машини за разкрояване

42 000.00

0.00

0.00

42 000.00

0.00

0.00

   Поточна линия

226 000.00

0.00

0.00

0.00

226 000.00

0.00

   Нова машина за разкрояване

0.00

0.00

38 000.00

0.00

38 000.00

0.00

206

Транспортни средства

0.00

0.00

25 000.00

0.00

25 000.00

0.00

   Бус

0.00

0.00

25 000.00

0.00

25 000.00

0.00

221

Дългосрочни инвест. в дъщ. предпр.

350 000.00

0.00

0.00

0.00

350 000.00

0.00

  Фирма Астра

350 000.00

0.00

0.00

0.00

350 000.00

0.00

2414

Амортизации МСО

0.00

20 100.00

6 300.00

21 050.00

0.00

34 850.00

   Машина за разкрояване

0.00

3 150.00

6 300.00

3 150.00

0.00

0.00

   Поточна линия

0.00

16 950.00

0.00

16 950.00

0.00

33 900.00

   Нова машина за разкрояване

0.00

0.00

0.00

950.00

0.00

950.00

2416

Амортизация на транспорт. средства

0.00

0.00

0.00

1 041.66

0.00

1 041.66

    Бус

0.00

0.00

0.00

1 041.66

0.00

1 041.66

3021

Материал - кожа

25 000.00

0.00

9 000.00

31 550.00

2 450.00

0.00

    Кожа за кларк

6.3333333 [лв./кв.м]

15 000.00

3 000.00

0.00

0.00

4 500.00

900.00

17 600.00

3 600.00

1 900.00

300.00

0.00

0.00

    Кожа за спарк

18.3333333 [лв./кв.м]

10 000.00

2 000.00

0.00

0.00

4 500.00

900.00

13 950.00

2 870.00

550.00

30.00

0.00

0.00

3022

Материал подметки

5 000.00

0.00

2 000.00

5 950.00

1 050.00

0.00

    Подметки за кларк

1.0000000 [лв./бр.]

2 500.00

2 500.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

3 025.00

3 025.00

475.00

475.00

0.00

0.00

    Подметки за спарк

1.0000000 [лв./бр.]

2 500.00

2 500.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 925.00

2 925.00

575.00

575.00

0.00

0.00

3023

Материал стелки

4 000.00

0.00

2 000.00

5 760.00

240.00

0.00

    Стелки за кларк

1.0000000 [лв./бр.]

2 000.00

2 000.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 930.00

2 930.00

70.00

70.00

0.00

0.00

    Стелки за спарк

1.0000000 [лв./бр.]

2 000.00

2 000.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 830.00

2 830.00

170.00

170.00

0.00

0.00

3024

Материал връзки

500.00

0.00

1 020.00

1 370.00

150.00

0.00

    Връзки за кларк

1.0000000 [лв./бр.]

250.00

250.00

0.00

0.00

520.00

520.00

685.00

685.00

85.00

85.00

0.00

0.00

    Връзки за спарк

1.0000000 [лв./бр.]

250.00

250.00

0.00

0.00

500.00

500.00

685.00

685.00

65.00

65.00

0.00

0.00

3025

Материал лепила

300.00

0.00

610.00

830.00

80.00

0.00

    Лепила за кларк

1.0000000 [лв./бр.]

150.00

150.00

0.00

0.00

310.00

310.00

415.00

415.00

45.00

45.00

0.00

0.00

    Лепила за спарк

1.0000000 [лв./бр.]

150.00

150.00

0.00

0.00

300.00

300.00

415.00

415.00

35.00

35.00

0.00

0.00

3026

Материал кутии

100.00

0.00

250.00

336.00

14.00

0.00

    Кутии за кларк

1.0000000 [лв./бр.]

50.00

50.00

0.00

0.00

125.00

125.00

168.00

168.00

7.00

7.00

0.00

0.00

    Кутии за спарк

1.0000000 [лв./бр.]

50.00

50.00

0.00

0.00

125.00

125.00

168.00

168.00

7.00

7.00

0.00

0.00

3031

Продукт обувки кларк

1 000.00

0.00

48 000.00

48 000.00

1 000.00

0.00

   Кларк

40.0000000 [лв./бр.]

1 000.00

50.00

0.00

0.00

48 000.00

1 125.00

48 000.00

1 150.00

1 000.00

25.00

0.00

0.00

3032

Продукт обувки спарк

1 000.00

0.00

48 000.00

43 980.00

5 020.00

0.00

   Спарк

40.1600000 [лв./бр.]

1 000.00

50.00

0.00

0.00

48 000.00

1 123.00

43 980.00

1 048.00

5 020.00

125.00

0.00

0.00

3041

Стока обувки торк

5 000.00

0.00

32 000.00

36 100.00

900.00

0.00

   Торк

2.0316027 [лв./бр.]

5 000.00

125.00

0.00

0.00

32 000.00

807.00

36 100.00

489.00

900.00

443.00

0.00

0.00

3042

Стока обувки борг

7 000.00

0.00

23 000.00

30 000.00

0.00

0.00

   Борг

0.0000000 [лв./бр.]

7 000.00

140.00

0.00

0.00

23 000.00

460.00

30 000.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4011

Доставчици в лева

261 272.80

184 308.40

130 018.80

0.00

206 983.20

   Мастър

0.00

100 000.00

107 200.00

10 800.00

0.00

3 600.00

   Мазар

0.00

5 000.00

6 800.00

2 400.00

0.00

600.00

   Амкор

0.00

3 000.00

6 720.00

4 380.00

0.00

660.00

   ЧЕЗ

0.00

0.00

1 680.00

1 680.00

0.00

0.00

   Софийска вода

0.00

0.00

168.00

168.00

0.00

0.00

   БТК

0.00

0.00

3 540.00

3 540.00

0.00

0.00

   Тръст

0.00

3 600.00

10 800.00

10 800.00

0.00

3 600.00

   Бален

0.00

149 672.80

0.00

45 600.00

0.00

195 272.80

   Еврофакт

0.00

0.00

1 140.00

1 140.00

0.00

0.00

   Хипо Лизинг

0.00

0.00

11 250.40

14 500.80

0.00

3 250.40

   ОМВ

0.00

0.00

810.00

810.00

0.00

0.00

   Смарт

0.00

0.00

21 600.00

21 600.00

0.00

0.00

   Ави

0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00

   Нотариус

0.00

0.00

600.00

600.00

0.00

0.00

   Сити

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

0.00

0.00

4012

Доставчици във валута

0.00

9 000.00

63 424.53

59 355.57

0.00

4 931.04

   Илиеско

0.0000000 [лв./евро]

0.00

0.00

4 000.00

2 045.17

24 000.00

12 271.01

23 000.01

11 759.72

0.00

0.00

3 000.01

1 533.88

   Озгюр

0.0000000 [лв./USD]

0.00

0.00

5 000.00

2 571.43

39 424.53

28 492.07

36 355.56

26 299.95

0.00

0.00

1 931.03

379.31

4111

Клиенти в лева

3 600.00

0.00

493 400.00

346 400.00

150 600.00

0.00

   Икар

600.00

0.00

1 800.00

1 800.00

600.00

0.00

   Имко

2 000.00

0.00

128 400.00

64 400.00

66 000.00

0.00

   Глобал

1 000.00

0.00

134 400.00

57 400.00

78 000.00

0.00

   НАСЕЛИНИЕ

0.00

0.00

160 800.00

154 800.00

6 000.00

0.00

   Евростар

0.00

0.00

68 000.00

68 000.00

0.00

0.00

4112

Клиенти във валута

12 000.00

0.00

42 000.00

37 000.00

17 000.00

0.00

   Караянис

1.9558317 [лв./евро]

10 000.00

5 112.92

0.00

0.00

18 000.00

9 203.26

21 000.00

10 737.14

7 000.00

3 579.04

0.00

0.00

   Глигоров

1.3999994 [лв./USD]

2 000.00

1 428.57

0.00

0.00

24 000.00

17 142.86

16 000.00

11 428.57

10 000.00

7 142.86

0.00

0.00

4121

Клиенти по аванси в лева

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

   Евростар

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

4211

Задължения към персонала по ТД

0.00

3 243.50

13 846.23

14 400.00

0.00

3 797.27

4212

Задължения към персонала по ДУК

0.00

1 582.20

6 000.00

6 000.00

0.00

1 582.20

4213

Задължения към персонала по ГД

0.00

855.47

3 000.00

3 000.00

0.00

855.47

422

Подотчетни лица

100.00

0.00

285.35

285.35

100.00

0.00

   Яким Димитров

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

   Петър Иванов

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

   Петър Попов

0.00

0.00

205.35

205.35

0.00

0.00

425

Задължения за съучастия

0.00

0.00

1 000.00

40 000.00

0.00

39 000.00

   Иван Иванов

0.00

0.00

1 000.00

20 000.00

0.00

19 000.00

   Интеракт

0.00

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

426

Вземания по записани дялови вноски

0.00

0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

0.00

452

Разчети за данък върху печалбата

0.00

0.00

0.00

27 128.67

0.00

27 128.67

4531

Начислен данък за покупките

0.00

0.00

83 034.80

83 034.80

0.00

0.00

4532

Начислен данък за продажбите

0.00

0.00

83 640.00

83 640.00

0.00

0.00

4538

Данък за възстановяване

0.00

0.00

56 640.00

56 640.00

0.00

0.00

4539

Данък за внасяне

0.00

0.00

56 640.00

57 247.60

0.00

607.60

454

Разчети за данък върху ДФЛ

0.00

603.48

603.48

1 819.23

0.00

1 819.23

457

Разчети с митници

0.00

0.00

38 400.00

38 400.00

0.00

0.00

459

Други разчети с бюджета и ведомства

0.00

0.00

1 415.00

1 821.00

0.00

406.00

   Представителни

0.00

0.00

415.00

821.00

0.00

406.00

   Данък при източника

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

4611

Разчети за ЗСО по ТД

0.00

881.50

2 945.50

3 096.00

0.00

1 032.00

   ДОО

0.00

710.50

2 348.50

2 457.00

0.00

819.00

   ДЗПО

0.00

130.00

460.00

495.00

0.00

165.00

   ТЗПБ

0.00

36.90

128.10

129.60

0.00

38.40

   ГВРС

0.00

4.10

8.90

14.40

0.00

9.60

4612

Разчети за ЗСО по ДУК

0.00

428.00

1 284.00

1 284.00

0.00

428.00

   ДОО

0.00

410.00

1 230.00

1 230.00

0.00

410.00

   ТЗПБ

0.00

18.00

54.00

54.00

0.00

18.00

4613

Разчети за ЗСО по ГД

0.00

120.00

360.00

360.00

0.00

120.00

   ДОО

0.00

82.50

247.50

247.50

0.00

82.50

   ДЗПО

0.00

37.50

112.50

112.50

0.00

37.50

4614

Разчети за ЗСО на собственици

0.00

81.90

245.70

245.70

0.00

81.90

   ДОО

0.00

81.90

245.70

245.70

0.00

81.90

4631

Разчети за ЗО по ТД

0.00

328.00

1 096.00

1 152.00

0.00

384.00

   ЗО

0.00

328.00

1 096.00

1 152.00

0.00

384.00

4632

Разчети за ЗО по ДУК

0.00

160.00

480.00

480.00

0.00

160.00

   ЗО

0.00

160.00

480.00

480.00

0.00

160.00

4633

Разчети за ЗО по ГД

0.00

60.00

180.00

180.00

0.00

60.00

   ЗО

0.00

60.00

180.00

180.00

0.00

60.00

4634

Разчети за ЗО за собствениците

0.00

33.60

100.80

100.80

0.00

33.60

   ЗО

0.00

33.60

100.80

100.80

0.00

33.60

493

Разчети със собственици

0.00

0.00

346.50

347.30

0.00

0.80

499

Други кредитори

53 600.00

0.00

-53 600.00

0.00

0.00

0.00

   ДДС преди регистрацията

53 600.00

0.00

-53 600.00

0.00

0.00

0.00

5011

Каса левове

25 000.00

0.00

155 147.30

19 328.00

160 819.30

0.00

5021

Каса евро

0.0000000 [лв./евро]

5 000.00

2 556.46

0.00

0.00

0.00

0.00

205.35

105.00

4 794.65

2 451.46

0.00

0.00

5022

Каса долари

0.0000000 [лв./USD]

6 000.00

4 285.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 000.00

4 285.71

0.00

0.00

5031

РС в лева

250 000.00

0.00

271 557.00

254 876.73

266 680.27

0.00

5041

РС в евро

0.0000000 [лв./евро]

100 000.00

51 129.18

0.00

0.00

53 015.00

27 106.15

39 107.00

19 995.09

113 908.00

58 240.24

0.00

0.00

5042

РС в долари

0.0000000 [лв./USD]

74 200.00

53 000.00

0.00

0.00

37 005.00

26 432.14

54 959.89

39 257.06

56 245.11

40 175.08

0.00

0.00

601

Разходи за материали

0.00

0.00

45 880.00

45 880.00

0.00

0.00

   Канцеларски материали

0.00

0.00

450.00

450.00

0.00

0.00

   Факс апарат

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

   Гориво за буса

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

   Гориво за автомобила

0.00

0.00

210.00

210.00

0.00

0.00

   Вложени материали за Кларк

0.00

0.00

23 960.00

23 960.00

0.00

0.00

   Вложени материали за Спарк

0.00

0.00

20 260.00

20 260.00

0.00

0.00

602

Разходи за външни услуги

0.00

0.00

23 590.00

23 590.00

0.00

0.00

   Граждански договор

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

   Ток

0.00

0.00

1 400.00

1 400.00

0.00

0.00

   Вода

0.00

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

   Телефон

0.00

0.00

2 950.00

2 950.00

0.00

0.00

   Наем

0.00

0.00

9 000.00

9 000.00

0.00

0.00

   Застраховка на колата

0.00

0.00

600.00

600.00

0.00

0.00

   Наем на колата

0.00

0.00

6 000.00

6 000.00

0.00

0.00

   Нотариални услуги

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

603

Разходи за амортизация

0.00

0.00

22 091.66

22 091.66

0.00

0.00

604

Разходи за заплати

0.00

0.00

20 400.00

20 400.00

0.00

0.00

   ТД

0.00

0.00

14 400.00

14 400.00

0.00

0.00

   ДУК

0.00

0.00

6 000.00

6 000.00

0.00

0.00

605

Разходи за осигуровки и надбавки

0.00

0.00

3 851.85

3 851.85

0.00

0.00

606

Разходи за данъци

0.00

0.00

1 671.00

1 671.00

0.00

0.00

   МПС

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

   Пътен данък

0.00

0.00

350.00

350.00

0.00

0.00

   Представителни

0.00

0.00

821.00

821.00

0.00

0.00

609

Други разходи

0.00

0.00

4 203.75

4 203.75

0.00

0.00

   Брак

0.00

0.00

1 676.00

1 676.00

0.00

0.00

   Коледно парти

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

0.00

0.00

   Командировка в страната

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

   Командировка в чужбина

0.00

0.00

205.35

205.35

0.00

0.00

   Липса на стоки и продукти

0.00

0.00

240.00

240.00

0.00

0.00

   ДДС

0.00

0.00

2.40

2.40

0.00

0.00

611

Разходи за основна дейност - НП

32 840.20

0.00

91 257.26

96 000.00

28 097.46

0.00

   За кларк

14 420.10

0.00

47 478.64

48 000.00

13 898.74

0.00

   За спарк

18 420.10

0.00

43 778.62

48 000.00

14 198.72

0.00

621

Разходи за лихви

0.00

0.00

208.40

208.40

0.00

0.00

624

Разходи по валутни операции

0.00

0.00

5 028.90

5 028.90

0.00

0.00

629

Други финансови разходи

0.00

0.00

267.00

267.00

0.00

0.00

651

Нефин. разх. за бъд. периоди

0.00

0.00

1 800.00

0.00

1 800.00

0.00

   Застраховка на колата до 09.2011 вкл.

0.00

0.00

1 800.00

0.00

1 800.00

0.00

652

Финансови разх. за бъд. периоди

0.00

0.00

5 000.00

208.40

4 791.60

0.00

   Хипо Лизинг

0.00

0.00

5 000.00

208.40

4 791.60

0.00

7011

Приходи от продаж. на продукт кларк

0.00

0.00

94 500.00

94 500.00

0.00

0.00

7012

Приходи от продаж. на продукт спарк

0.00

0.00

83 500.00

83 500.00

0.00

0.00

7021

Приходи от продаж. на стоки торк

0.00

0.00

113 000.00

113 000.00

0.00

0.00

7022

Приходи от продаж. на стоки борг

0.00

0.00

88 500.00

88 500.00

0.00

0.00

703

Приходи от продажби на услуги

0.00

0.00

15 500.00

15 500.00

0.00

0.00

704

Приходи от наем

0.00

0.00

1 500.00

1 500.00

0.00

0.00

705

Приходи от финансирания

0.00

0.00

60 000.00

60 000.00

0.00

0.00

709

Приходи от други продажби

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

721

Приходи от лихви

0.00

0.00

27.00

27.00

0.00

0.00

722

Приходи от дялово участие

0.00

0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

0.00

724

Приходи от валутни операции

0.00

0.00

118.97

118.97

0.00

0.00

991

Чужди активи

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

0.00

   Автомобил

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

0.00

999

Други задължения

0.00

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

СУМИ

1 229 240.20

1 229 240.20

2 810 623.35

2 810 623.35

1 498 740.39

1 498 740.39Коментари

-->