Венцислав Спасов Венцислав Спасов счетоводител

Промени в ЗДДС за 2013 г. – Ремонт и подобрение

Публикувано на: 20.02.2013



Изменения, във връзка с ремонт на нает актив

От 01.01.2013 г. са въведени промени, свързани с разходите за ремонти на нает актив. Досегашните правила бяха, че ако наемния договор е за по-малко от три години нямахме право на данъчен кредит за тези разходи или ако ползваме данъчен кредит, трябва да самоначислим ДДС, когато изтече наемният договор. От 01.01.2013 г. наемателя винаги ще ползва данъчен кредит за извършване на ремонт на нает или получен за ползване актив, независимо от продължителността на договора за наем или ползване.

(виж чл.9, ал.4, т.2 чл.70, ал.3, т.3. от ЗДДС)

Изменения, във връзка с подобрение на нает актив

Новите промени от 01.01.2013 г. на практика не изменят предишния режим, но правят уточнение, че създаването на нов или получен за ползване актив (по договор за наем) от държател/ползвател се приравнява на подобрение. Както и досега, възниква право на данъчен кредит за разходи за подобрението на нает актив. Когато регистрирано лице извърши безвъзмездно подобрение на нает актив, на датата на фактическото връщане на актива, възниква задължение за него да начисли ДДС, като данъчната основа е сумата на преките разходи и се начислява с протокол. Ако това подобрение е предвидено, като условие и/или задължение по договора, то датата на данъчното събитие се определя като при бартер: наемателя фактурира на наемодателя стойността на подобрението към момента на извършването му, а наемодателя от своя страна фактурира увеличение на наема. Изрично е пояснено, че при извършване на подобрение върху нает или получен за ползване актив, наемателят (ползвателят) трябва да начисли ДДС при връщането на актива и има право да ползва данъчен кредит към момента на извършването на разходите. Горното правило не важи, ако подобрението е заложено като условие или задължение в договора. Тогава ДДС се дължи от наемателя.

(виж чл.9, ал.3, т.2, чл.25, ал.3, т.6, чл.27, ал.2, ал.3, т.3, чл.70, ал.3, т.4, §1, т.32.)



Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->