Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.2.8. Баланс по НСС в лева

Публикувано на: 21.11.2010

БАЛАНС

на БЕТА ЕООД, към 31 Декември 2010 год. 


АКТИВ


раздели, групи, статии

сума ( лева) 

2010

2009

А. Записан, но невнесен капитал (общо)Б. Нетекущи активи (общо)

621 108,34

597 900,00

I. Нематериални активи (общо)1. Продукти от развойна дейност2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, …3. Търговска репутация4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изгражданеII. Дълготрайни материални активи (общо)

271 108,34

247 900,00

1. Земи и сгради (общо)

18 000,00


  - в т.ч. земи

18 000,00


  - в т.ч. сгради2. Машини, производствено оборудване и апаратура

229 150,00

247 900,00

3. Съоръжения и други

23 958,34


4. Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изгражданеIII. Дългосрочни финансови активи (общо)

350 000,00

350 000,00

1. Акции и дялове в предприятия от група

350 000,00

350 000,00

2. Предоставени заеми на предприятия от група3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия4. Предост. заеми на асоц. и смесени предприятия5. Дългосрочни инвестиции6. Други предоставени заеми7. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)IV. Отсрочени данъци (общо)В. Текущи активи (общо)

815 148,79

611 240,20

I. Материални запаси (общо)

39 001,46

81 740,20

1. Суровини и материали

3 984,00

34 900,00

2. Незавършено производство

28 097,46

32 840,20

3. Продукция и стоки (общо)

6 920,00

14 000,00

  - в т.ч. продукция

6 020,00

2 000,00

  - в т.ч. стоки

900,00

12 000,00

4. Предоставени авансиII. Вземания (общо)

167 700,00

69 300,00

1. Вземания от клиенти и доставчици (общо)

167 600,00

15 600,00

  - в т.ч. над една година2. Вземания от предприятия от група (общо)  - в т.ч. над една година3. Вземания от асоц. и смесени предприятия (общо)  - в т.ч. над една година4. Други вземания

100,00

53 700,00

  - в т.ч. над една годинаIII. Инвестиции (общо)1. Акции и дялове в предприятия от група2. Изкупени собствени акции (с номин. ст-ст ________)3. Други инвестицииIV. Парични средства (общо)

608 447,33

460 200,00

  - в т.ч. в брой

171 613,95

36 000,00

  - в т.ч. по безсрочни сметки (депозити)

436 833,38

424 200,00

Г. Разходи за бъдещи периоди (общо)

6 591,60

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

1 442 848,73

1 209 140,20
ПАСИВ

раздели, групи, статии

сума (лева)

2010

2009

А. Собствен капитал (общо)

1 130 521,75

930 489,75

I. Записан капитал (общо)

820 000,00

800 000,00

II. Премии от емисии (общо)III. Резерв от последващи оценки (общо)IV. Резерви (общо)

28 000,00


1. Законови резерви

28 000,00


2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции3. Резерв, съгласно учредителен акт4. Други резервиV. Натрупана печалба (загуба) от мин. години (общо)

42 489,75


  - в т.ч. неразпределена печалба

42 489,75


  - в т.ч. непокрита загубаVI. Текуща печалба (загуба)      

240 032,00

130 489,75

Б. Провизии и сходни задължения (общо)1. Провизии за пенсии и други подобни задължения2. Провизии за данъци (общо)  - в т.ч. за отсрочени данъци3. Други провизии и сходни задълженияВ. Задължения (общо)

312 326,98

278 650,45

  • в т.ч. до една година (общо)

289 410,98

278 650,45

  • в т.ч. над една година (общо)

22 916,00


1. Облигационни заеми (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година2. Задължения към финансови предприятия (общо)

22 916,00


  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година

22 916,00


3. Получени аванси (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година4. Задължения към доставчици (общо)

211 914,24

270 272,80

  - в т.ч. до една година

211 914,24

270 272,80

  - в т.ч. над една година5. Задължения по полици (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година6. Задължения към предприятия от групата (общо)

39 000,00


  - в т.ч. до една година

39 000,00


  - в т.ч. над една година7. Задълж. към асоц. и смесени предприятия (общо)  - в т.ч. до една година  - в т.ч. над една година8. Други задължения (общо)

38 496,74

8 377,65

  - в т.ч. до една година

38 496,74

8 377,65

  - в т.ч. над една година  • в т.ч. към персонала

6 234,94

5 681,17

    - в т.ч. до една година

6 234,94

5 681,17

    - в т.ч. над една година  • в т.ч. осигурителни задължения

2 299,50

2 093,00

    - в т.ч. до една година

2 299,50

2 093,00

    - в т.ч. над една година  • в т.ч. данъчни задължения

29 961,50

603,48

    - в т.ч. до една година

29 961,50

603,48

    - в т.ч. над една годинаГ. Финансирания и приходи за бъд. периоди (общо)  - в т.ч. за финансирания  - в т.ч. приходи за бъдещи периодиСУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

1 442 848,73

1 209 140,20Коментари

-->